Të licencuarit
2476 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

05 July 2013

Takimi do të mbahet me 8 korrik 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës: 

  1. Miratimi i agjendës
  2. Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 1 korrik 2013 dhe i takimeve tjera të fundit të pamiratuara deri tani nga Komisioni
  3. Pyetje dhe përgjigje
  4. Aprovimi i raportit tremujor
  5. Shqyrtimi i opinionit/sqarimit ligjor të Zyrës Ekzekutive për ndarjen e kompetencave në mes të Komisionit, Zyrës Ekzekutive dhe Bordit për Ankesa.
  6. Shqyrtimi i opinionit ligjor të Zyrës Ekzekutive për qasjen në dokumente zyrtare
  7. Raportimi për punën e GP (teknik dhe ekonomik) për draft strategjinë për digjitalizim.

 

Të tjera

8. Përcaktimi i agjendës për takimin e radhës