Të licencuarit
2498 - Lajmi_i_plot | KPM

ODBOR ZA ŽALBE USVOIO POSLOVNIK O RADU

15 April 2013

 

Në takimin e mbajtur me 15 prill 2013, Bordi për Ankesa në përberje të Kryetarit Daut Krasniqi dhe anëtarëve Albinot Kelmendi dhe Sylejman Klinaku kanë miratuar Rregulloren: BA 2013/01 RREGULLORE E PUNËS SË BORDIT PËR ANKESA e cila hynë në fuqi në ditën e miratimit të saj.  

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE