Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org NJOFTIM NGA MBLEDHJA E PESTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1050 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 14 prill 2017, ka mbajtur mbledhjen e pestë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, pas miratimi të dy procesverbaleve nga mbledhjet paraprake, KPM ka miratuar Raportin e tremujorit të parë janar-mars 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në pajtueshmëri me nenin 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Po ashtu, KPM ka trajtuar edhe gjashtë raste të licencimit dhe ka marrë vendim:Miratim të kërkesës për ndryshim të lokacionit të transmetuesit dhe emrit për Radio K,Miratim të kërkesës për Licencim të Pozitiv Gold TV dhe TV Llapi për të vepruar si Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA),Miratim të kërkesës për frekuencë shtesë të Radio Dukagjinit,Miratim të kërkesës për heqje dorë nga licenca të OSHMA Pro Channel, si dheMiratim të kërkesës për licencë të operatorit të shpërndarjes-platformë OTT Vista SHPK.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 14 PRILL KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1049 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 14 prill 2017, në ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1048 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 30 mars 2017, ka mbajtur mbledhjen e katërt me radhë për këtë vit, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, KPM ka miratuar Raportin Vjetor për periudhën kohore janar-dhjetor 2016, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Përveç miratimit të Raportit Vjetor , KPM ka diskutuar edhe për mbarëvajtjen e punës lidhur me përgatitjet e materialit tenderues, për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 30 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1046 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 30 mars 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KONFERENCË PËR MEDIA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1041 · Digjitalizimi (DVBT-2) në nivel shtetëror;· Përgatitjet;· Rregulloret & Dokumentacioni i Tenderit;· Digjitalizimi në nivel regjional· Operimet ilegale në Transmetim Tokësor Digjital; - Komisioni i Pavarur për Media (KPM) është në fazën përgatitore të fillimit të procedurave për implementimin e Ligjit për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore (Ligji Nr. 05/L-027) për të krijuar kushtet e kalimit nga transmetimi analog në atë digjital. - Në fillim të këtij viti janë miratuar 5 Rregullore të reja për të vazhduar me punën në përgatitjen e materialit tenderues për dy MUX në nivel shtetëror.- Mediat tona mbesin akterë serioz në procesin e digjitalizimit, por vetëm duke vepruar brenda kornizës ligjore që duhet ndjekur për një kalim të suksesshëm nga transmetimi analog në atë digjital.- Ashtu siç parasheh Strategjia e KPM-së për Kalim në Transmetim Digjital në Republikën e Kosovës, inkurajojmë ofruesit e shërbimeve mediale audiovizuale (OSHMA) regjionale që të organizohen në themelimin e konsorciumeve, entiteteve juridike në përbërje të tyre, ashtu që ato të menaxhojnë vet MUXat respektiv në regjionet e tyre. Kjo është një formë që funksionon në disa vende evropiane dhe ka kosto të përballueshme të investimit për OSHMA-të regjionale.- Ka kohë që në Kosovë kanë filluar testime dhe transmetime digjitale pa një licencë valide dhe vazhdimësia e operimeve ilegale mund të dëmtojë procesin për të cilin po përgatitemi. Prandaj, për të siguruar një proces të drejtë ligjor, KPM kërkon prej të licencuarve që janë duke operuar në kundërshtim me Ligjin për digjitalizim që menjëherë të ndërprejnë veprimtarinë ilegale të transmetimit të sinjalit digjital në Republikën e Kosovës.- Me nenin 21, paragrafin 1, (Kundërvajtjet dhe gjobat) të Ligjit për Dixhitalizim Nr. 05/L-027, janë përcaktuar masat që duhet të ndërmirren: “Cilido person juridik, pronarë i vetëm apo individ i vetëpunësuar do të gjobitet për kundërvajtje me ndëshkim prej: (50.000,00 deri 500.000,00) Euro në rast se personi në fjalë: 1.1 Krijon një rrjetë në kundërshtim me këtë ligj;1.4 Shfrytëzon radio-frekuencat për multipleks pa vendim valid për ndarjen e radio-frekuencave”.- KPM pret nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale që të veprojnë në pajtim me Ligjin ashtu siç edhe ligjërisht obligohen me Licencën e KPM-së. · Përmbajtjet programore nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale;· Monitorimet;· Ankesat;· Shqetësimet e KPM-së për përmbajtjet në kundërshtim me Kodin e Etikës dhe aktet tjera nënligjore; Një ndër detyrat dhe obligimet e KPM-së është edhe monitorimi i punës së të licencuarve në relacion me Kodin e Etikës dhe me aktet tjera nënligjore. Me këtë rast, ju njoftojmë që gjatë monitorimeve të bëra për vlerësimin e pajtueshmërisë me legjislacionin e KPM-së, por edhe ankesave të shumta nga palët e ndryshme, Departamenti i Monitorimit dhe Analizës (DMA) ka identifikuar shkelje të ndryshme të rregulloreve të KPM-së, të cilat kanë shtyrë KPM-në që të adresojë shqetësimin për shkelje të shpeshta të transmetuara në programet e Ofruesve të Shërbimeve Mediale.Shkeljet më të shpeshta të identifikuara nga monitorimet janë: shkelja e privatësisë ; mangësi në verifikimin e vërtetësisë së lajmit; mungesë në dallimin e qartë të lajmit nga opinioni; si dhe trajtim të pabarabartë të palëve të përfshira në kronika. Ankesat e parashtruara në KPM kanë të bëjnë kryesisht me shkeljet standardeve etike të parapara në Kodin e Etikës.Gjetjet tjera shqetësuese gjatë monitorimit kanë të bëjnë me shprehjet fyese, elemente të shpifjes dhe gjuhën vulgare në programe të caktuara, të cilat seriozisht ndikojnë negativisht në dinjitetin njerëzorë dhe në raste të caktuara mund të nxisin edhe dhunë.Gjithashtu, në përmbajtjet e disa komunikimeve komerciale janë shfrytëzuar besëtytnitë, është përdorur frikë në përmbajtjen e tyre si edhe janë promovuar dukuri paranormale. Transmetimi i përmbajtjeve të tilla përbën shkelje të Rregullores për Komunikimet Komerciale Audiovizuele. Në monitorimin e disa kronikave në edicionet e lajmeve, është vërejtur edhe keqpërdorimi i të miturve gjatë përfshirjes së tyre në rastet e intervistimit; intervistimin e tyre në emisionet ku prezantohen familjet me varfëri të skajshme, dhe fëmijët në punë, ku Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale nuk kanë marrë masa për të mbrojtur identitetin e tyre. Përkundër faktit se për intervistimin e fëmijëve dhe të miturve, gazetarët mund të kenë marr pëlqimin e prindërve apo kujdestarëve të tyre, konsiderojmë se në disa raste, publiciteti i panevojshëm apo etiketimi i gabuar, mund të cenojë dinjitetin dhe privatësinë e tyre, të shkaktojë trauma, madje në raste të caktuara, edhe t’i rrezikojë ata në rrethin ku jetojnë.Transmetimi i disa spoteve muzikore me tekste vulgare dhe skena të dhunës, pa kurrfarë paralajmërimi për përmbajtje të dëmshme programore, përbënë shqetësimin e radhës për ne. Janë identifikuar spote muzikore të transmetuara, tekstet e të cilave glorifikojnë efektet pozitive të substancave narkotike, gjë që mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin fizik, mental, emocional dhe moral të fëmijëve dhe të miturve, duke i inkurajuar ata për sjellje të tilla devijante.Lidhur me këto përmbajtje programore, dhe me qëllim të parandalimit të ndikimit negativ të spoteve të kësaj natyre, KPM udhëzon të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale që të jenë më të vëmendshëm në përzgjedhjen e spoteve muzikore dhe kohën e transmetimit të tyre, për t’i transmetuar ato në kohën kur konsiderohet se fëmijët nuk janë para ekraneve televizive.Në mënyrë që mediat të japin kontributin e tyre në respektimin dhe avancimin e të drejtave të njeriut dhe fëmijëve, KPM inkurajon të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale që në programet e tyre të jenë të vëmendshëm dhe më të përkushtuar për mbrojtjen e dinjitetit dhe privatësisë, të përmbahen nga përdorimi i gjuhës vulgare, fyese e shpifëse dhe të sigurojnë mbulim të balancuar e të drejtë të çështjeve me interes publik.Sa i përket programeve dhe kronikave në të cilat janë të përfshirë fëmijët dhe të miturit, ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale duhet të jenë më të vëmendshëm në trajtimin e temave, të raportojnë me kujdes të shtuar dhe t’i portretizojnë ata pa i dëmtuar dhe në mënyrë të drejtë. Gjithashtu, kujdes duhet pasur edhe me përdorimin e emrave, zërit, imazheve të fëmijëve dhe intervistimit të tyre, paralajmërimit për skena të dhunshme, të papërshtatshme, përzgjedhjes së kohës së transmetimit si dhe kategorizimit të duhur të përmbajtjeve programore, siç përcaktohet në Rregulloren për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve, Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale si dhe rregulloret tjera të KPM-së në fuqi.Në përmbyllje të këtij komunikimi, ju njoftojmë se KPM planifikon së shpejti të organizojë takime me të gjithë Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio-Vizuale për të trajtuar së bashku gjetjet e paraqitura si më lartë, dhe të respektohen standardet e gazetarisë duke respektuar të drejtat e njeriut në pajtim të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe akteve tjera ndërkombëtare që ndërlidhen me to. Qëllimi ynë është që të sigurojmë pajtueshmëri dhe rritje të profesionalizmit nga ana e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale, prandaj, diskutimin dhe trajtimin e përbashkët të këtyre gjetjeve, KPM e konsideron si shumë të nevojshëm dhe të rëndësishëm për të qenë në shërbim të publikut në mënyrë të drejtë dhe të paanshme.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM PËR MEDIA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1040 KONFERENCË PËR MEDIA Prishtinë, 23 mars 2017 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 24 mars 2017 në ora 11:00,organizon Konferencë për Media, lidhur me zhvillimet rreth implementimit të procesit të Digjitalizimit në Republikën e Kosovës si dhe Pajtueshmëria e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA), me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës si dhe me aktet tjera nënligjore që rregullojnë fushën e shërbimeve mediale audio-vizuele.Kur: 24 mars 2017, ora 11:00 Ku: Zyra e KPM- Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton Kush: Adnan MEROVCI –Kryetar i Komisionit të Pavarur të Pavarur të Mediave Ftohen mediat ta përcjellin këtë ngjarje! KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E TRETË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1039 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 15 mars 2017, ka mbajtur mbledhjen e tretë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara, Komisioni miratoi kërkesat për licencë të dy kandidatëve për të Ofruar Shërbime Mediale Aadiovizele, OSHMA SPIN TV dhe UBT TV si dhe kërkesën e kandidatit ARTMOTION për t’u licencuar si operator i shpërndarjes IPTV. Në këtë takim Kryeshefja e Zyrës Ekzekutive znj. Naile SELIMAJ-KRASNIQI njoftoi Komisionin me mbarëvajtjen e punës së ZE sipas obligimeve ligjore ndërsa Grupi Punues, i themeluar për përgatitjen e materialit tenderues për dhënien në shfrytëzim të dy Multipleksëve, sipas përcaktimeve ligjore të dhëna në Ligjin Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore, njoftoi Komisionin për punën e bërë deri më tani.Pas përfundimit të përgatitjes së materialit tenderues, KPM do të nxjerr vendimin për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 15 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1038 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 15 mars 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE RAPORTIMI VJETOR I TË LICENCUARVE TË KPM-SË OBLIGIM LIGJORË http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1036 Ofrimi i raporteve vjetore nga ana e ofruesve të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuele (OSHMA) është obligim ligjorë që del nga Ligjit Nr.04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, respektivisht nga Neni 28 i tij. OSHMA-të në raportet e tyre vjetore duhet të përfshijnë informacione përkitazi me programin, dhe veprimet në përputhje me kushtet e licencës së bashku me një raport financiar të detajuar, si dhe informacione tjera sipas kërkesës.Ofrimi i të dhënave të kërkuara në këtë raport vjetor kryesisht ka të bëj me informacione për të hyrat, shpenzimet, buxhetin e përgjithshëm, skemën programore, numrin e stafit dhe avancimin profesional të tij. Ato konsiderohen indikatorë të rëndësishëm të cilët KPM-së do t’i ofrojnë pasqyrë më të qartë për qëndrueshmërinë financiare dhe zhvillimin e përgjithshëm apo vështërsitë në aktivitetet e ofruesve të shërbimeve mediale udio dhe audiovizuele. Të dhëna në këtë raport vjetor do të ndihmojnë KPM-në në hartimin e politikave të transmetimit përkitazi me zhvillimin e tregut medial audiovizuel, ndërsa në të ardhmen, do të ndihmojnë në hartimin, përshtatjen dhe zhvillimin e legjislacionit të saj.Raportet vjetore me të dhëna të kërkuara duhet të dorëzohen në Zyrën e KPM-së jo më vonë se deri më 31 mars 2017. Në rastet kur KPM konsideron se informacioni i paraqitur në raport vjetor nuk është i plotë, ju njoftojmë se KPM mund të kërkojë informacione shtesë për të kompletuar të dhënat dhe për të vërtetuar saktësinë e informacionit të kërkuar. KPM-ja nuk do t’ia publikojë asnjë të licencuari informacionin e ndjeshëm komercial dhe financiar që paraqitet në këtë raport vjetor, përveç në rastet kur me ligj kërkohet të veprohet ndryshe. FORMULARI PËR RAPORTIMI VJETOR NGA OFRUESIT E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIOVIZUELE (OSHMA)FORMULARI PËR RAPORTIMI VJETOR NGA OPERATORËT E SHPËRNDARJES (OSH)KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1034 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur më 27 shkurt 2017, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Ankesave dhe ka emëruar znj. DUA KADRIU, për anëtarë të Bordit për Ankesa, me mandat 3 vite, siç parashihet me nenin 40, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Me emërimin e znj. KADRIU, Bordi i Ankesave është në përbërje të plotë. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE