Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org NJOFTIM NGA MBLEDHJA E GJASHTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1059 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 18 maj 2017, ka mbajtur mbledhjen e gjashtë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja paraprake, KPM ka diskutuar rreth përcaktimit të kritereve të pakos së dokumentacionit për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027. Kriteret dhe i tërë procesi për shpalljen e tenderit publik, mbikëqyret nga Komisioni Mbikëqyrës i cili nxjerr vendim për dhënien e koncesionit për operatorin e multipleksit. Gjithashtu, në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dy raste të licencimit dhe ka marrë vendim për licencimin e IPTV TelCos si dhe licencimin e Ofruesit të Shërbimeve Audio-vizuele TV7. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA KPM http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1058 MË 18 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1057 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 18 maj 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE DITA BOTËRORE E LIRISË SË SHTYPIT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1056 Me rastin e 3 majit, Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Komisioni i Pavarur i Mediave, rikujton rëndësinë që ka respektimi i kësaj vlere thelbësore të sistemeve demokratike e që kontribut të çmueshëm në krijimin e një shoqërie stabile, gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes.Në këtë ditë të rëndësishme të lirisë së shtypi, Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon të gjithë mekanizmat përgjegjës që të ofrojnë një qasje konstruktive në funksionalizimin e predispozitave që garantojnë aplikimin e pakufizuar të kësaj lirie themelore, që duhet të jetë e pacenueshme e mbrojtur dhe e garantuar. Pavarësisht sfidave e rasteve të kufizuara përjashtuese, Komisioni i Pavarur i Mediave konsideron se mediat në Republikën e Kosoves vazhdojnë të praktikojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me profesionalizëm dhe të jenë zë i fuqishëm dhe i saktë i së vërtetës, i cili është kusht fundamental njerëzorë për një shtet demokratik. Rikujtojmë se Liria e shprehjes në Republikën e Kosovës është e garantuar me Kushtetutë, andaj garanton të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. KPM angazhohet fuqishëm për media të lira dhe u bënë thirrje të gjitha institucioneve relevante të krijojnë ambient të përshtatshëm për zhvillimin e medias së lirë dhe pluraliste.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1051 Bazuar në Nenin 11, pika 2.1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, si dhe Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 05-V-460, Komisioni i Pavarur i Mediave bën ftesë publike për nominime për një anëtar të KPM-së.Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës.Nominimet pranohen prej 27 prill deri më 16 maj 2017, në orën 16:00.Dokumentacioni i nominimit duhet të dorëzohet personalisht në Zyrën e KPM-së.Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org , tek PAKOJA PËR NOMINIM. Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes:• Email adresës info@kpm-ks.org • Tel: 038 245 031 apo personalisht në zyrën e Komisionit të Pavarur të Mediave, Rruga Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton, 10000 Prishtinë.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E PESTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1050 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 14 prill 2017, ka mbajtur mbledhjen e pestë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, pas miratimi të dy procesverbaleve nga mbledhjet paraprake, KPM ka miratuar Raportin e tremujorit të parë janar-mars 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në pajtueshmëri me nenin 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Po ashtu, KPM ka trajtuar edhe gjashtë raste të licencimit dhe ka marrë vendim:Miratim të kërkesës për ndryshim të lokacionit të transmetuesit dhe emrit për Radio K,Miratim të kërkesës për Licencim të Pozitiv Gold TV dhe TV Llapi për të vepruar si Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA),Miratim të kërkesës për frekuencë shtesë të Radio Dukagjinit,Miratim të kërkesës për heqje dorë nga licenca të OSHMA Pro Channel, si dheMiratim të kërkesës për licencë të operatorit të shpërndarjes-platformë OTT Vista SHPK.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 14 PRILL KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1049 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 14 prill 2017, në ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1048 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 30 mars 2017, ka mbajtur mbledhjen e katërt me radhë për këtë vit, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, KPM ka miratuar Raportin Vjetor për periudhën kohore janar-dhjetor 2016, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Përveç miratimit të Raportit Vjetor , KPM ka diskutuar edhe për mbarëvajtjen e punës lidhur me përgatitjet e materialit tenderues, për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 30 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1046 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 30 mars 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KONFERENCË PËR MEDIA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1041 · Digjitalizimi (DVBT-2) në nivel shtetëror;· Përgatitjet;· Rregulloret & Dokumentacioni i Tenderit;· Digjitalizimi në nivel regjional· Operimet ilegale në Transmetim Tokësor Digjital; - Komisioni i Pavarur për Media (KPM) është në fazën përgatitore të fillimit të procedurave për implementimin e Ligjit për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore (Ligji Nr. 05/L-027) për të krijuar kushtet e kalimit nga transmetimi analog në atë digjital. - Në fillim të këtij viti janë miratuar 5 Rregullore të reja për të vazhduar me punën në përgatitjen e materialit tenderues për dy MUX në nivel shtetëror.- Mediat tona mbesin akterë serioz në procesin e digjitalizimit, por vetëm duke vepruar brenda kornizës ligjore që duhet ndjekur për një kalim të suksesshëm nga transmetimi analog në atë digjital.- Ashtu siç parasheh Strategjia e KPM-së për Kalim në Transmetim Digjital në Republikën e Kosovës, inkurajojmë ofruesit e shërbimeve mediale audiovizuale (OSHMA) regjionale që të organizohen në themelimin e konsorciumeve, entiteteve juridike në përbërje të tyre, ashtu që ato të menaxhojnë vet MUXat respektiv në regjionet e tyre. Kjo është një formë që funksionon në disa vende evropiane dhe ka kosto të përballueshme të investimit për OSHMA-të regjionale.- Ka kohë që në Kosovë kanë filluar testime dhe transmetime digjitale pa një licencë valide dhe vazhdimësia e operimeve ilegale mund të dëmtojë procesin për të cilin po përgatitemi. Prandaj, për të siguruar një proces të drejtë ligjor, KPM kërkon prej të licencuarve që janë duke operuar në kundërshtim me Ligjin për digjitalizim që menjëherë të ndërprejnë veprimtarinë ilegale të transmetimit të sinjalit digjital në Republikën e Kosovës.- Me nenin 21, paragrafin 1, (Kundërvajtjet dhe gjobat) të Ligjit për Dixhitalizim Nr. 05/L-027, janë përcaktuar masat që duhet të ndërmirren: “Cilido person juridik, pronarë i vetëm apo individ i vetëpunësuar do të gjobitet për kundërvajtje me ndëshkim prej: (50.000,00 deri 500.000,00) Euro në rast se personi në fjalë: 1.1 Krijon një rrjetë në kundërshtim me këtë ligj;1.4 Shfrytëzon radio-frekuencat për multipleks pa vendim valid për ndarjen e radio-frekuencave”.- KPM pret nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale që të veprojnë në pajtim me Ligjin ashtu siç edhe ligjërisht obligohen me Licencën e KPM-së. · Përmbajtjet programore nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale;· Monitorimet;· Ankesat;· Shqetësimet e KPM-së për përmbajtjet në kundërshtim me Kodin e Etikës dhe aktet tjera nënligjore; Një ndër detyrat dhe obligimet e KPM-së është edhe monitorimi i punës së të licencuarve në relacion me Kodin e Etikës dhe me aktet tjera nënligjore. Me këtë rast, ju njoftojmë që gjatë monitorimeve të bëra për vlerësimin e pajtueshmërisë me legjislacionin e KPM-së, por edhe ankesave të shumta nga palët e ndryshme, Departamenti i Monitorimit dhe Analizës (DMA) ka identifikuar shkelje të ndryshme të rregulloreve të KPM-së, të cilat kanë shtyrë KPM-në që të adresojë shqetësimin për shkelje të shpeshta të transmetuara në programet e Ofruesve të Shërbimeve Mediale.Shkeljet më të shpeshta të identifikuara nga monitorimet janë: shkelja e privatësisë ; mangësi në verifikimin e vërtetësisë së lajmit; mungesë në dallimin e qartë të lajmit nga opinioni; si dhe trajtim të pabarabartë të palëve të përfshira në kronika. Ankesat e parashtruara në KPM kanë të bëjnë kryesisht me shkeljet standardeve etike të parapara në Kodin e Etikës.Gjetjet tjera shqetësuese gjatë monitorimit kanë të bëjnë me shprehjet fyese, elemente të shpifjes dhe gjuhën vulgare në programe të caktuara, të cilat seriozisht ndikojnë negativisht në dinjitetin njerëzorë dhe në raste të caktuara mund të nxisin edhe dhunë.Gjithashtu, në përmbajtjet e disa komunikimeve komerciale janë shfrytëzuar besëtytnitë, është përdorur frikë në përmbajtjen e tyre si edhe janë promovuar dukuri paranormale. Transmetimi i përmbajtjeve të tilla përbën shkelje të Rregullores për Komunikimet Komerciale Audiovizuele. Në monitorimin e disa kronikave në edicionet e lajmeve, është vërejtur edhe keqpërdorimi i të miturve gjatë përfshirjes së tyre në rastet e intervistimit; intervistimin e tyre në emisionet ku prezantohen familjet me varfëri të skajshme, dhe fëmijët në punë, ku Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale nuk kanë marrë masa për të mbrojtur identitetin e tyre. Përkundër faktit se për intervistimin e fëmijëve dhe të miturve, gazetarët mund të kenë marr pëlqimin e prindërve apo kujdestarëve të tyre, konsiderojmë se në disa raste, publiciteti i panevojshëm apo etiketimi i gabuar, mund të cenojë dinjitetin dhe privatësinë e tyre, të shkaktojë trauma, madje në raste të caktuara, edhe t’i rrezikojë ata në rrethin ku jetojnë.Transmetimi i disa spoteve muzikore me tekste vulgare dhe skena të dhunës, pa kurrfarë paralajmërimi për përmbajtje të dëmshme programore, përbënë shqetësimin e radhës për ne. Janë identifikuar spote muzikore të transmetuara, tekstet e të cilave glorifikojnë efektet pozitive të substancave narkotike, gjë që mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin fizik, mental, emocional dhe moral të fëmijëve dhe të miturve, duke i inkurajuar ata për sjellje të tilla devijante.Lidhur me këto përmbajtje programore, dhe me qëllim të parandalimit të ndikimit negativ të spoteve të kësaj natyre, KPM udhëzon të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale që të jenë më të vëmendshëm në përzgjedhjen e spoteve muzikore dhe kohën e transmetimit të tyre, për t’i transmetuar ato në kohën kur konsiderohet se fëmijët nuk janë para ekraneve televizive.Në mënyrë që mediat të japin kontributin e tyre në respektimin dhe avancimin e të drejtave të njeriut dhe fëmijëve, KPM inkurajon të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale që në programet e tyre të jenë të vëmendshëm dhe më të përkushtuar për mbrojtjen e dinjitetit dhe privatësisë, të përmbahen nga përdorimi i gjuhës vulgare, fyese e shpifëse dhe të sigurojnë mbulim të balancuar e të drejtë të çështjeve me interes publik.Sa i përket programeve dhe kronikave në të cilat janë të përfshirë fëmijët dhe të miturit, ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale duhet të jenë më të vëmendshëm në trajtimin e temave, të raportojnë me kujdes të shtuar dhe t’i portretizojnë ata pa i dëmtuar dhe në mënyrë të drejtë. Gjithashtu, kujdes duhet pasur edhe me përdorimin e emrave, zërit, imazheve të fëmijëve dhe intervistimit të tyre, paralajmërimit për skena të dhunshme, të papërshtatshme, përzgjedhjes së kohës së transmetimit si dhe kategorizimit të duhur të përmbajtjeve programore, siç përcaktohet në Rregulloren për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve, Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale si dhe rregulloret tjera të KPM-së në fuqi.Në përmbyllje të këtij komunikimi, ju njoftojmë se KPM planifikon së shpejti të organizojë takime me të gjithë Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio-Vizuale për të trajtuar së bashku gjetjet e paraqitura si më lartë, dhe të respektohen standardet e gazetarisë duke respektuar të drejtat e njeriut në pajtim të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe akteve tjera ndërkombëtare që ndërlidhen me to. Qëllimi ynë është që të sigurojmë pajtueshmëri dhe rritje të profesionalizmit nga ana e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale, prandaj, diskutimin dhe trajtimin e përbashkët të këtyre gjetjeve, KPM e konsideron si shumë të nevojshëm dhe të rëndësishëm për të qenë në shërbim të publikut në mënyrë të drejtë dhe të paanshme.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE