Të licencuarit
3435 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM publikon Raportin e Monitorimit të mediave gjatë fushatës për raundin II të zgjedhjeve për kryetar komune 2021

01 December 2021

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) është përgjegjës për zbatimin e Kreut VIII të Ligjit Nr.03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili përcakton në mënyrë specifike dispozitat për “Mediat gjatë Fushatës së Zgjedhjeve”. Fushata zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarë të komunave ka zgjatur nga data 8 deri më 12 nëntor 2021, ndërsa zgjedhjet janë mbajtur më 14 nëntor 2021.

Për realizimin e këtij obligimi ligjor, KPM ka monitoruar përmbajtjet programore të OSHMA-ve për periudhën 8 nëntor 2021 deri më 14 nëntor 2021, me qëllim të vlerësimit të performancës së OSHMA-ve në pajtim me Kreun VIII të Ligjit për Zgjedhje, të titulluar “Mediat gjatë Fushatës së Zgjedhjeve”, si dhe Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. Ky raport është realizuar nga Departamenti i Monitorimit dhe Analizës (DMA) i Zyrës Ekzekutive dhe prezanton të gjeturat nga monitorimi i OSHMA-ve gjatë mbulimit të fushatës zgjedhore dhe periudhës së heshtjes zgjedhore deri në mbylljen zyrtare të vendvotimeve. 

Në monitorim janë përfshirë njëzet e dy (22) OSHMA, prej të cilëve:

Në monitorim janë përfshirë njëzet e dy (22) OSHMA, prej të cilëve:

  • Tre (3) me mbulim tokësor nacional (RTK1, KTV dhe TV21); 
  • Katërmbëdhjetë (14) me mbulim tokësor lokal/regjional (TV Liria, TV Festina, TV Prizreni, TV Besa, TV Mitrovica, TV Puls, TV Tema, TV Vali, TV Mir, TV Dukagjini, TV Syri, TV Herc, TV Most, TV Iliria); dhe 
  • Pesë (5) me program gjeneralistik që transmetohen përmes operatorëve të shpërndarjes (RTK2, Kanal 10, ATV, Klan Kosova dhe TE7). 

 

Dy OSHMA me mbulim tokësor lokal/regjional (TV Zoom dhe TV Opinion) nuk janë të përfshira në monitorim, pasi që nuk kanë qenë në transmetim për shkaqe teknike.  

Gjatë procesit të monitorimit, në fokus ishin të gjitha format e prezantimit medial të fushatës zgjedhore si: edicionet e lajmeve, pikat politike reklamuese, kronikat zgjedhore dhe intervistat e debatet e transmetuara nga ora 16:00 deri në orën 24:00. Zyrtarët e Departamentit të Monitorimit dhe Analizës (DMA) gjatë periudhës monitoruese kanë vlerësuar: paanshmërinë në raportim, hapësirën e ofruar për SCP-të, gjuhën e përdorur dhe, në përgjithësi, pajtueshmërinë me Udhëzuesin e KPM-së për Sjelljen e Mediave gjatë Zgjedhjeve dhe aktet tjera nënligjore përkatëse të KPM-së. Nga të gjeturat e monitorimit rezulton se prezantimi i fushatës për zgjedhjet nga OSHMA-të, ishte kryesisht objektiv dhe i paanshëm, në pajtim me dispozitat për media në Ligjin për Zgjedhje dhe Kodin Etik për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio-Vizuele.  Gjatë periudhës zgjedhore në KPM nuk është adresuar asnjë ankesë, për dallim nga raundi i parë gjatë së cilit ishin adresuar katër (4) ankesa.  

Raportin e plotë mund të gjeni Këtu.

Komisioni i Pavarur i Mediave