Të licencuarit
3675 - Lajmi_i_plot | KPM

Sqarim për opinion publik në lidhje me të drejtat e ritransmetimit të kanaleve Arena Sport dhe Primer Leaugue në Republikën e Kosovës

13 March 2024

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në mënyrë të vazhdueshme ka analizuar të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me të drejtat e operatoreve vendor për të transmetuar Primer League në territorin e Republike së Kosovës.

Bazuar në marrëveshjet/autorizimet dhe konfirmimet e deponuara në KPM nga palët e interesit (Primer League, DigitAlb dhe Arena) të drejtat për ritransmetimin ngjarjeve sportive të Primer League për territorin e Republikës së Kosovës i kanë siguruar kompania DigitAlb në gjuhën shqipe dhe Arena në gjuhën serbe.

Kompania DigitAlb dhe Arena për të vepruar në territorin e Republikës së Kosovës, kanë hy në marrëveshje kontraktuale me operatoret e shpërndarjes të licencuar në KPM, ashtu siç përcaktohet me Rregulloren për Shpërndarjen e Ofrueseve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale KPM-2020/01.

KPM me datën 27 shtator 2023, ka kërkuar sqarime te detajuara nga Premier League në lidhje më të drejtat e Arena dhe DigitAlb për transmetimin e Premier League për territorin e Republikës së Kosovës.

Premier League me datën 19 tetor 2023, i është përgjigjur kërkesës së KPM-së, duke sqaruar së të drejtat e ritransmetimit për ngjarët sportive të Ligës Angleze, për territorin e Republikës së Kosovës, për gjuhen shqipe i janë dhënë kompanisë DigitAlb ndërsa për gjuhen serbe kompanisë Arena. Gjithashtu Premier League ka sqaruar se Arena dhe DigitAlb kanë të drejte të hyjnë në marrëveshje me operatoret e tretë për të siguruar ritransmetimin e Premier League në territorin e Republikës së Kosovës.

KPM, se fundi, është njoftuar së Premier League me letrën e datës 12 mars 2024 të përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sqaron se nuk e ka autorizuar Arenën për t’i lejuar operatorit Artmotion transmetimin e ngjarjeve sportive të Premier League, që paraqet një të dhënë të re për KPM-në.

Prandaj, KPM, njofton opinionin publik se sqarimet e dhëna nga Premier League në letrën e datës 12 mars 2024, paraqesin informata deri më tani të panjohura për KPM-në dhe se së shpejti do të ndërmerrë hapat e duhur në lidhje me këtë çështje.