2463 - Lajmi_i_plot | KPM

UDHËZUESI I KPM –së PËR MEDIAT GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE

03 October 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave është përgjegjës për zbatimin e kreut VIII të Ligjit Nr. 03/L-73 për Zgjedhjet e Përgjithshme nga ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale. KPM ka nxjerrë UDHËZUESIN për të ndihmuar të licencuarit që të veprojnë në pajtim me Ligjin për Zgjedhjet.

UDHËZUESI I KPM-së për zbatimin e nenit 3.3 të Ligjit Nr. 03/L072 për zgjedhjet Lokale dhe  kreun VIII të Ligjit Nr. 03/L-73 për Zgjedhjet e Përgjithshme  

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE