Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1147 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-179, datë 12.07.2018, bën ftesë publike për nominime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 19 korrik 2018 deri më 2 gusht 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1145 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 4 korrik 2018, nën kryesimin e Kryetarit z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Fillimisht u miratua agjenda dhe procesverbali nga mbledhja paraprak. Në mbledhje KPM ka trajtuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofrueseve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuele, shkeljen e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03 dhe shkelja e Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës. Komisioni i KPM-së ka shqyrtuar të gjitha rastet e shkeljeve ligjore dhe pas shqyrtimit ka ardh në përfundim: Për shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: - TE 7 - Ankesë nga znj.Shqipe Pantina, është urdhëruar TE7 që në afat prej pesë (5) ditësh nëpërmes transmetimit t’i kërkojë falje znj.Shqipe Pantina, ashtu siç përcaktohet me nenin 30, paragrafi 1.2 të Ligjit të KPM-së. Si dhe sanksionohet TE 7 me gjobë në vlerën prej 2,000 (dy mijë) euro, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 7 Të drejtat individuale, paragrafi 1, 4 dhe 5 të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03. - RTK 1 - Ankesë nga z.Vesel Ismaili , KPM ka gjetur se RTK 1 ka vepruar në pajtim me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03, rrjedhimisht ankesa refuzohet si e pabazuar. - RTK1- Ankesë nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA), sanksionohet RTK 1 me Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 6, paragrafi 2 dhe nenit 10, paragrafi 1, të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03. Për shkelje të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës është gjetur në shkelje: - TV ZOOM- KPM ka gjetur se edhe përkundër Vendimit të Komisionit të KPM-së dhe kërkesave të vazhdueshme, TV Zoom vazhdon të veprojë në kundërshtim me nenin 5, paragrafi 2, të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës. Komisoni vendosi që TV Zoom të sanksionohet me pezullimin e gjithë programit për periudhën tre mujore nga momenti i marrjes së Vendimit, për shkelje nenit 5, paragrafi 2, të Kushteve dhe termeve të përgjithshme të licencës. Për shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofrueseve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuele: - Kujtesa Net, Ankesë nga Ipko, operatori i shpërndarjes Kujtesa Net është gjetur në shkleje dhe sanksionohet me Vërejte për shkelje të nenit 5, paragrafi 2, të Rregullores KPM-2016/01 - ART Motion, Ankesë nga Ipko, operatori i shpërndarjes ArtMotion është gjetur në shkleje dhe sanksionohet me Vërejte për shkelje të nenit 5, paragrafi 2, të Rregullores KPM-2016/01. - Kujtesa Net, operatori i shpërndarjes ,Kujtesa Net është gjetur në shkleje për kanale pa të drejta të autorit dhe sanksionohet me gjobë në vlerë prej dy (2,000) mijë euro për shkelje të nenit 4, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2016/01. - Max TV, operatori i shpërndarjes , Max TV është gjetur në shkleje për kanale pa të drejta të autorit, prandaj sanksionohet me gjobë në vlerë prej tre (3,000) mijë euro për shkelje të nenit 4, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2016/01. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe këto raste të licencimit dhe ka marrë këto vendime: - Miratim i kërkesave nga ArtMotion për ndryshim të emrit duke i shtuar edhe akronimin “ART” për këto kanale: ART Doku 1, ART Doku 2, ART Kino 1, ART Kino 2, ART Kino 3, PrinceKids, ART Sport 1, ART Sport 2 dhe ART Sport 3 - Miratim të kërkesës për ndryshim të emrit të Ofruesit të Shërbimit Medial Audiovizual Kutia TV në Premier Songs; - Miratim të kërkesës së operatorit kabllor TV Net për heqje dorë nga licenca; - Miratim të kërkesës për Licencim të TV Istogu Chanel për të vepruar si ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA). KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 4 KORRIK 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1143 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 4 korrik 2018, ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MUJA FERATI ZGJEDHET KRYETAR I KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1141 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), sot ka zhvilluar mbledhjen e parë në përbërje të re, pas zgjedhjes së anëtarëve të rinj të këtij organi vendimmarrës nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjashtë nga shtatë anëtarët sa duhet të ketë Komisioni i KPM-së, bënë zgjedhjen e Kryetarit të Komisionit të KPM-së. Me katër vota Kryetar i Komisionit të KPM-së u zgjodh z.Muja FERATI, ndërsa Nënkryetare e KPM-së u zgjodh znj. Violeta HYSENI KELMENDI. Mandatet e tyre janë dyvjeçare, sipas Ligjit për KPM-në. z. FERATI ka lindur në Duboc të Komunës së Vushtrrisë më 1956. Është i diplomuar në Fakultetin Teknik të Universitetit të Prishtinës, në degën Elektronikë - Telekomunikacion. Në dy vitet e para të karrierës ka punuar në gjimnazin e Vushtrrisë, për të vazhduar pastaj nga viti 1980 në Telekomin e Kosovës deri në kohën e masave të dhunshme në vitin 1989. Prej kësaj kohe deri në vitin 1999 ka zhvilluar aktivitetin profesional si inxhinier në Qendrën për Informim të Kosovës. Më pas karrierën e ka vazhduar në Telekomin e Kosovës si Udhëheqës i Njësisë për Mirëmbajtje dhe Zhvillim në nivel nacional deri në vitin 2006. Më pas karrierën e ka vazhduar si inxhinier në biznesin privat “Elektroni” deri në vitin 2013, për të vazhduar me angazhimin aktual në Kompaninë “Elektro Stublla” si menaxher i sistemit dhe rrjetave. Është i martuar, baba i 3 fëmijëve dhe jeton në Prishtinë. Flet gjuhën angleze dhe gjuhën serbo kroate. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1139 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 30 maj 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 2 anëtarë të KPM-së. Ata janë znj.Anita Muriqi dhe z.Muja Ferati. Mandatet e tyre janë përcaktuar me short siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në. Mandatet janë si më poshtë: Anita Muriqi - mandat 2 (dy) vjeçarMuja Ferati - mandat 2 (dy) vjeçar KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE SHTYHET AFATI PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1137 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-121, me 24 prill 2018 ka bërë ftesë publike për nomime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Afati për nominime ka përfunduar me 10 maj 2018 në orën 16:00. KPM ka pranuar nominimet që kanë ardhur deri në këtë afat, por për shkak që nuk ka pasur një numër të konsiderueshëm të nominimeve, KPM ka vendosur për shtyerjen e afatit të nominimeve deri me 17 maj 2018, në orën 16:00. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 11 maj 2018 deri më 17 maj 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në arsimdreshaj@gmail.com. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org tek: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në arsimdreshaj@gmail.com. - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave DITA NDËRKOMBËTARE E LIRISË SË SHTYPIT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1135 Me rastin e 3 majit, Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Komisioni i Pavarur i Mediave, rikujton rëndësinë që ka respektimi i kësaj vlere thelbësore të sistemeve demokratike e që kontribut të çmueshëm në krijimin e një shoqërie stabile, gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes. Duke pas për bazë misionin e KPM-së i cili është: - Të nxisë dhe të mbajë një sistem të drejtë dhe të hapur për licencimin dhe rregullimin e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe për menaxhimin e spektrit të frekuencave të transmetimit në pajtim me standardet më të mira ndërkombëtare; - Të kontribuojë në profesionalizimin e shërbimeve mediale audio-vizuele; - Të mbështes lirinë dhe pluralizmin e shërbimeve mediale audio-vizuele. KPM si organ kushtetues i përcaktuar me nenin 141 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në bazë të mandatit ligjor që ka që nga viti 2006, rregullon mediat elektronike në Republikën e Kosovës. Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, KPM-ja licencon transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe rregullon të drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik, të cilët ofrojnë shërbime mediale audio dhe audio-vizuele. Në bazë të kësaj, Komisioni i Pavarur i Mediave vlerëson rëndësinë e respektimit të lirisë së mediave dhe mbrojtjen e saj si një kusht thelbësor për funksionimin e një shoqërie demokratike, stabile dhe gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes. KPM ofron mbështetjen e fuqishme ndaj mediave në mbrojtjen dhe avancimin e lirisë së mediave si dhe inkurajon të gjithë mekanizmat tjerë përgjegjës në këtë fushë që të ofrojnë një qasje konstruktive në zhvillimin e mëtejmë të lirisë së shprehjes dhe të mediave. Sa i përket rolit të KPM në avancimin e lirisë së mediave dhe zhvillimin e pluralizmit medial, KPM ka konsoliduar bazën ligjore e cila përbëhet nga Ligji Nr.04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe pastaj aktet nënligjore (rregulloret). Më e rëndësishmja është se kjo bazë ligjore është në pajtueshmëri të plotë me legjislacionin dhe praktikat e Bashkimit Evropian, me saktësisht me Direktivën për Shërbimet Mediale Audio Vizuale (AVMSD).Në këtë ditë të rëndësishme të lirisë së shtypi, Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon të gjithë mekanizmat përgjegjës që të ofrojnë një qasje konstruktive në funksionalizimin e predispozitave që garantojnë aplikimin e pakufizuar të kësaj lirie themelore, që duhet të jetë e pacenueshme e mbrojtur dhe e garantuar. Pavarësisht sfidave e rasteve të kufizuara përjashtuese, Komisioni i Pavarur i Mediave konsideron se mediat në Republikën e Kosoves vazhdojnë të praktikojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me profesionalizëm dhe të jenë zë i fuqishëm dhe i saktë i së vërtetës, i cili është kusht fundamental njerëzorë për një shtet demokratik. Rikujtojmë se Liria e shprehjes në Republikën e Kosovës është e garantuar me Kushtetutë, andaj garanton të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. KPM angazhohet fuqishëm për media të lira dhe u bënë thirrje të gjitha institucioneve relevante të krijojnë ambient të përshtatshëm për zhvillimin e medias së lirë dhe pluraliste. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1134 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-121, datë 17.04.2018, bën ftesë publike për nominime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 25 prill 2018 deri më 10 maj 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1131 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 17 prill 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 2 anëtarë të KPM-së. Ata janë Violeta Hyseni Kelmendi dhe Maja Slavić. Mandatet e tyre janë përcaktuar me short siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në. Mandatet janë si më poshtë: Violeta Hyseni Kelmendi - mandat 4 (katër) vjeçarMaja Slavić - mandat 3 (tre) vjeçar KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MIRATON RAPORTIN VJETOR 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1128 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 15 mars 2017, nën kryesimin e z. Adnan MEROVCI Kryetar, ka mbajtur mbledhjen e katërt me radhë për këtë vit. Në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dhe me pas ka miratuar Raportin Vjetor për periudhën kohore 1 janar 2017 - 31 dhjetor 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Gjithashtu përveç miratimit të Raportit Vjetor , KPM ka shqyrtuar edhe një rast të licencimit respektivisht kërkesë për licencimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA) përmes operatorëve të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të kësaj pike , Komisioni konstatoi se kërkesa ka plotësuar kriteret ligjore të KPM-së prandaj vendosi që të miratojë kërkesën e OSHMA TV HEKI, për licencim përmes operatorëve të shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA