2512 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM PËRFUNDOI TAKIMIN E TIJ TË RREGULLT

04 March 2013

 

Komisioni i KPM-së pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit të takimit të fundit, në takimin e sotëm diskutoi për përgatitjen e gjithë dokumentacionit përfshirë pakon, metodologjinë, kriteret dhe afatet , të cilat do të aplikohen me rastin e shpalljes publike për frekuencat tokësore të lira për radio dhe TV.

Në këtë takim Komisioni i KPM-së vendosi që draft rregulloret:

-         Rregullore për Komunikimet Komerciale Audio-vizuele

-         Rregullore për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audio-vizuele

-         Rregullore për të Drejtën e Autorit

-         Rregullore e KPM-së për Dhënien e Licencës

-         Kushtet dhe Termet e Përgjithshme të Licencës së KPM-së

të dërgohen tek të gjithë të licencuarit e KPM-së si dhe tek palët tjera të interesit për komente shtesë, para miratimit të tyre përfundimtarë nga KPM-ja. Gjithashtu, Komisioni i KPM-së mori qëndrim që draft rregullorja për Operatorët Kabllorë të jetë në dispozicion të publikut me 20 mars 2013, duke përmbushur kështu premtimin e dhënë në debatin publik të organizuar nga KPM me 19 shkurt 2013.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE