Të licencuarit
2504 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PËR KOMENTE LIDHUR ME RISHIKIMIN E DY RREGULLOREVE TË KPM-së

10 April 2013

Në mbledhjen e mbajtur me 4 prill 2013, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ka aprovuar për komente publike, aktet nënligjore:

 

Bazuar në nenin 46 paragrafi 3, dhe nenin 8 paragrafi 2, të Ligjit për KPM-në Nr. 04/L-44, KPM u bën ftesë publike përfaqësuesve të shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palëve tjera të interesuara për të ofruar komente me shkrim në lidhje me rishikimin dhe plotësimin e këtyre akteve nënligjore. 

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë jo më vonë se deri me 30 prill 2013 në orën 16:00. 

Komentet mund t'i adresoni te Komisioni i Pavarur i Mediave, rruga Gazmend Zajmi # 1, 10000 Prishtinë, apo t'i dërgoni ato përmes: 

•    e-mailit: info@kpm-ks.org , fikrete.cocaj@kpm-ks.org

•    faksit në: 038 245 034. 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE