Të licencuarit
315 - Kpm | KPM

 

Prema Zakonu br. 04 / L-44, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) sastoji se od sedam (7) članova koje imenuje Skupština Republike Kosovo na osnovu otvorenih i transparentnih procedura.

Na osnovu zakona NKM-a, članovi NKM-a su izabrali istaknute ličnosti iz kulture, umetnosti, pravde, kinematografije, novinarstva, poslovanja, menadžmenta, odnosa s javnošću, međunarodnih odnosa, medija i informacionih tehnologija.

Mandat članova NKM je sledeći:

Dva člana se imenuju na period od dve (2) godine,

Tri člana sa mandatom od tri (3) godine i

Dva člana sa mandatom od četri (4) godine.

Mandat članova NKM-a vrši se puno.

Sadašnji sastav Komisije za NKM: