Të licencuarit
3139 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE

03 February 2020

Në mbledhjen e mbajtur më 31 janar 2020, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ka aprovuar për dëgjim publik:

Bazuar në nenin 8 paragrafi 2, të Ligjit për KPM-në Nr. 04/L-44, KPM  u bën ftesë publike përfaqësuesve të shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palëve tjera të interesuara për të ofruar komente me shkrim për draft rregulloren e lartpërmendur.

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë prej 3 shkurt 2020 deri më 18 mars 2020 në orën 16:00.

Komentet mund t'i adresoni tek Komisioni i Pavarur i Mediave, Rr.Ul.Str. Perandori Justinian Nr. 124, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë, apo t'i dërgoni ato përmes:

•    e-mailit:  info@kpm-ks.org.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE