Të licencuarit
314 - Kpm | KPM

 

Odbor za žalbe, je nezavisan u vršenju svojih funkcija. Odbor za žalbe razmatra žalbe stranaka u odnosu na odluke NKM koje neposredno podležu odluci u vezi sa:

  •  davanjem, odbijanjem, neobnavljanjen ili opoziva dozvole za prenos; 
  • utvrđivanju ili izmeni uslova dozvole za prenos, osim uslova koji se odnose na utvrđivanje frekvencija i drugih tehničkih kriterijuma;
  •  zricanje sankcija i;
  • druga slična pitanja, na osnovu podzakonski akata.

Odbor za žalbe može da podrži, izmeni ili da stavi van snage svaku odluku NKM, postupajući prema žalbi o toj odluci. 

Odbor za žalbe sastoji se od tri člana koji imenuje Skupština Kosova. Iz redova članova Odbora za žalbe, Skupština bira predsednika odbora za žalbe. Članovi odbora za žalbe imenuju se u mandatu za tri (3) godine. 

 

BA 2013/01 POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA ŽALBE