Të licencuarit
315 - Kpm | KPM

Sipas Ligjit Nr. 04/L-44, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) përbëhet nga shtatë (7) anëtarë të emëruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në bazë të procedurave të hapura dhe transparente.

Bazuar në ligjin e KPM-së, anëtarë të KPM-së zgjedhën personalitete të dalluara nga kultura, arti, drejtësia, kinematografia, gazetaria, biznesi, menaxhmenti, marrëdhënie me publikun, marrëdhënie ndërkombëtare, media dhe teknologjia informative.

 

Mandati i anëtarëve të KPM-së është si në vijim:

Dy anëtarë emërohen me mandat dy (2) vjeçar,

Tre anëtarë me mandat tre (3) vjeçar dhe

Dy anëtarë me mandat katër (4) vjeçar.

Mandati i anëtarëve të KPM-së bëhet me short.

Përbërja aktuale e Komisionit të KPM-së: