3353 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

20 April 2021

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 16 prill 2021, në  udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Xhevat LATIFI,  ka mbajtur mbledhje e katërt të rregullt për këtë vit. Komisioni ka miratuar  fillimisht agjendën e mbledhjes dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e kaluar.

Sipas rendit të ditës, Komisioni shqyrtoi Raportin tremujor të punës së KPM-së, për periudhën periudha janar-mars 2021. Pas shqyrtimit, Komisioni ka miratuar Raportin tremujor, i cili bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, përcillet në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Në vazhdim të  mbledhjes Komisioni ka trajtuar disa kërkesa në rastet e licencimit, që kishin të bënin me licencimin e ofruesit të shërbimeve mediale audiovizuele (OSHMA) me transmetim përmes rrjetit te OSH-ve, kërkesë për ndryshim të emrit.

Rastet e shqyrtuara të licencimit janë të renditura në vijim:

Pas shqyrtimit të rekomandimeve të Zyrës Ekzekutive për secilin prej rasteve të licencimit, Komisioni  erdhi në përfundim se të gjitha aplikacionet i kanë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së dhe vendosi të miratojë të gjitha rekomandimet.

Ndërsa sa i pikës tjetër që ishin në rend dite, atë të rasteve ligjore lidhur me shkeljen të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, respektivisht për mos sjellje të ditarëve A dhe B, pas diskutimit për këtë pikë,  Komisioni vendosi që të vendimin ta shtyjë për mbledhjen e radhës.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE