Të licencuarit
2286 - Lajmi_i_plot | KPM

EMËROHET EDHE ANËTARI I TRETË I BORDIT PËR ANKESA

28 February 2017

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur më 27 shkurt 2017, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Ankesave dhe ka emëruar znj. DUA KADRIU, për anëtarë të Bordit për Ankesa, me mandat 3 vite, siç parashihet me nenin 40, paragrafin 1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në.

Me emërimin e znj. KADRIU, Bordi i Ankesave është në përbërje të plotë.

 

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE