GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

NKM OBJAVJUJE IZVEŠTAJ SA NALAZIMA MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE LOKALNIH IZBORA 2017

NKM02.11.2017 -

Nezavisne Komisije za Medije (NKM)  je monitorisala Pružaoce Audio-vizuelnih Medijksih Usluga (PAMU) koji su pokrivali izbornu kampanju 2017.godine. Period monitoringa je trajao od 21 septembra do 22 oktobra 2017 godine.

Monitoring je imao za cilj ocenjivanje performanse PAMU-a, u skladu sa Poglavljem VIII “Mediji tokom izborne kampanje“  Zakona Br.03/L-073 za Opšte Izbore. Nalazi realizovanih monitoringa, su predstavljeni u izveštaju koji danas objavlja NKM.

U monitoringu je uključeno 25 PAMU-a, od kojih je devetnaest (19) koji pripadaju kategorijama sa nacionalnom, regionalnom i lokalnom pokrivenošću sa zemaljskim emitovanjem i šest (6) PAMU sa opštim programom koji se emituje putem operatera distribucije. Monitoring je urađen za program emitovan od 16:00 do 24:00 časova.

Tokom analize je urađena i procena načina prezentacije izborne kampanje od strane PAMU-a, (ako je bilo podsticanje mržnje, neprikladnog jezika, klevete, vređanja ili kršenja drugih odredbi predviđene Etičkim Kodeksom za Pruzaoce Audio-vizuelnih Medijskih Usluga) u skladu sa Etičkim Kodeksom i profesionalnim standardima novinarstva.

Tokom monitoringa su ocenjivani: nepristrasnost u izveštavanju, pruženi prostor za  Sertikovane Političke Subjekte  (SPS), korišćeni jezik kao i saglasnost sa obavezama koje proizilaze iz Poglavlja VIII Zakona Br.03/L-073 o Opštim Izborima.

Glavne tačke nalaza u ovom izveštaju su:

-    Što se tiče raspodele vremena (date minutaže) u izdanjima vesti, pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga su postigli veću ravnotežu uglavnom kod sertifikovanih političkih subjekata koji su imali intenzivnije aktivnosti i kampanju;

-     Mediji sa lokalnom pokrivenošću pokrivali su uglavnom kampanju SPS-a koje su učestvovale u opštinama u kojima one deluju;

-    PAMU-i koji emituju na jeziku manjina uglavnom su emitovali kampanje SPS-a iz redova manjina;

-   Predstavljanje izbornih kampanji SPS-a iz redova manjina na javnoj televiziji RTK1 i RTK2 takođe su emitovane i u izdanjima vesti na jezicima manjina.

Nezavisna Komisija za Medije na sastanku održanom dana 1 novembra 2017.godine, je usvojila Izveštaj Monitoringa Medija tokom kampanje lokalnih izbora 2017, a takođe je razmatrala sve slučajeve kršenja koji su evidentirani tokom monitoringa medija koji su pokrivali kampanju za lokalne izbore 2017.

Odluke NKM-a za sve ove pravne slučajeve će objaviti na web stranici NKM-a nakon slanja stranama.

IZVEŠTAJ MONITORING MEDIJA TOKOM KAMPANJE LOKALNIH IZBORA 2017

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE


Vratite se nazad