Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org SAOPŠTENJE SA KONSULTATIVNOG SASTANKA SA MEDIJIMA U VEZI SA IZBORIMA 2019. http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1259 Nezavisna Komisija za Medije (NKM), uz podršku Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS), pod vođstvom predsednika NKM-a, g. Muja FERATI i Izvršnog Šefa g. Luan LATIFI, organizovala je u Prištini konsultativni sastanak sa licencirala media od NKM-a. Cilj ovog sastanka je bio diskusija o izbornom procesu, odnosno obaveze medija prema Zakonu o izborima i podzakonskim aktima NKM-a. Na sastanku je predstavljena važeća zakonska osnova u Republici Kosovo, kao što je Poglavlje VIII Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima i zakonodavstvo NKM-a, uključujući Vodič NKM-a o izborima i Etički kodeks za pružaoce medijskih usluga, kao i slučajevi povreda tokom prethodnih izbornih procesa, nakon čega je usledila diskusija sa prisutnima o pitanjima koja se generalno odnose na obaveze PAMU tokom izbornog procesa i poteškoće sa kojima se suočavaju tokom ovog procesa. Vezano za sve tačke koje su gore predstavljene, NKM je izdala nekoliko preporuka koje proizilaze od najčešćih povreda koje je NKM identifikovala i koje bi mogle i trebalo da služe medijima da ubuduće deluju u skladu sa važećim zakonodavstvom. U kratkim crtama, preporuke NKM-a se odnose na: izbegavanje korišćenja neprikladnog govora, poštovanje izborne tišine, pružanje uravnoteženog prostora za sve političke subjekte i kandidate, kao i izbegavanje pojavljivanja dece u spotovima političkih subjekata. Uopšteno, prema rečima PAMU, glavni faktor koji utiče na povrede tokom izborne kampanje je kratko vreme trenutne kampanje, što predstavlja poteškoće u proporcionalnom pokrivanju SPS-ova, kao i nedovoljni tehnički i ljudski resursi PAMU-a da obezbede što sveobuhvatniju pokrivenost izbornih aktivnosti. Još jedan izazov za medije ostaje nepovoljna pozicija u odnosu na online medije u pogledu regulacije, kao i slučajevi uticaja susednih PAMU-a tokom izbornih procesa kroz platforme operatera za distribuciju koje su prisutne u našoj zemlji. Na kraju sastanka, predstavnici NKM-a su izjavili da je medijski regulator dostupan i spreman za pružanje potrebnih saveta i pomoći PAMU-ima da se suoče sa poteškoćama u njihovom radu i problemima na koje nailaze tokom odvijanja svojih aktivnosti. NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE KOMUNIKATË NGA TAKIMI KONSULTATIV ME MEDIAT LIDHUR ME ZGJEDHJET 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1258 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), në mbështetje të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së, z. Muja FERATI dhe Kryeshefit Ekzekutiv z. Luan LATIFI, organizoi në Prishtinë një takim konsultativ me të licencuarit nga KPM-ja. Ky organizim kishte për qëllim diskutimin rreth procesit zgjedhor, respektivisht obligimet e mediave sipas Ligjit për Zgjedhje dhe akteve nënligjore të KPM-së. Në takim është prezantuar baza ligjore e aplikueshme në Republikën e Kosovës, si Kreu VIII i Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe legjislacioni i KPM-së, përfshirë Udhëzuesin e KPM-së për Zgjedhje dhe Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale, si dhe rastet e shkeljeve gjatë procesit të zgjedhjeve të mëparshme që u pasua me diskutime me të pranishmit rreth çështjeve që në përgjithësi kanë të bëjnë me obligimet e OSHMA-ve gjatë procesit zgjedhor dhe vështirësitë me të cilat ata ballafaqohen gjatë këtij procesi. Në lidhje me të gjitha pikat e prezantuara me lartë, KPM ka nxjerrë disa rekomandime të cilat dalin nga shkeljet më të shpeshta të identifikuara nga KPM dhe të cilat do të mund dhe duhet tu shërbejnë mediave që në të ardhmen të veprojnë në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi. Rekomandimet e KPM-së në pika të shkurta kanë të bëjnë me: evitimin e përdorimit të gjuhës së papërshtatshme, respektimin e heshtjes zgjedhore, ofrimin e hapësirës së balancuar për të gjithë subjektet politike dhe kandidatëve si dhe evitimin e prezencës e fëmijëve në spotet e subjekteve politike. Sipas OSHMA-ve në përgjithësi, faktori kryesor që ndikon në shkeljet gjatë fushatës zgjedhore është koha e shkurtë e fushatës aktuale të tanishme, që paraqet vështirësi të mbulimit të aktiviteteve në mënyrë proporcionale të SPÇ-ve, si dhe burimet teknike dhe njerëzore të pamjaftueshme të OSHMA-ve për të ofruar mbulim sa më gjithëpërfshirës të aktiviteteve zgjedhore. Sfidë tjerë për mediat mbetet pozita e pafavorshme në raport me mediat online sa i përket rregullimit si dhe rastet e ndikimeve të OSHMA-ve fqinje gjatë proceseve zgjedhore përmes platformave të operatorëve të shpërndarjes në të cilat janë të pranishme në vendin tonë. Në fund të takimit, përfaqësuesit e KPM-së u shprehën se rregullatori i mediave është në dispozicion dhe i gatshëm në ofrimin e këshillave dhe asistencës së nevojshme për OSHMA-të ndaj vështirësive në punën e tyre dhe problemet të cilat ata i hasin gjatë zhvillimit të aktiviteteve të tyre. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 19 SHTATOR 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1256 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 19 shtator 2019, ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 19 shtator 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1255 FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRYEZË KONSULTATIVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1253 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) organizon takim konsultativ me të licencuarit e KPM-së, me qëllim të diskutimit rreth procesit zgjedhor, përkatësisht obligimet e mediave sipas Ligjit për Zgjedhje dhe akteve nënligjore të KPM-së. Qëllimi i takimit do të jetë diskutimi me të licencuarit e KPM-së rreth procesit të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, përkatësisht obligimet e mediave sipas Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhje dhe akteve nënligjore të KPM-së. Në takim do të prezantohet baza ligjore e aplikueshme në Republikën e Kosovës, do të bëhet prezantim rreth shkeljeve më të shpeshta të gjetura nga KPM gjatë procesit të zgjedhjeve të kaluara, të cilat do të pasohen me diskutim me të licencuarit rreth çështjeve në përgjithësi që kanë të bëjnë me obligimet e mediave gjatë procesit zgjedhor. Takimi mbahet më 18 shtator 2019, në Hotel “Swiss Diamond” në Prishtinë, në ora 10:00. Këtu mund të gjeni agjendën e takimit. NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1251 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 29 gusht 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e nëntë të rregullt për vitin 2019. Në fillim të mbledhjes Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni i KPM-së ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për licencë për OSHMA, kërkesë për licencë për Operatorë të Shpërndarjes- OTT si dhe rekomandimet për vazhdimin e afatit të licencave të për 6 TV me transmetim analog. Rastet e shqyrtuara janë të renditura si më poshtë: · RTV Malisheva 2001 – kërkesë për licencë për OSHMA; · ARTMOTION SH.P.K – kërkesë për licencë për Operatorë të Shpërndarjes- OTT; · Vazhdimi i afatit të licencave të për 6 TV me transmetim analog; Pas shqyrtimit, Komisioni miratoi të gjitha rekomandimet në rastet e licencimit. Lidhur me pikën e tretë, me qëllim të vazhdimësisë së aktivitetit të transmetimit të Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale të licencuara nga KPM, të cilave u përfundon afati i licencave në transmetimin analog, Komisioni i Pavarur i Mediave vendosi që të zgjatet përkohësisht afati i licencave të transmetimit të TV stacioneve me transmetim tokësor analog, të cilave licenca iu skadon me datën 28 gusht 2019. TV stacionet të cilave iu skadon licenca e KPM-së për transmetim janë: RTK 1, TV 21, KTV, TV Dukagjini, TV Mitrovica dhe TV Festina. KPM sqaron plaët dhe publikun se shfrytëzimi i frekuencave të cilat i kanë në përdorim këta të Licencuar do të jetë i përkohshëm, respektivisht deri në përmbylljen e procesit të kalimit nga transmetimi analog në atë digjital. Të Licencuarit që janë pjesë e këtij vendimi do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës së KPM-së, të lëshuar më 28 gusht 2009 dhe të njëjtat mbesin të pandryshuara, përfshirë Kushtet Teknike, Formatin e Programit si dhe Zonën e Mbulimit të të Licencuarve. Komisioni gjithashtu ka shqyrtuar çështjen e emërimit të Kryeshefit Ekzekutiv. Pas shqyrtimit Komisioni mori vendim me votim unanim nga të gjithë anëtarët, në pajtim me nenin 18 të Ligjit Nr. 04/L-44, të emërojë z. Luan LATIFI Kryeshef Ekzekutiv të KPM-së. Vendimi për emërimin e z. LATIFI për Kryeshef Ekzekutiv është marrë duke u bazuar në rezultatet e arritura në konkursin publik për pozitën Kryeshef Ekzekutiv të KPM-së, të organizuar nga Ministria e Administratës Publike (MAP). KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE LUAN LATIFI EMËROHET KRYESHEF EKZEKUTIV I KPM-SË http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1248 Komisioni i Pavarur i Mediave, në mbledhjen e mbajtur më 29 gusht 2019, me votim unanim nga të gjithë anëtarët dhe në pajtim me nenin 18 të Ligjit Nr. 04/L-44, e ka emëruar z. Luan LATIFI Kryeshef Ekzekutiv të KPM-së. Vendimi për emërimin e z. LATIFI për Kryeshef Ekzekutiv është marrë duke u bazuar në rezultatet e arritura në konkursin publik për pozitën Kryeshef Ekzekutiv të KPM-së, të organizuar nga Ministria e Administratës Publike (MAP). z. Luan LATIFI është i lindur më 2 nëntor 1975, në Gjilan. Studimet themelore i ka përfunduar në Prishtinë, Fakulteti Filozofik - drejtimin Sociologji, ndërsa studimet Master i ka përfunduar në Gazetari, në Institutin Kosovar për Gazetari dhe Komunikim (KIJAC). z. Luan LATIFI është i martuar dhe ka dy fëmijë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 29 GUSHT 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1246 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 29 gusht 2019, në ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1244 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 24 korrik 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e tetë të rregullt për vitin 2019. Fillimisht Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka shqyrtuar Raportin Tremujor prill – qershor 2019 për punën e KPM-së. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi raportin për t’u përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sipas procedurës duke u bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. KPM duke u bazuar në nenin 3, paragrafi 2, pika 11 e Ligjit për KPM, ka iniciuar procedurën për hartimit të Rregullores për mbështetjen e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me mbulim tokësor lokal dhe regjional. Siç parashihet me procedurat për nxjerrjen e legjislacionit sekondar (neni 8 i Ligjit për KPM-në, Ligji Nr. 04/L-44), KPM në pajtim me Ligjin, ka vendosur në diskutim publik draftin e të rregullores, ku të gjitha palët e interesuara kanë pasur mundësinë të japin komentet/vërejtjet e tyre me shkrim lidhur me draft Rregulloren për mbështetjen e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me mbulim tokësor lokal dhe regjional. Konsultimi publik ka filluar më 26 dhjetor 2018 dhe ka zgjatur deri me 31 maj 2019. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi Rregulloren për mbështetjen e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me mbulim tokësor lokal dhe regjional. Komisioni gjithashtu ka diskutuar rreth ankesave të OSH-ve ndaj Vendimit të Komisionit – “Bartja e Obligueshme”. Pas diskutimit Komisioni vendosi që të shfuqizohet Vendimi Nr. 1906/783/KPM/mf përmes të cilët janë përjashtuar nga lista e bartjes se obligueshme Ofruesit e Shërbimeve Mediale të cilët transmetojnë jashtë rrjetit tokësorë të transmetimit (jashtë brezit frekuencor). Si dhe me qëllim të adresimit të kërkesës së Ofruesve te Shërbimeve Mediale për përjashtim nga bartja e obligueshme, themelohet një Grup Punues për inicimin e ndryshimit të Rregullores për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale KPM-2016/01. Komisioni shqyrtoi disa raste ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së respektivisht shkeljen e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale dhe Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Lidhur me shkeljen e Kodit të Etikës u shqyrtuan këto raste: KTV – Ankesë nga z. Lulzim Kadriu - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni vendosi se KTV ka vepruar në pajtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës dhe ankesa përmes së cilës pretendohet se KTV i ka cenuar të drejtat individuale me qëllim të denigrimit të personalitetit të tij, refuzohet si e pabazuar. Lidhur me shkeljen e Kodit te Etikes së KPM-së gjatë raportimit të aksionit të policisë në veri të vendit u shqyrtuan këto raste: Klan Kosova, KTV, RTK1, RTK2, TE7, TV21, TV Dukagjini. Ndërsa gjatë raportimit të rastit të njohur si “Gruaja rome” u shqyrtuan këto raste: Klan Kosova, KTV, TE7, TV Dukagjini. KPM në bazë të monitorimit ka gjetur se të gjitha OSHMA-të e lartpërmendura gjatë raportimit të rastit të aksionit të policisë në veri të vendit, gjatë raportimit të kësaj ngjarjeje kanë transmetuar video në të cilat është bërë zbulimi dhe identifikimi i të dyshuarve të arrestuar. Pas shqyrtimit të rasteve Komisioni ka gjetur se të gjitha OSHMA-të e lartpërmendura kanë bërë shkelje të nenit 7 paragrafi 2, dhe 3, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Komisioni vendosi që palët përgjegjëse të sanksionohen me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 7, paragrafi 2, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Gjithashtu palët përgjegjëse obligohen që në të ardhmen t’i kushtojë kujdesin e duhur mbrojtjes së identitetit dhe integritetit të personave të dyshuar në mënyrë që të veprojë në pajtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03. Shkelja e Ligjit për Zgjedhjet dhe Kodit të Etikës gjatë fushatës dhe ditës së zgjedhjeve në veri të vendit u shqyrtuan 2 raste: TV Mostdhe TV Puls. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve Komisioni vendosi të sanksionojë OSHMA-të e lartpërmendura me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 5 paragrafi 6 i Kodit të Etikës KKPM 2016/03 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës. Obligohen OSHMA-të e lartpërmendura që në të ardhmen t’i kushtojë kujdesin e duhur gjuhës së përdorur gjatë transmetimit, në mënyrë që të veprojë në pajtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni i KPM-së ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për ndryshim të emrit nga Radio Drenasi, si dhe kërkesën për licencim të OSHMA me transmetim përmes OSH për 8 kanale nga Albatrade Music&Movie LLC. Pas shyqrtimit të rasteve Komisoini vendosi të miratojë kërkesën për ndryshim të emrit nga Radio Drenasi dhe të refuzojë kërkesën për licencim të OSHMA me transmetim përmes OSH për 8 kanale nga Albatrade Music&Movie LLC, sepse ka dorëzuar kërkesë të pa kompletuar dhe nuk i ka plotësuar kriteret ligjore sipas Ligjit dhe akteve nënligjore të KPM-së. Kandidati njoftohet se ka të drejtë që sërish të aplikojë për licencë të ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale, pasi të plotësojë kriteret e përcaktuara ligjore sipas Ligjit të KPM-së. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 24 KORRIK 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1242 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 24 korrik 2019, ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE