Të licencuarit
2485 - Lajmi_i_plot | KPM

LISTA E TË LICENCUARËVE TË CILËT NUK E KANË PAGUAR TAKSËN PËR LICENCË PËR VITIN 2013

27 May 2018

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) ka identifikuar ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale të cilët janë në shkelje të nenit 5, paragrafi 5.1 i Rregullores KKPM -2010/02 për Nivelin dhe Mënyrën e Pagesës së Taksës së Licencës për Shërbime Mediale Audio-vizuele

Me këtë rast KPM rikujton të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuale të cilët kanë dështuar të paguajnë taksën vjetore për licencë ose janë vonuar për të kryer këtë obligim ligjorë, Divizioni i Financave i KPM –së  do të lëshojë fatura të reja për pagesën e kamatës të cilat llogariten sipas Ligjit të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK-së).

KPM udhëzon të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele, që të bëjnë pagesën e Taksës për Licencë, në të kundërtën kamata rritet për çdo muaj të mos pagesës dhe në rastet e dështimit të pagesës brenda vitit 2013, të gjitha rastet do të procedohen në Gjykatën Ekonomike.

Faturat për pagesë duhet të merren në Zyrën e Financave të Komisionit të Pavarur të Mediave. 

Të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dëshminë e pagesës së taksës për licencë duhet ta dorëzojnë në Zyrën e KPM-së personalisht apo në formë të skenuar  përmes postës elektronike.


LISTA E TË LICENCUARËVE TË CILËT NUK E KANË PAGUAR TAKSËN PËR LICENCË PËR VITIN 2013

 

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE