303 - Aktivitete | KPM

Edukimi Medial

Edukimi medial i referohet aftësive, njohurisë dhe të kuptuarit që u lejon qytetarëve të përdorin mediat në mënyrë efektive dhe të sigurt. Për të mundësuar që qytetarët të kenë qasje në informata dhe të përdorin, vlerësojnë në mënyrë kritike dhe krijojnë përmbajtje mediale me përgjegjësi dhe siguri, qytetarët duhet të posedojnë shkathtësi të avancuara të edukimit medial. Edukimi medial nuk duhet të kufizohet vetëm në mësimin e mjeteve dhe teknologjive, por duhet të synojë t'i pajisë qytetarët me aftësitë e të menduarit kritik që kërkohen për të gjykuar, për të analizuar realitetet komplekse dhe për të njohur dallimin në mes të opinionit dhe faktit.