Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org GRUPI PUNUES PËR ÇËSHTJE TEKNIKE MBAJTI MBLEDHJEN E PARË http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1214 Sot më 4 prill 2019, në selinë e Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM), u mbajt takimi konstituiv i Grupit Punues për Çështje Teknike. Në bazë të vendimit të KPM-së të mbledhjes së mbajtur me 21 mars 2019, është krijuar Grupi Punues për Çështje Teknike. Qëllimi i formimit të këtij Grupi Punues është që të shtyhet përpara procesi i punës së digjitalizimit të transmetimeve tokësore radiodifuzive. Grupi Punues për Çështje Teknike në bazë të vendimit të KPM-së, do të jetë përgjegjës për përgatitjen e një projekti të përbashkët për Digjitalizim e Transmetimit Tokësor Radiodifuziv në Republikën e Kosovës, si një prej objektivave kryesore të KPM-së për vitin 2019.. Ky Grup Punues përbëhet prej KPM, RTK, KTV, TV21, AMPEK (mediat regjionale) KTTN, ARKEP dhe MZHE. Ky Grup Punues kryesohet nga Komisioni i Pavarur i Mediave. Grupi Punues për Çështje Teknike në bazë të Termave të Referencës, është i obliguar të përpilojë një raport final në lidhje më të gjeturat e tyre dhe të njëjtin ta përcjell për trajtim të mëtutjeshëm në Komisionin e KPM-së KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1213 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 29 mars 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e katërt rregullt për vitin 2019. Në fillim të mbledhjes Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe procesverbalin. Në vazhdën e punës së KPM me procesin e digjitalizimit, KPM ka shqyrtuar Termat të Referencës për Grupin Punues për Çështje Teknike më qëllim të përgatitjes së një projekti të përbashkët për Digjitalizim e Transmetimit Tokësor Radiodifuziv në Republikën e Kosovës si një prej objektivave kryesore të KPM-së për vitin 2019. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi Termat të Referencës për Grupin Punues Teknik. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni ka shqyrtuar kërkesën e AMPEK për ndryshim të Rregullores KPM-2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale për një periudhë të caktuar kohore. Pas shqyrtimit Komisioni mori vendim për miratimin e kërkesës së AMPEK, respektivisht ndryshohet koha e përcaktuar me Nenin 11, paragrafi 2 i Rregullores KPM-2017/07, ku lejohet llogaritja e kuotës 20% e të transmetimit të komunikimeve komerciale, duke filluar prej orës 17:00 deri në ora 24:00. Ky vendim hyn në fuqi me nënshkrimin e tij dhe vlen deri me 1 tetor 2019. Duke pas parasysh se afati për komente publike për dy draft rregulloret përfundon me 31 mars 2019, dhe KPM nuk ka pranuar shumë komente nga palët e interesuar deri në këtë kohë, bazuar në këtë situatë, me qëllim që tu ofrojë mundësi shtesë për të gjitha palët e interesuara të japin komentet e tyre me shkrim për aktet nënligjore të lartcekura, Komisioni mori vendim për zgjatjen e afatit për komente publike deri më 31 maj 2019 në orën 16:00. Komisioni gjithashtu mori vendim për caktimin e Ushturesit të Detyrës së Kryeshfit Ekzkeutiv. Bazuar në nenin 3 paragrafi 2.9 të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe në Nenin 30, paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, u caktua Ushtrues i Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv z. Luan LATIFI, aktualisht Drejtor i Departamentit të Monitorimit dhe Analizës, për të kryer këtë funksion deri në përmbylljen e procesit të përzgjedhjes dhe emërimit të Kryeshefit Ekzekutiv me mandat ligjor. Në këtë mbledhje është prezantuar edhe web faqja e re e KPM-së, në të cilën është punuar që një kohë të gjatë dhe pas miratimit nga Komisioni, do të lansohet shumë shpejtë në publik. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE LUAN LATIFI CAKTOHET USHTRUES DETYRE PËR KRYESHEF EKZEKUTIV TË KPM-SË http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1211 Në mbledhjen Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM) e mbajtur më 29 mars 2019, Anëtarët e Komisionit të KPM-së, duke u bazuar në nenin 3 paragrafi 2.9 të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe në Nenin 30, paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, morën vendim për caktimin e Ushtruesit të Detyrës të Kryeshefit Ekzekutiv z. Luan LATIFI, aktualisht Drejtor i Departamentit të Monitorimit dhe Analizës, për të kryer këtë funksion deri në përmbylljen e procesit të përzgjedhjes dhe emërimit të Kryeshefit Ekzekutiv me mandat ligjor. Vendimi për caktimin e z. LATIFIT për Ushtrues të Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv është bazuar në kualifikimet profesionale adekuate të cilat janë në pajtim me fushën e rregullimit të mediave me të cilën merret KPM, si dhe duke u bazuar në rezultatet e tij gjatë përvojës së tij udhëheqëse në KPM, që nga viti 2003, duke qenë pjesë e proceseve të rëndësishme zhvillimore në KPM. Z. Luan LATIFI, është i lindur në Gjilan më 2 nëntor 1975. Studimet themelore i ka përfunduar në Prishtinë, Fakulteti Filozofik - drejtimin Sociologji, ndërsa studimet Master i ka përfunduar në Gazetari, në Institutin Kosovar për Gazetari dhe Komunikim (KIJAC). Z. Luan LATIFI është i martuar dhe ka dy fëmijë. LUAN LATIFI CAKTOHET USHTRUES DETYRE PËR KRYESHEF EKZEKUTIV TË KPM-SË http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1210 Në mbledhjen Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM) e mbajtur më 29 mars 2019, Anëtarët e Komisionit të KPM-së, duke u bazuar në nenin 3 paragrafi 2.9 të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe në Nenin 30, paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, morën vendim për caktimin e Ushtruesit të Detyrës të Kryeshefit Ekzekutiv z. Luan LATIFI, aktualisht Drejtor i Departamentit të Monitorimit dhe Analizës, për të kryer këtë funksion deri në përmbylljen e procesit të përzgjedhjes dhe emërimit të Kryeshefit Ekzekutiv me mandat ligjor. Vendimi për caktimin e z. LATIFIT për Ushtrues të Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv është bazuar në kualifikimet profesionale adekuate të cilat janë në pajtim me fushën e rregullimit të mediave me të cilën merret KPM, si dhe duke u bazuar në rezultatet e tij gjatë përvojës së tij udhëheqëse në KPM, që nga viti 2003, duke qenë pjesë e proceseve të rëndësishme zhvillimore në KPM. Z. Luan LATIFI, është i lindur në Gjilan më 2 nëntor 1975. Studimet themelore i ka përfunduar në Prishtinë, Fakulteti Filozofik - drejtimin Sociologji, ndërsa studimet Master i ka përfunduar në Gazetari, në Institutin Kosovar për Gazetari dhe Komunikim (KIJAC). Z. Luan LATIFI është i martuar dhe ka dy fëmijë. SHTYHET AFATI PËR KOMENTE PUBLIKE PËR DY DRAFT RREGULLORE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1208 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), në mbledhjen e mbajtur më 21 dhjetor 2018, ka aprovuar për dëgjim publik këto draft rregullore: - DRAFT RREGULLORE PËR PRONËSINË DHE KONCENTRIMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIOVIZUALE - DRAFT RREGULLORE PËR MBËSHTETJEN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO DHE AUDIOVIZUALE ME MBULIM TOKËSOR LOKAL DHE REGJIONAL Periudha e hapur për komente publike ka qenë prej datës 26 dhjetor 2018 deri më 31 mars 2019 . KPM nuk ka pranuar shumë komente nga palët e interesuar deri në këtë kohë. Prandaj bazuar në këtë situatë, në takimin e KPM-së të mbajtur më datën 29 mars 2019, KPM me qëllim që tu ofrojë mundësi shtesë për të gjitha palët e intersuara të japin komentet e tyre me shkrim për aktet nënligjore të lartëcekura, ka marrë vendim për zgjatjen e afatit për komente publike. KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë deri më 31 maj 2019 në orën 16:00. Komentet mund t'i adresoni tek Komisioni i Pavarur i Mediave, Rr.Ul.Str. Perandori Justinian Nr. 124, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë, apo t'i dërgoni ato përmes: • e-mailit: info@kpm-ks.org; Ju lutem gjeni të bashkangjitur edhe Memon Sqaruese, ndërsa këtu këtu mund të gjeni edhe versionin në gjuhën angleze të draft rregullores për pronësinë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1204 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 21 mars 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e tretë rregullt për vitin 2019. Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka shqyrtuar Raportin Vjetor për periudhën kohore 1 janar 2018 - 31 dhjetor 2018 për punën e KPM-së. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi raportin për t’u përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sipas procedurës duke u bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Në vazhdën e punës së KPM me procesin e dhënies së licencave për radio në 7 komuna të Republikës së Kosovës, në këtë mbledhje është miratuar përbërja së Komisionit Vlerësues, i cili do të merret me vlerësimin e aplikacioneve për licenca të reja për radio sipas konkursit të shpallur më 15 shkurt 2019. Bazuar në kërkesat e palëve të interesuara dhe me qëllim të krijimit të një konkurrence të mirëfilltë në të gjitha lokacionet për ku janë shpallur frekuenca të lira për radio, Komisioni mori vendim për zgjatjen e afatit të konkursit publik për radio frekuenca edhe për 15 ditë. Ndërsa lidhur me procedimin e mëtejmë të punës në procesin e digjitalizimit, është miratuar formimi i një Komisioni Teknik me përbërje nga KPM, RTK, KTV, TV21, AMPEK (mediat regjionale) dhe KTTN. Komisioni shqyrtoi disa raste ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së respektivisht shkeljen e Rregullores për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale KPM-2016/01. Lidhur me shkeljen e kësaj rregullore u shqyrtuan dy raste: 1. IPKO dhe 2. Kujtesa – Gjatë monitorimit të operatorëve të shpërndarjes IPKO dhe Kujtesa është gjetur se këta operator mundëson krijimin e grupimit të programeve, por jo edhe ri-renditjen e kanaleve në listën kryesore të platformës së tyre për të ardhur në pajtueshmëri me Rregulloren KPM-2016/01. Subjektet e lartpërmendura pretendojnë se e mundëson ri-renditjen e kanaleve sipas kërkesës së klientit, duke ua mundësuar atyre krijimin e një liste të re favorite, si grupim të programeve. KPM-së ka gjetur se edhe përkundër Njoftimit për shkelje, shkresave, takimit të mbajtur dhe Vendimit të Komisionit të KPM-së, subjektet e lartpërmendura kanë vazhduar të veprojë në kundërshtim me nenin 16, paragrafi 3, të Rregullores KPM-2016/01, duke mos e mundësuar ri-renditjen e kanaleve. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve Komisioni vendosi të urdhërojë operatorët e shpërndarjes IPKO dhe Kujtesa që në afat prej gjashtë (6) muajsh nga plotfuqishmëria e këtij vendimi të mundësojë ri-renditjen e kanaleve në listën kryesore të platformës së tyre, siç e përcakton neni 16, paragrafi 3, i Rregullores KPM-2016/01. Ndërsa për shkeljen e deritanishme të legjislacionit, të sanksionojë subjektet e lartpërmendura me gjobë në vlerën prej pesëmijë (5,000) euro, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 16, paragrafi 3, të Rregullores KPM-2016/01. Ankesa e IPKO kundër ARTMOTION – KPM me datë 5 shtator 2018 ka pranuar një ankesë të parashtruar nga operatori i shpërndarjes IPKO ndaj operatorit të shpërndarjes ARTMOTION, me pretendimin se është duke ritransmetuar ngjarje sportive të futbollit të Premier Ligës Angleze dhe Ligës Franceze. Pas shqyrtimit të rastit KPM nuk ka gjetur shkelje nga operatori i shpërndarjes ARTMOTION ndaj së cilës është parashtruar ankesa, k është gjetur në shkelje të Rregullores KPM-2016/01, rrjedhimisht është në pajtueshmëri me Rregulloren KPM-2016/01, prandaj ankesa refuzohet si e pabazuar. TV Prizreni – gjatë monitorimit KPM ka gjetur se TV Prizreni ka transmetuar përmbajtje programore pa të drejtë autoriale, duke vepruar në kundërshtim me Rregulloren KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit në Shërbimet Mediale Audiovizuale duke kryer shkelje të nenit 4, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2013/02. Pas shqyrtimit të rastit Komisioni vendosi që të obligojë TV Prizreni që ta ndërpresë menjëherë transmetimin e përmbajtjeve për të cilat nuk posedon marrëveshje valide të të drejtave të autorit dhe të sigurohet se një gjë e tillë nuk do të përsëritet, siç e përcakton neni 5, paragrafi 2, i Rregullores KPM-2013/02. Ndërsa për shkeljen e deritanishme të sanksionojë TV Prizreni me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 4, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit në Shërbimet Mediale Audiovizuale. Rastet e mossjelljes së Raportit Vjetor financiar nga Ofruesit të Shërbimit Medial Audiovizual, shkelja e nenit 28 të Ligjit Nr. 04/L-44 të Komisionit të Pavarur të Mediave: Radio Kosova 1, Radio Kosova 2, Radio Antena, Radio 7, Radio Kent FM, Radio Urban FM, RTK 1, TV Prizreni, Radio Bambus, Radio Helix, Radio Kent FM 2, Radio Borzani, Radio Energji, Radio Kaçaniku, Radio Max, Radio Shqip FM, Radio Fëf City, Radio Victoria, Radio Zëri i Pozheranit, Radio Gjilani, TV Vali, Next Television, Kosova MTV, Tribuna Channel, TV Globi, ART, TV Kosova Channel, Olti TV, 1ST Channel, Turbo Channel, RTK 2, RTK 3 News, RTK 4 Art, TV Diaspora, A9 International TV, Click Channel, TVR, TV Dialog, Tele 1 dhe T 7. Ofruesit e Shërbimit Medial Audiovizual të lartpërmendur kanë dështuar të veprojnë në pajtim me Ligjin e KPM-së, pasi që kanë dështuar të dorëzojnë raportin vjetor për vitin 2017, ashtu siç parashihet me nenin 28, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të KPM-së. KPM duke u bazuar në faktet e lartpërmendura ka gjetur se Ofruesit e Shërbimit Medial Audiovizual të lartpërmendur kanë bërë shkelje të nenit 28, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të KPM-së. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve Komisioni vendosi që t’i sanksionojë Ofruesit e Shërbimit Medial Audiovizual të lartpërmendur me Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 28 të Ligjit të KPM-së. Gjithashtu urdhërohen Ofruesit e Shërbimit Medial Audiovizual të lartpërmendur që në afat prej dhjetë (10) ditësh ta dorëzojnë raportin vjetor për vitin 2017, ashtu siç përcaktohet me nenin 28, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të KPM-së. Lidhur me shkeljen e Kodit te Etikes së KPM-së u shqyrtuan këto raste: RTK1; KTV; TV21; Klan Kosova; Tribuna Channel dhe TE7. KPM në bazë të monitorimit ka gjetur se të gjitha OSHMA-të e lartpërmendura gjatë raportimit të rastit të një të miture nga Drenasi, e cila dyshohet se është abuzuar nga një arsimtar, polic dhe mjek, e kanë ruajtur identitetin dhe privatësinë e të miturës, duke ia transmetuar vetëm inicialet si dhe duke ia mbuluar fytyrën dhe ndryshuar zërin. Po nga të gjeturat e monitorimit, sa i përket raportimit për personat e dyshuar për abuzim me të miturën, profesorin, policin dhe mjekun, rezulton si problematike zbulimi i identitetit të personave të dyshuar përfshi këtu zbulimin e emrit dhe mbiemrit dhe fytyrave. Pas shqyrtimit të rasteve Komisioni vendosi që palët përgjegjëse të sanksionohen me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 7, paragrafi 2, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Gjithashtu palët përgjegjëse obligohen që në të ardhmen t’i kushtojë kujdesin e duhur mbrojtjes së identitetit dhe integritetit të personave të dyshuar në mënyrë që të veprojë në pajtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit: · TVN Cable TV – Rekomandim për ndërprerje të licencës së operatorit të shpërndarjes; · News TV – OSHMA i cili nuk ka parashtruar kërkesë për ripërtëritje të licencës Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi rekomandimin për ndërprerje të licencës së OSHMA përmes operatorëve të shpërndarjes, si dhe kërkesën për ndërprerje të licencës për Operatorin të Shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE SHTYHET AFATI PËR APLIKIM PËR LICENCË TË RADIOS NË SHTATË (7) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1202 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në bazë të nenit 21, 22 dhe 23 të Ligjit për KPM-në Nr. 04/L-44, më datë 15 shkurt 2019 ka shpallur konkurs publik për dhënien e licencave për transmetim në radio, për shatë lokacione të Republikës së Kosovës. Konkursi ka qenë i hapur deri më datën 15 mars 2019. KPM ka pranuar aplikacionet që kanë ardhur deri në këtë afat, por për disa lokacione nuk ka pasur fare aplikacione të dorëzuara, ndërsa për disa lokacione tjera nuk ka pasur aplikacione për kategori të caktuara të licencës apo gjuhës së transmetimit si dhe në disa lokacione ka pasur vetëm një kandidat. Bazuar në këtë situatë si dhe kërkesat e palëve të interesuara, në takimin e KPM-së të mbajtur më datën 21 mars 2019, KPM me qëllim të krijimit të një konkurrence të mirëfilltë në të gjitha lokacionet për ku janë shpallur frekuenca të lira për radio, ka marrë vendim për zgjatjen e afatit edhe për 15 ditë. Aplikacionet e dorëzuara deri më tani mbesin të vlefshme për këtë proces. Afati për aplikim do të jetë i hapur nga data 27 mars 2019 deri me 12 prill 2019 ora 16:00, ndërsa, të gjitha kriteret e konkursit publik për aplikim për licencë të radios mbeten të pandryshuara. Komunat për të cilat do të bëhet shpallja e frekuencave të lira për licencimin e radio stacioneve, sipas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë paraqitur në tabelën si me poshtë: Komuna Kategoria e licencës dhe numri i frekuencave Gjuha e transmetimit 1. Pejë Regjionale – 1 frekuencë Lokale – 1 frekuencë Shqipe 2. Istog Lokale – 2 frekuenca 1. Shqipe; 1 Boshnjake 3. Prizren Regjionale – 1 frekuencë Shqipe 4. Prishtinë Regjionale – 1 frekuencë Shqipe 5. Rahovec Lokale – 2 frekuenca 1. Shqipe; 1 Serbe 6. Obiliq Lokale – 1 frekuencë Shqipe 7. Elez Han Lokale – 1 frekuencë Shqipe Kategoria e radiove me mbulim regjional i përket Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio të cilat mbulojnë me sinjal radio, përmes një frekuence, nga 30% deri në 60% të territorit të Republikës së Kosovës. Kategoria e radiove me mbulim lokal i përket Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio të cilat ofrojnë mbulim me sinjal radio, përmes një frekuence, deri në 3 komuna (deri në 30% të territorit të Republikës së Kosovës). PROCEDURAT DHE KRITERET PËR APLIKIM Procedurat e aplikimit për licencë të KPM-së, si dhe për caktimi i kritereve kualifikuese dhe konkurruese për të marrë pjesë në këtë konkurs publik janë të bazuara kryesisht në nenin 22 të Ligjit dhe akteve nënligjore të KPM-së. Dokumentet bazë, si dhe aktet nënligjore të nevojshme për plotësimin dhe parashtrimin e aplikimit për licencë të KPM-së, janë të listuara si në vijim: 1. Forma e Aplikacionit 2. Rregullorja KPM-2017/02 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale 3. Regullorja KPM-2017/06 për Tarifën Vjetore për Licencë Të gjitha dokumentet e bashkangjitura, që do të jenë pjesë përbërëse e aplikacionit, duhet të jenë origjinale, apo të njëjtat duhet të jenë të noterizuara tek noteri (aty ku është e aplikueshme); Përgjigjet duhet të jenë sa më të hollësishme dhe secila përgjigje duhet të radhitet sipas pyetjeve në bazë të numrit / shkronjës së secilës pikë të paraqitur në këtë aplikacion. Aplikacioni duhet të plotësohet duke u bazuar plotësisht në aktet nënligjore të paraqitura si më lartë. Aplikacionet si dhe të gjitha materialet përcjellëse do të pranohen vetëm në gjuhën shqipe apo serbe, në pajtim me ligjin për Gjuhët Zyrtare në Republikën e Kosovës. Vlerësimi i aplikacioneve të pranuara brenda afatit të caktuar nga KPM do të bëhet duke u bazuar në Rregulloren 2014/02 për Vlerësimin e Aplikacioneve për Licencë të KPM-së. Preferohet që pyetjet që mund të keni lidhur me procesin e aplikimit, t’i bëni me shkrim, duke i drejtuar tek Departamenti i Licencimit i Zyrës Ekzekutive të Komisionit të Pavarur për Media në vëmendje të Nuredin Islami nuredin.islami@kpm-ks.org. Aplikacionet duhet të dërgohen në 2 kopje fizike, në adresën e mëposhtme: Rr. “Perandori Justinian”, nr. 124, Qyteza Pejton,10000, Prishtinë Për më shumë detaje vizitoni ueb faqen e KPM-së www.kpm-ks.org KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 21 MARS 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1200 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 21 mars 2019, në ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1198 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-321, datë 28.02.2019, bën ftesë publike për nominime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 8 mars 2019 deri më 22 mars 2019, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1196 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 22 shkurt 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2019. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për ripërtritje të licencës për këto raste: · POSITIVE GOLD – Kërkesë për ndryshimin e pronarit si person fizik të OSHMA-ve: Positiv Gold TV, Suite TV dhe Travelingo TV; · KLAN KOSOVA – Kërkesë për ripërtëritjen e licencës së OSHMA; · PROGRES – Kërkesë për ripërtëritjen e licencës së OSH; Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi kërkesën për për ndryshimin e pronarit si person fizik të OSHMA, dhe dy kërkesat për ripërtëritje të licencës të OSHMA dhe për Operator të Shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE