Të licencuarit
3611 - Lajmi_i_plot | KPM

Ftesë publike për komente

10 October 2023

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), në mbledhjen e mbajtur më 3 tetor  2023, ka aprovuar për dëgjim publik këto draft rregullore:

Bazuar në nenin 8 paragrafi 2, të Ligjit për KPM-në Nr. 04/L-44, KPM  u bën ftesë publike përfaqësuesve të shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palëve tjera të interesuara për të ofruar komente me shkrim për draft rregulloret e lartpërmendura.

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë prej 11 tetor 2023 deri më 10 nëntor 2023 në orën 16:00.

Komentet mund t'i adresoni tek Komisioni i Pavarur i Mediave, Rr. Perandori Justinian Nr. 124, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë, apo t'i dërgoni ato përmes e-mailit:  info@kpm-ks.org.

Komisioni i Pavarur i Mediave