Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 NËNTOR 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1089 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 22 nëntor 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1087 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 1 nëntor 2017, ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka miratuar Raportin e Monitorimit të Mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale 21 shtator 2017 – 22 tetor 2017. Raporti me të gjeturat e detajuara nga monitorimi i shërbimeve mediale audiovizuale, tanimë është publikuar në ueb faqen e KPM-së. Në lidhje me shkeljet e evidentuara nga monitorimi i shërbimeve mediale audiovizuale, KPM ka iniciuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, për zbatimin e të cilit është përgjëgjës KPM, si dhe shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03. Komisioni i KPM-së ka shqyrtuar të gjitha këto raste të shkeljeve ligjore. Gjatë shqyrtimit ka ardh në përfundim se të gjitha këto rastet janë subjekte që janë gjetur në shkelje edhe në zgjedhjet e kaluara ku janë sanksionuar me masën Vërejtje, ndërsa edhe në këto zgjedhje përsëri kanë kryer shkelje të legjislacionit. Pas shqyrtimit të rasteve Komisioni vendosi: Për shkelje të Nenit 22 të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: TV FESTINA dhe RADIO VICTORIA të cilat janë sanksionuar me masën Vërejtje si dhe detyrimin që sipas ligjit në afat prej 10 ditësh të kryejnë bartjen e pronësisë, në pajtim me Nenin 22 të Ligjit për KPM-në. Për shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, ku KPM ka monitoruar fushtën zgjedhore të zgjedhjeve lokale të 22 tetor 2017, janë gjetur në shkleje këto shërbime mediale audiovizuale: TV MIR - është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TRIBUNA CHANNEL - është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), RTK 1_- është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV OPINION - është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV MOST - është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV DUKAGJINI - është sanksionuar me masën gjobë në vlerë prej 2000 € (dy mijë euro). Për shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03 si dhe Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, është gjetur në shkleje shërbimi medial audiovizual: KLAN KOSOVA dhe është sanksionuar me masën sanksionuese gjobë, në lartësi prej 5000 € (pesë mijë euro). Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe tetë raste të licencimit. KPM ka miratuar kërkesën për licencim 6 shërbimeve mediale audiovizuale përmes operatorit të shpërndarjes: Balkan Hot, Balkan Hot 2, Non Stop Shop – Direktno Kupujem, TV Tajna, Tele Bet dhe TV Graqanica. KPM po ashtu ka marrë vendim për miratimin e këtyre kërkesave: miratohet kërkesa e TV Travelista për ndryshim të emrit nga Travelista në Travelilngo dhe miratohet kërkesa e OK Orange Net për ndryshim të formatit të biznesit nga N.T. në L.L.C. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PUBLIKON RAPORTIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE LOKALE 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1084 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) ka bërë monitorimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-vizuale (OSHMA) të cilat kanë mbuluar fushatën e Zgjedhjeve Lokale 2017. Periudha e monitorimit ka zgjatur prej 21 shtator deri më 22 tetor 2017. Monitorimi ka pasur për qëllim vlerësimin e performancës së OSHMA-ve, në pajtim me Kreun VIII “Mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve” të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Të gjeturat nga monitorimi i realizuar, janë prezantuar në raportin të cilin KPM e publikon sot. Në monitorim janë përfshirë 25 OSHMA, prej të cilëve nëntëmbëdhjetë (19) janë me mbulim nacional, regjional dhe lokal në transmetim tokësor dhe gjashtë (6) OSHMA me program gjeneralistik që transmetohen përmes operatorëve të shpërndarjes. Ndërsa monitorimi është bërë për programet e transmetuara nga ora 16:00 deri më 24:00. Gjatë analizës është bërë edhe vlerësimi për mënyrën e prezantimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të, (nëse ka pasur nxitje të urrejtjes, gjuhë të papërshtatshme, denigruese, fyerje, shpifje apo shkelje të dispozitave tjera të dhëna në Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës) në pajtim me Kodin e Etikës dhe standardet profesionale të gazetarisë Gjatë monitorimit janë vlerësuar: paanshmëria në raportim, hapësira e ofruar për Subjekt i Çertifikuar Politik (SÇP), gjuha e përdorur si dhe pajtueshmëria me obligimet që dalin nga Kreu VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Pikat kryesore nga të gjeturat e këtij raporti janë: - Sa i përket distribuimit të kohës (sasisë së dhënë) në edicionet e lajmeve, ofruesit e shërbimeve mediale audio–vizuele kanë arritur balancim më të madh kryesisht tek subjektet e certifikuara politike të cilat kanë pasur aktivitete dhe fushatë më të dendur; - Mediet me mbulim lokal mbuluan kryesisht fushatën e SÇP -ve të cilat garuan në komunat ku ato operojnë; - OSHMA-të të cilat transmetojnë në gjuhën e minoriteteve kanë transmetuar kryesisht fushatat e SÇP -ve nga radhët e minoriteteve; - Prezantimi i kampanjave zgjedhore të SÇP -ve nga radhët e minoriteteve në televizionin publik RTK1 dhe RTK2 janë bërë edhe në edicionet e lajmeve në gjuhët e minoriteteve; Komisioni i Pavarur i Mediave në mbledhjen e mbajtur me 1 nëntor 2017 ka miratuar Raportin e Monitorimit të Mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale 2017, si dhe ka shqyrtuar të gjitha rastet e shkeljeve që janë evidentuar gjatë monitorimit të mediave që kanë mbuluar fushatën e zgjedhjeve lokale 2017. Vendimet e KPM-së për të gjitha këto raste ligjore do të publikohen në ueb faqen e KPM-së sapo t’u dërgohen palëve. RAPORT MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE LOKALE 2017 KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 1 NËNTOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1082 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 1 nëntor 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1080 NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1079 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 22 shtator 2017, ka mbajtur mbledhjen e dhjetë me radhë për vitin 2017, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Fillimisht në këtë mbledhje, Komisioni miratoi agjendën dhe procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Më pas Komisioni diskutoi lidhur me rekomandimet e Zyrës Ekzekutive për amandamentim të disa neneve që kanë të bëjnë me teleshoping të Rregullores për Komunikime Komerciale Audio –Vizuale KPM-2016/02 dhe për amandamentim të Nenit 11 të Rregullores KPM-2017/03 për Tarifën Vjetore për Licencë. Komisioni u pajtua me propozimet për ndryshime dhe vendosi që të procedohen tutje për konsultim publik. Duke pas parasysh angazhimin e madh të mediave që deri më 22 tetor 2017 do të mbulojnë fushatën për zgjedhjet lokale 2017, procedura e diskutimit publik do të zhvillohet pas përfundimit të zgjedhjeve. Në këtë mbledhje Komisioni gjithashtu shqyrtoi një rast ligjor/ankesë të paraqitur në KPM nga subjekti politik LDK kundër OSHMA Klan Kosova për shkelje të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073 dhe Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03. Pas shqyrtimit të ankesës dhe provave, Komisioni erdhi në përfundim se nuk ka prova se është shkelur legjislacioni i KPM dhe rrjedhimisht ankesa refuzohet si e pabazuar. Po ashtu, KPM ka trajtuar edhe pesë raste të licencimit dhe ka marrë vendim për licencim të OSHMA Suite TV dhe OSHMA Travelista dhe për ndryshim të skemës programore të Klan Kosova dhe Zico TV si dhe MAX TV i është miratuar kërkesa për ndryshim të certifikatës se biznesit nga NSh në SHPK.Gjithashtu Komisioni diskutoi edhe për përgatitjet e KPM lidhur me punën gjatë zgjedhjeve lokale, respektivisht monitorimin nga ana e KPM të shërbimeve mediale audiovizuale gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale dhe procedimin me kohë të rasteve të mundshme që do të evidentohen.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM KA FILLUAR MONITORIMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIOVIZUALE (OSHMA) QË MBULOJNË FUSHATËN PËR ZGJEDHJET LOKALE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1077 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), duke qenë përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të Kreut VIII i Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, nga 21 shtatori 2017 ka filluar monitorimin e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale (OSHMA) të cilat mbulojnë fushatën për Zgjedhjet Lokale 2017.Monitorimi ka për qëllim vlerësimin e performancës së OSHMA-ve në pajtim me Kreun VIII “Mediat gjatë Fushatës së Zgjedhjeve” të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme.Gjatë procesit të monitorimit do të jenë në fokus të gjitha format e prezantimit mediatik të fushatave zgjedhore, sikurse edicionet e lajmeve, spotet politike, kronikat zgjedhore, intervistat e debatet në kohën e shikueshmërisë më të madhe.Për të ndihmuar të licencuarit që të veprojnë në pajtueshmëri me Kreun VIII të këtij Ligji, para fillimit të fushatës KPM ka përcjellur tek të gjithë licencuarit Udhëzuesin, i cili në fakt është interpretim më i detajuar i dispozitave të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet sa i përket:1. Identifikimit të reklamimit politik;2. Raportimit për hulumtimin e opinionit publik lidhur me zgjedhjet; dhe3. Periudhës së heshtjes zgjedhore.Bashkë me Udhëzuesin, KPM ka dërguar tek të licencuarit edhe format e ditarëve dhe sqarimet për mënyrën e plotësimit të tyre në mënyrë që të licencuarit që mbulojnë fushatën për Zgjedhjet Lokale 2017 të regjistrojnë kohën e emetimit dhe ekspozimeve tjera të medieve, të dhënat për reklamim me pagesë dhe pa pagesë si dhe të aktiviteteve të fushatës për secilën parti. Këta Ditarë duhet të dorëzohen në KPM çdo javë.Deri më 22 tetor 2017, KPM do të mbajë komunikimin me të licencuarit varësisht prej të gjeturave nga monitorimet kurse pas përfundimit të zgjedhjeve KPM do të publikojë edhe raportin gjithëpërfshirës lidhur me performancën e medieve që kanë mbuluar fushatës për Zgjedhjet Lokale 2017. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 SHTATOR 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1075 KPM-së mbanë mbledhjen e rregullt e më 22 shtator 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1073 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 1 gusht 2017, ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit të mbledhjes paraprake, KPM ka miratuar Raportin tremujor për periudhën prill – qershor 2017, i cili sipas nenit 15 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në mbledhje KPM ka trajtuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofrueseve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuele, shkeljen e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03, Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit, shkelja e Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës, si dhe shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, për zbatimin e të cilit është përgjegjës KPM. Komisioni i KPM-së ka shqyrtuar të gjitha rastet e shkeljeve ligjore dhe pas shqyrtimit ka ardh në përfundim: Për shkelje të Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit, është gjetur në shkelje shërbimi medial audiovizual Klan Kosova_ dhe është sanksionuar me masën Vërejtje. Për shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: RTV Dukagjini për tri (TV Dukagjini, TV Dukagjini, TV Dukagjini ) raste të shkeljeve, ku për një rast është sanksionuar me Vërejtje dhe për dy rastet tjera është sanksionuar me gjoba. Ndërsa Rrokum TV është sanksionuar me Vërejtje. Për shkelje të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës, janë gjetur në shkleje këto shërbime mediale audiovizuale: TV Ballkan , Radio Rinia, TV Besa, TV Festina dhe TV Iliria, ku KPM ka vendosur të shqiptojë masën sanksionuese Vërejtje. Për shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofruesëve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuale, janë gjetur në shkleje këta ofrues të shpërndarjes: IPKO, KUJTESA, Max TV, Kadria Net dhe Telekomi i Kosovës ku janë sanksionuar me masën Vërejtje. Për shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr.03/L-073, ku KPM ka monitoruar fushatën zgjedhore të zgjedhjeve nacionale të 11 qershor 2017, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: Tribuna Channel, TV Dukagjini, TV Opinion , TV Vali, TV SyriVision, Rtv 21, TV Herc, TV Most, TV Puls, TV Mir, TV Kim, RTK 1, Rrokum TV, TV Besa, TV Iliria_dhe Klan Kosova. Të gjitha këto shërbime mediale audiovizulale janë sanksionuar më masën Vërejtje. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe dy raste të licencimit, ku ka marrë vendim për ndryshim të lokacionit të transmetuesit sipas kërkesës së Radio Maria dhe vendim për refuzim të ndryshimit të pronësisë sipas kërkesës së News TV. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 1 GUSHT 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1071 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 1 gusht 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE