Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org SHTYHET AFATI PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1137 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-121, me 24 prill 2018 ka bërë ftesë publike për nomime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Afati për nominime ka përfunduar me 10 maj 2018 në orën 16:00. KPM ka pranuar nominimet që kanë ardhur deri në këtë afat, por për shkak që nuk ka pasur një numër të konsiderueshëm të nominimeve, KPM ka vendosur për shtyerjen e afatit të nominimeve deri me 17 maj 2018, në orën 16:00. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 11 maj 2018 deri më 17 maj 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në arsimdreshaj@gmail.com. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org tek: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në arsimdreshaj@gmail.com. - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave DITA NDËRKOMBËTARE E LIRISË SË SHTYPIT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1135 Me rastin e 3 majit, Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Komisioni i Pavarur i Mediave, rikujton rëndësinë që ka respektimi i kësaj vlere thelbësore të sistemeve demokratike e që kontribut të çmueshëm në krijimin e një shoqërie stabile, gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes. Duke pas për bazë misionin e KPM-së i cili është: - Të nxisë dhe të mbajë një sistem të drejtë dhe të hapur për licencimin dhe rregullimin e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe për menaxhimin e spektrit të frekuencave të transmetimit në pajtim me standardet më të mira ndërkombëtare; - Të kontribuojë në profesionalizimin e shërbimeve mediale audio-vizuele; - Të mbështes lirinë dhe pluralizmin e shërbimeve mediale audio-vizuele. KPM si organ kushtetues i përcaktuar me nenin 141 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në bazë të mandatit ligjor që ka që nga viti 2006, rregullon mediat elektronike në Republikën e Kosovës. Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, KPM-ja licencon transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe rregullon të drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik, të cilët ofrojnë shërbime mediale audio dhe audio-vizuele. Në bazë të kësaj, Komisioni i Pavarur i Mediave vlerëson rëndësinë e respektimit të lirisë së mediave dhe mbrojtjen e saj si një kusht thelbësor për funksionimin e një shoqërie demokratike, stabile dhe gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes. KPM ofron mbështetjen e fuqishme ndaj mediave në mbrojtjen dhe avancimin e lirisë së mediave si dhe inkurajon të gjithë mekanizmat tjerë përgjegjës në këtë fushë që të ofrojnë një qasje konstruktive në zhvillimin e mëtejmë të lirisë së shprehjes dhe të mediave. Sa i përket rolit të KPM në avancimin e lirisë së mediave dhe zhvillimin e pluralizmit medial, KPM ka konsoliduar bazën ligjore e cila përbëhet nga Ligji Nr.04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe pastaj aktet nënligjore (rregulloret). Më e rëndësishmja është se kjo bazë ligjore është në pajtueshmëri të plotë me legjislacionin dhe praktikat e Bashkimit Evropian, me saktësisht me Direktivën për Shërbimet Mediale Audio Vizuale (AVMSD).Në këtë ditë të rëndësishme të lirisë së shtypi, Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon të gjithë mekanizmat përgjegjës që të ofrojnë një qasje konstruktive në funksionalizimin e predispozitave që garantojnë aplikimin e pakufizuar të kësaj lirie themelore, që duhet të jetë e pacenueshme e mbrojtur dhe e garantuar. Pavarësisht sfidave e rasteve të kufizuara përjashtuese, Komisioni i Pavarur i Mediave konsideron se mediat në Republikën e Kosoves vazhdojnë të praktikojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me profesionalizëm dhe të jenë zë i fuqishëm dhe i saktë i së vërtetës, i cili është kusht fundamental njerëzorë për një shtet demokratik. Rikujtojmë se Liria e shprehjes në Republikën e Kosovës është e garantuar me Kushtetutë, andaj garanton të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. KPM angazhohet fuqishëm për media të lira dhe u bënë thirrje të gjitha institucioneve relevante të krijojnë ambient të përshtatshëm për zhvillimin e medias së lirë dhe pluraliste. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1134 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-121, datë 17.04.2018, bën ftesë publike për nominime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 25 prill 2018 deri më 10 maj 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1131 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 17 prill 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 2 anëtarë të KPM-së. Ata janë Violeta Hyseni Kelmendi dhe Maja Slavić. Mandatet e tyre janë përcaktuar me short siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në. Mandatet janë si më poshtë: Violeta Hyseni Kelmendi - mandat 4 (katër) vjeçarMaja Slavić - mandat 3 (tre) vjeçar KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MIRATON RAPORTIN VJETOR 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1128 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 15 mars 2017, nën kryesimin e z. Adnan MEROVCI Kryetar, ka mbajtur mbledhjen e katërt me radhë për këtë vit. Në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dhe me pas ka miratuar Raportin Vjetor për periudhën kohore 1 janar 2017 - 31 dhjetor 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Gjithashtu përveç miratimit të Raportit Vjetor , KPM ka shqyrtuar edhe një rast të licencimit respektivisht kërkesë për licencimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA) përmes operatorëve të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të kësaj pike , Komisioni konstatoi se kërkesa ka plotësuar kriteret ligjore të KPM-së prandaj vendosi që të miratojë kërkesën e OSHMA TV HEKI, për licencim përmes operatorëve të shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1127 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 12 mars 2018, mbajti mbledhjen e tretë të rregullt për vitin 2018. Komisioni miratoi agjendën dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Mbledhja vazhdoi me shqyrtimin e disa rasteve të licencimit nga ana e Komisionit, respektivisht rekomandimet për ndryshim të kanaleve për: RTK, KTV dhe RTV 21. Komisioni diskutoi për këto raste dhe erdhi në përfundim se të tria rekomandimet për ndryshim të frekuencave janë në pajtim procedurat dhe kriteret ligjore të KPM-së prandaj vendosi si më poshtë: - Miratohet rekomandimi për të ndryshuar frekuencën CH7 të RTK 1, duke vazhduar transmetimin e programeve në kanalin CH10 nga maja e Cërrnushës. - Miratohet rekomandimi për të ndryshuar frekuencën CH44 të KTV, duke vazhduar transmetimin e programeve në kanalin CH28 nga maja e Cërrnushës - Miratohet rekomandimi për të ndryshuar frekuencën CH 48 të TV 21, duke vazhduar transmetimin e programeve në kanalin CH 35 nga maja e Cërrnushës. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1125 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur më 15 mars 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Ankesave dhe ka emëruar z.ILAZ RUDAKU, për anëtarë të Bordit për Ankesa, me mandat 3 vite, siç parashihet me nenin 40, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Me emërimin e z. RUDAKU, Bordi i Ankesave është në përbërje të plotë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 12 MARS 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1123 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 12 mars 2018, ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1121 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, bën ftesë publike për nominime për dy (2) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit shqiptar. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 1 mars 2018 deri më 15 mars 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 154 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1119 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 26 shkurt 2018 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z. Adnan MEROVCI, mbajti mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2018,. Fillimisht Komisioni miratoi agjendën dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni ka shqyrtuar disa raste të licencimit, respektivisht kërkesa për licencimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA) përmes operatorëve të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të rasteve, u konstatua se të gjitha kërkesat i kanë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së prandaj Komisioni vendosi që të miratojë kërkesat për licencim përmes operatorëve të shpërndarjes për OSHMA-të e renditura më poshtë: - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Beat; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Dkou 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Doku 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Episode; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 3; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Klan Kosova 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Prime TV; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Prince Kids; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 3; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA TE 7. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE