Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org MË 6 DHJETOR 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1170 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 6 dhjetor 2018, ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PUBLIKON DY RAPORTE TË MONITORIMIT TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1168 Në vijim të zbatimit të përgjegjësive dhe detyrave ligjore, në kuadër të monitorimit të mediave për pajtueshmërinë e tyre me legjislacionin në fuqi, Komisioni i Pavarur i Mediave prezanton raportet e monitorimit të OSHMA-ve lidhur me: - Mbrojtja e Fëmijëve dhe të Miturve në Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuele dhe - Pajtueshmëria e përmbajtjeve programore të OSHMA-ve me Pjesën 3 të licencës së KPM-së Raporti i parë prezanton të gjeturat nga monitorimi i performancës së OSHMA-ve në lidhje me zbatmin e legjislacionit të KPM-së për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audiovizuele. Qëllimi i monitorimit të përmbajtjes programore të OSHMA-ve ishte vlerësimi i pajtueshmërisë së tyre me aktet nënligjore të KPM-së që kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve nga përmbajtjet programore si një ndër kategoritë më të rëndësishme dhe gjithashtu më të ndieshme të publikut. Raporti gjithashtu synon të ofrojë të dhëna lidhur me respektimin e rregullave të KPM-së nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audioviuale në drejtim të mbrojtes së të miturëve dhe fëmijëve nga përmbajtjet që mund të jenë të papërshtatshme ose potencialisht të dëmshme për zhvillimin e tyre ose mirëqenien e përgjithshme të tyre. Ky raport përfshin monitorimin e OSHMA-ve me transmetim tokësor dhe OSHMA-ve me karakter gjeneralistik që operojnë përmes operatorëve të shpërndarjes për të vlerësuar pajtueshëmrinë e tyre me aktet nënligjore të KPM-së, kryesisht pajtueshmërinë me Rregulloren për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audio-Vizuele. Raporti përfshinë njëzetë e shtatë (27) OSHMA për periudhen kohore korrik - shtator të vitit 2018. Të dhënat e dala nga ky raport tregojnë se OSHMA-të në përgjithësi i kushtojnë rëndësi respektimit të obligimeve të dala nga Rregullorja KPM-2013/01, përfshirë edhe çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve nga përmbajtjet e dëmshme programore, me përjashtim të disa OSHMA që janë gjetur të kenë dështuar, sa i përket mënyrës së kategorizimit të programeve të caktura, kohën e transmetimit të tyre si dhe përdorimin e shenjave përkatëse për kategori të caktuara programore. Si përfundim nga ky raport, KPM kërkon nga të gjitha OSHMA-të që të respektojnë me përpikmëri rregullat e përcaktuara me legjislacion për mbrojtjen e të miturve dhe fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme programore. Raporti i dytë prezanton të gjeturat nga monitorimi i performancës së OSHMA-ve në lidhje me zbatmin e obligimeve të marra nga OSHMA-të lidhur me Pjesën 3 të licencës së KPM-së, respektivisht pjesën progamore. Pra qëllimi i këtij monitorimi të përmbajtjes programore të OSHMA-ve është vlerësimi i pajtueshmërisë së tyre me obligimet ligjore të OSHMA-ve sa i përket respektimit të skemës progarmore sipas të cilës edhe janë licencuar. Sipas Rregullores KPM-2017/02 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale përveç tjerash, janë të përkufizuara edhe kriteret programore që parashihen me nenin 6 të Rregullores, përfshirë pajtueshmërinë e skemës programore javore. Si pjesë përbërëse e Licencës së KPM-së është edhe Pjesa 3 e Licencës që ka të bëjë me formatin e programit javor të të licencuarve. Raporti përfshinë njëzetë e pesë (25) OSHMA për periudhën monitoruese kohore janar-qershor 2018. Sipas mbulimit raporti ka përcaktuar disa kategori gjatë monitorimit: OSHMA me mbulim tokësor nacional, OSHMA me mbulim lokal, në këto regjione: Pejë, Prizren, Gjilan dhe Mitrovicë si edhe OSHMA që transmetojnë përmes operatorëve të shpërndarjes. Të dhënat e dala nga ky raport tregojnë se në përgjithësi ka ndryshime të konsiderueshme të të dhënave të deklaruara në raport me të gjeturat nga monitorimi, por në shumicën e rasteve nuk është tejkaluar përqindja (1/4 e kategorisë) e lejuar në Pjesën 3 të Licencës. OSHMA-të në përgjithësi kanë sasi të vogël të programit për fëmijë, përkundër se me këto përqindje edhe janë të licencuara. Po ashtu, është vërejtur se shumica e programeve për fëmijë përbëhet nga muzika për fëmijë dhe filma të huaj vizatimor dhe mungojnë programe edukative/arsimore për fëmijë. Nga të gjitha kategoritë, programi sportiv përbën pothuaj pjesën më të vogël së sasisë së programit javor të OSHMA-ve. Rezultatet e nxjerra nga ky raport i monitorimit si dhe kërkesat e të licencuarve gjatë takimeve regjionale që KPM ka pas me ta, do të pasqyrohen në ndryshimin e Pjesës 3 të licencës pasi OSHMA-të të përfitësojnë të dhënat për programet që transmetojnë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 19 NËNENTOR 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1166 Komisioni i Pavarur i Mediave mbanë mbledhjen e rregullt më 19 nëntor 2018, ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1164 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 26 tetor 2018 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, mbajti mbledhjen e dhjetë të rregullt për vitin 2018. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka shqyrtuar Raportin Tremujor korrik – shtator 2018 për punën e KPM-së. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi raportin për t’u përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sipas procedurës duke u bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Komisioni gjithashtu shqyrtoi edhe një rast ligjor lidhur me rastin e ankesës së Familjes Shkreli kundër TE7-së, për shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03. Pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni i KPM-së ka ardh në përfundim se ankesa e Familjes Shkreli përmes së cilës pretendohet se TE7 i ka shkelur parimet profesionale dhe të kodit të gazetarisë, duke lejuar të transmetohet vetëm pala që pretendon të jetë viktimë, kurse gazetarja nuk merr mundin që t'i kontaktojë dhe të marr opinionin e anëtarëve të familjes Shkreli, duke bërë që pretendimet e paraqitura në këtë kronikë të jenë krejtësisht në mënyrë të njëanshme, refuzohet si e pabazuar. Rrjedhimisht TE 7 ka vepruar në pajtim me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe disa raste të licencimit, kërkesa për licencimin për licencimin e një operatori të shpërndarjes (OSH) dhe dy Ofruesi të Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA) përmes operatorit të shpërndarjes: o OSHMA KLAN NEWS – Kërkesë për licencë përmes operatorit të shpërndarjes; o OSHMA RTV FONTANA – Kërkesë për licencë përmes operatorit të shpërndarjes; o OTT TELEKOMI I KOSOVES – Kërkesë për licencë të operatorit të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi kërkesat për licncimin e një operatori të shpërndarjes dhe dy OSHMA përmes operatorit të shpërndarjes, të renditura si me lartë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 26 TETOR 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1162 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 26 tetor 2018, ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1161 Më 18 shtator 2018 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z. Muja FERATI, mbajti mbledhjen e nëntë me radhë për vitin 2018. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka trajtuar një rast ligjor që ka të bëjë me shkelje të Rregullores për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale KPM-2016/01. Komisioni i KPM shqyrtori dokumentin e ndryshuar të Rregullores së Punës së Komisonit. Pas shqyrtimit Komisioni ka miratuar Rregulloren e re të Punës. Pas shqyrtimit të rastit Komisioni erdhi në përfundim se ART MOTION, ndaj së cilës është parashtruar ankesë nga ana e IPKO nuk është gjetur në shkelje të Rregullores KPM-2016/01, pasi që në rrjetin e tij të shpërndarjes nuk gjetur se është duke ritransmetuar kanalet e Digitalb, përmes aplikacionit NIMI TV, ashtu siç pretendohet në ankesën e palës ankuese si dhe nuk është gjetur në shkelje duke ritransmetuar ngjarje sportive të futbollit të Premier Leagu-s angleze dhe premier ligës italiane Serie A përmes aplikacionit NORA në rrjetin e tij të shpërndarjes. Prandaj Komisioni vendosi se ankesa refuzohet si e pabazuar. Gjithashtu Komisioni shqyrtoi edhe një rast tjetër të të drejtave të transmetimit të ngjarjeve sportive nga operatorët e shpërndarjes Kujtesa dhe ART Motion. Komisioni shqyrtoi këtë rast pasi që të dy operatorët e shpërndarjes i kanë deponuar në KPM kontratat e vlefshme të të drejtave të transmetimit për territorin e Republikës së Kosovës, respektivisht Kujtesa në gjuhën shqipe me të drejta ekskluzive dhe ART Motion në gjuhën serbe më të drejta jo ekskluzive. Pas kërkesës së Komisionit Paralajmëtar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Komisioni i KPM miratoi vendimin që operatori i shpërndarjes ART Motion të ndërpresë përkohësisht transmetimin e të gjitha ngjarjeve sportive të UEFA Liga e Kampionëve, UEFA Super Kupa dhe UEFA Evropa Ligë përmes kanalit Arena Sport, deri në konstatimin përfundimtar që të drejtat e transmetimit të kompanive nga Republika e Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës, të siguruara mbi bazën e tenderit të shpallur për territorin e Republikës së Serbisë, nuk përbëjnë shkelje të Kushtetutës si dhe nuk cenojnë sovranitetin e Republikës së Kosovës. 1809_1017 ART Mmotion_Vendim_KPM KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 18 SHTATOR 2018 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1160 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 18 shtator 2018, ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1157 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 6 shtator 2018, nën kryesimin e Kryetarit z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Komisioni miratoi agjendën dhe procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Me pas Komisioni vazhdoi me trajtimin e disa pikave tjera të renditura më poshtë. Në lidhje me punën që është duke u bërë sa i përket procesit të implementimit të Ligjit për Digjitalizimin e Transmetimeve Tokësore Radiodifuzive nga Komisioni Mbikëqyrës, i cili me përfundimin e mandatit të ish Kryetarit të KPM-së, ka mbetur me një vend vakant nga përfaqësuesi i KPM-së, respektivisht pozita e Kryesuesit të Komisionit Mbikëqyrës. Komisioni i KPM-së vendosi që ta plotësojë këtë pozitë me emërimin e një anëtari të KPM-së. Në këtë detyrë u emrua Kryetari i KPM-së z.Muja FERATI. Në mbledhje KPM ka trajtuar një rast ligjore që ka të bëjë me shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03. TE 7 - Ankesë nga z.Hetem Terllabuqi, është urdhëruar TE 7 që në afat prej shtatë (7) ditësh të transmetojë reagimin e palës ankuese ashtu siç përcaktohet me nenin 10, paragrafi 1 të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Si dhe sanksionohet TE7 me Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 6, paragrafi 7 dhe nenit 10 paragrafi 1 të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/0.3 Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe dy raste të licencimit dhe ka marrë këto vendime: - Miratim të kërkesës së Ofruesit të Shërbimit Medail Audiovizual (OSHMA) K Music për heqje dorë nga licenca; - Miratim të kërkesës për licencim të Kumanova Cable për të vepruar si Operator i Shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NDËRROI JETË TEUTA ZUBAKU-REÇICA DREJTORESHË E DEPARTAMENTIT TË MONITORIMIT DHE ANALIZAVE NË KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1155 Më 10 shtator 2018, pas një sëmundje të gjatë në moshën 64 vjeçare ka ndërruar jetë znj. TEUTA ZUBAKU-REÇICA, Drejtoreshë e Departamentit të Monitorimit dhe Analizave në Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM). znj. ZUBAKU-REÇICA u lind në Prishtinë më 05 korrik 1954. Ishte Juriste dhe gazetare shumëvjeçare në programin informativo-politik në Radio Televizionin e Prishtinës si dhe për shume vite udhëhoqi Departamentin e Monitorimit dhe Analizave në KPM. Me vdekjen e saj, KPM ka humbur një bashkëpunëtore të zonjën dhe të palodhshme dhe njëkohësisht shumë profesionale e cila kontribuoi shumë në rregullimin e medieve elektronike në Republikën e Kosovës. I gjithë personeli i KPM-së ndihen të nderuar që punuan me znj. ZUBAKU-REÇICA dhe çmojnë lartë kontributin e saj. Varrimi i të ndjerës do të bëhet sot në ora 16: 00 në varrezat e qytetit në Prishtinë. KPM i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të gjithë bashkëpunëtorëve që patën fatin të punojnë me të. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 6 SHTATOR 2018 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1153 KPM mbanë mbledhjen e rregullt e më 6 shtator 2018, ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE