Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1125 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur më 15 mars 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Ankesave dhe ka emëruar z.ILAZ RUDAKU, për anëtarë të Bordit për Ankesa, me mandat 3 vite, siç parashihet me nenin 40, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Me emërimin e z. RUDAKU, Bordi i Ankesave është në përbërje të plotë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 12 MARS 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1123 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 12 mars 2018, ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR DY ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1121 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, bën ftesë publike për nominime për dy (2) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit shqiptar. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 1 mars 2018 deri më 15 mars 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 154 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1119 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 26 shkurt 2018 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z. Adnan MEROVCI, mbajti mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2018,. Fillimisht Komisioni miratoi agjendën dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni ka shqyrtuar disa raste të licencimit, respektivisht kërkesa për licencimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA) përmes operatorëve të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të rasteve, u konstatua se të gjitha kërkesat i kanë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së prandaj Komisioni vendosi që të miratojë kërkesat për licencim përmes operatorëve të shpërndarjes për OSHMA-të e renditura më poshtë: - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Beat; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Dkou 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Doku 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Episode; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Kino 3; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Klan Kosova 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Prime TV; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Prince Kids; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 1; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 2; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA Sport 3; - Miratohet kërkesa për licencimin e OSHMA TE 7. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 26 SHKURT 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1117 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 26 shkurt 2018, ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1115 Më 30 janar 2018 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), mbajti mbledhjen e parë të rregullt për vitin 2018, nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka shqyrtuar Raportin Tremujor tetor – dhjetor 2017, për punën e KPM-së. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi Raportin për t’u përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sipas procedurës duke u bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Komisioni gjithashtu shqyrtoi edhe një rast ligjor, ankesa e operatorit të shpërndarjes IPKO TELECOMMUNICATIONS, ndaj operatorit të shpërndarjes ARTMOTION për ritransmetimin e përmbajtjeve programore pa të drejtë të transmetimit. Pas shqyrtimit të ankesës Komisioni vendosi që në pajtim me nenin 5, paragrafi 3, të Rregullores KPM-2016/01, të urdhërojë operatorin e shpërndarjes ARTMOTION të ndërpresë menjëherë transmetimin e kanalit KLAN TV. Në këtë mbledhje Komisioni ka shqyrtuar edhe përcaktimin e objektivave të KPM-së për vitin 2018. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE 30 JANUARA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1113 Sledići sastanak NKM-a će se održati 30 januara 2018, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton. NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 30 JANAR 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1112 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 30 janar 2018, ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR TRE ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1110 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, bën ftesë publike për nominime për tre (3) anëtarë të KPM-së: një (1) nga radhët e komunitetit shqiptar dhe dy (2) nga radhët e komuniteteve jo shqiptare në Republikën e Kosovës. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 19 janar 2018 deri më 5 shkurt 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRMBËDHJETË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1108 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 21 dhjetor 2017, ka mbajtur mbledhjen e katërmbëdhjetë me radhë të cilën e kryesoi Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe dy procesverbaleve nga mbledhjet paraprake, KPM miratoi amandamentimin (ndryshimin e neneve 11) e dy Rregulloreve: Rregullore KPM 2017/06 për Tarifën Vjetore për Licencë dhe Rregulloren KPM 2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale . Komisioni poashtu ka shqyrtuar edhe tekstin e Strategjisë për Kalim në Transmetim Digjital të harmonizuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2012 për Procedurat, Kriteret dhe Metodologjinë e Përgatitjes dhe Miratimit të Dokumenteve Strategjike dhe Planeve për Zbatimin e Tyre të cilin e ka miratuar për ta dërguar për miratim në Qeveri. KPM ka përgatitur Strategjinë për Kalim në Transmetim Digjital në vitin 2015 dhe e ka dërguar për miratim në Qeveri. Strategjia është përfunduar pas një procesi gjithpërfshirës konsultativ dhe në bashkëpunim me institucionet relevante të Kosovës, ato ndërkombëtare dhe me përfaqësues të industrisë mediale. Harmonizimi i Strategjisë së KPM-së me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2002 është kërkuar nga Zyra për Planifikim Strategjik e Zyrës së Kryeministrit si parakusht për miratim nga Qeveria. KPM ka vazhduar edhe me trajtimin e disa rasteve ligjore për mossjellje të ditarëve A dhe B gjatë fushatës për Zgjedhjet e Përgjithshme, Zgjedhjet Lokale dhe Balotazh gjatë vitit 2017 në Republikën e Kosovës. Këto raste janë vlerësuar të jenë në shkelje të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme për të cilat është marrë vendim sanksionues me Vërejtje. Në relacion me monitorimin e mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve, Komisioni ka shqyrtuar edhe Raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës për procesin e rivotimit në komunën e Istogut. Është vlerësuar që mediat që e kanë mbuluar këtë fushatë kanë vepruar në pajtueshmëri. Në fund të mbledhjes, KPM miratoi kërkesën e Operatorit të Shpërndarjes High Speed SHPK për ndërprerje të licencës. Vendimet individuale nga kjo mbledhje do të publikohen pasi të jenë dërguar tek të licencuarit. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA