Të licencuarit
3291 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

03 February 2021

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 28 janar 2021, në  udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Xhevat LATIFI,  ka mbajtur  mbledhjen e parë të rregullt për vitin 2021. Pas miratimit të  agjendës së mbledhjes, u miratua procesverbali nga mbledhja e fundit.

Sipas agjendës së mbledhjes, Komisioni fillimisht shqyrtoi disa raste  ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së, respektivisht shkelje e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale dhe  Rregullores KPM-2020/01 për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audiovizuale. Komisioni i KPM-së shqyrtoi rastet ligjore në vijim:

Kujtesa Net vs Klan Kosova - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se OSHMA Klan Kosova nuk ka vepruar në shkelje të nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të  Rregullores KPM-2020/01. Prandaj Komisioni vendosi që ankesa e operatorit Kujtesa Net, të refuzohet si e pabazuar.

Telkos vs Klan Kosova - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se OSHMA Klan Kosova nuk ka vepruar në shkelje të nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të  Rregullores KPM-2020/01. Prandaj Komisioni vendosi që ankesa e operatorit Telkos, të refuzohet si e pabazuar.

Shell vs Radio Kosova1 dhe Glam Radio - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se OSHMA Radio Kosova 1 dhe Glam Radio kanë vepruar në pajtueshmëri me nenin 6, paragrafi 5 të Rregullores KPM-2017/07. Prandaj Komisioni vendosi që ankesa e ankesa e Shell, të refuzohet si e pabazuar.

Orange Net vs Klan Kosova - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se Klan Kosova ka vepruar në kundërshtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03. Komisioni vendosi që që të sanksionojë OSHMA Klan Kosova me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 6, paragrafi 1, të Kodit të Etikës KKPM 2016/03 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës.

Fiber Link vs Klan Kosova - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se OSHMA Klan Kosova nuk ka vepruar në shkelje të nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të  Rregullores KPM-2020/01. Prandaj Komisioni vendosi që ankesa e operatorit Fiberlink, të refuzohet si e pabazuar.

Kadria Net vs Klan Kosova - pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se OSHMA Klan Kosova nuk ka vepruar në shkelje të nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të  Rregullores KPM-2020/01. Prandaj Komisioni vendosi që ankesa e operatorit Kadria Net të refuzohet si e pabazuar.

Devolli Grup vs RTK1 – pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se RTK 1 ka vepruar në kundërshtim me Kodin e Etikës KKPM-2016/03. Komisioni vendosi që RTK 1 të sanksionohet me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së.

Në vazhdim të  mbledhjes Komisioni ka trajtuar disa kërkesa në rastet e licencimit, që kishin të bënin me licencimin e ofruesit të shërbimeve mediale audiovizuele (OSHMA) me transmetim përmes rrjetit te OSH-ve, kërkesë për ndryshim të pronësisë dhe emrit dhe një kërkesë për ndërprerjen e vendimit për licencim  të Operatorit te Shpërndarjes

Rastet e shqyrtuara të licencimit janë të renditura në vijim:

Klina TV – Vendim për lëshimin e licencës për OSHMA me transmetim përmes rrjetit të OSH-ve;

Radio Drenica – Vendim për ndryshim të pronësisë dhe emrit;

Advan Tech Shpk – Vendim për ndërprerjen e vendimit për licencim  të Operatorit te Shpërndarjes.

Pas shqyrtimit të rekomandimeve të Zyrës Ekzekutive për secilin prej rasteve të licencimit, Komisioni  erdhi në përfundim se të gjitha aplikacionet i kanë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së dhe vendosi të miratojë të gjitha rekomandimet.

Sipas rendit të ditës, Komisioni shqyrtoi Raportin tremujor të punës së KPM-së, për periudhën tetor-dhjetor 2020. Pas shqyrtimit, Komisioni ka miratuar Raportin tremujor, i cili bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, përcillet në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Gjithashtu sa i përket punës së KPM-së rreth përgatitjeve për monitorimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat mbahen me 14 shkurt 2021, Komisioni ka shqyrtuar plotësim/ndryshimin e Udhëzuesit të KPM-së për sjelljen e mediave gjatë zgjedhjeve. Pas shqyrtimit Komisioni ka miratuar Udhëzuesin e ndryshuar

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE