Të licencuarit
312 - Kpm | KPM

Komisioni i KPM-së përbëhet nga shtatë (7) anëtarë. Anëtarët e KPM-së emërohen nga Kuvendi i Kosovës në bazë të procedurave të hapura dhe transparente.