Të licencuarit
2243 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

31 January 2018

 

Dana 30. januara 2018. godine, Nezavisna komisija za medije (NKM) održala je svoj prvi redovni sastanak za 2018. godinu, pod predsedavanjem predsednika NKM-a, g. Adnan MEROVCI.

Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je pregledala Tromesečni Izveštaj za oktobar – decembar 2017. o radu NKM. Nakon razmatranja Komisija je odobrila Izveštaj za prosleđivanje Skupštini Republike Kosova, prema proceduri na osnovu zakonske obaveze iz člana 15 Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.

Komisija je takođe razmatrala pravni slučaj, žalbu operatera distribucije IPKO TELECOMMUNICATIONS, protiv operatera distribucije ARTMOTION radi ponovnog emitovanja programskih sadržaja bez prava emitovanja. Nakon razmatranja žalbe, Komisija je donela odluku, u skladu sa članom 5, stav 3 Uredbe KPM-2016/01, da naloži operateru distribucije ARTMOTION da odmah prekine emitovanje kanala KLAN TV.

Na ovom sastanku Komisija je takođe razmatrala utvrđivanje ciljeva NKM za 2018. godinu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE