Të licencuarit
3451 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

23 December 2021

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 21 dhjetor 2021, në  udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Xhevat Latifi,  ka mbajtur mbledhje e nëntëmbëdhjetë të rregullt për këtë vit.

Pas miratimit të  agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja e fundit, sipas rendit të ditës Komisioni ka shqyrtuat disa raste ligjore.

Komisioni i Pavarur i Mediave me qëllim të vlerësimit të pajtueshmërisë se mediave me aktet nënligjore të KPM-së, ka kryer monitorimin e tyre. Sipas gjetjeve të nga procesi i monitorimit,  KPM ka iniciuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të legjislacionit të Komisionin e Pavarur të Mediave.  

Komisioni i ka shqyrtuar këto raste dhe pas shqyrtimit ka vendos si në vijim:

Sipas rendit të ditës, Komisioni ka trajtuar edhe një rast të licencimit. Rasti i shqyrtuar kishte të bënte me kërkesë për ndërprerje të licencës së operatorit të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të rekomandimit të Zyrës Ekzekutive për rastin, Komisioni erdhi në përfundim se janë plotësuar kriteret ligjore dhe ka miratuar këtë kërkesë.

  • IPTV Shqip- Vendim për ndërprerje të licencës së operatorit të shpërndarjes

 

Komisioni i Pavarur i Mediave