2261 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SEDNICE NKM-a

10 November 2017

 

Nezavisna komisija za medije (NKM), je 1. novembra 2017, održala redovnu sednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice. U nastavku sednice NKM je usvojila Izveštaj o monitoringu medija tokom kampanje lokalnih izbora 21. septembar – 22. oktobar 2017. Izveštaj sa detaljnim nalazima iz monitoringa audiovizuelnih medijskih usluga, već je objavljen na internet stranici NKM-a.  

U vezi sa evidentiranim kršenjima iz monitoringa audiovizuelnih medijskih usluga, NKM je pokrenula nekoliko sudskih predmeta koji se odnose na kršenja Zakona br. 04/L-044 o Nezavisnoj komisiji za medije, Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima u Republici Kosova Br. 03/L-073, za čije je sprovođenje odgovorna NKM, kao i kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga KMP-2016/03.

Komisija NKM-a je razmatrala sve ove slučajeve kršenja zakona. Tokom razmatranja došla je do zaključka da su svi ovi slučajevi subjekti koji su počinili kršenja i u prošlim izborima i kažnjeni merom Upozorenja, dok su i na ovim izborima ponovo počinili kršenje zakonodavstva. Nakon razmatranja slučajeva Komisija je odlučila:

Za kršenje Člana 22. Zakona Br. 04/L-044 o Nezavisnoj komisiji za medije, utvrđene su kršenja ovih audiovizuelnih medijskih usluga: TV FESTINA i RADIO VICTORIA koji su kažnjeni merom Upozorenje kao i obavezom da prema zakonu u roku od 10 dana vrše prenos vlasništva, u skladu sa članom 22. Zakona o NKM-u.

Za kršenje Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima u Republici Kosova Br. 03/L-073, gde je NKM vršila monitoring izborne kampanje lokalnih izbora od 22. oktobra 2017, utvrđena su kršenja ovih audiovizuelnih medijskih usluga:

TV MIR – kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 1000 € (hiljadu evra),

TRIBUNA CHANNEL – kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 1000 € (hiljadu evra),

RTK 1  kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 1000 € (hiljadu vera),

TV OPINION – kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 1000 € (hiljadu vera),

TV MOST  – kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 1000 € (hiljadu vera),

TV DUKAGJINI – kažnjena je merom novčana kazna u iznosu od 2000 € (dve hiljade evra).

Za kršenje Etičkog kodeksa za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga KPM-2016/03 kao i Poglavlja VIII Zakona o opštima izborima u Republici Kosova Br. 03/L-073, utvrđeno je kršenje audiovizuelne medijske usluge: KLAN KOSOVA je kažnjena merom sankcionisanja novčana kazna u iznosu od 5000 €  (pet hiljada vera).

Takođe ja ne ovoj sednici, NKM razmotrila osam predmeta licenciranja. NKM je usvojila zahtev za licenciranje 6 audiovizuelnih medijskih usluga preko predajnika:  Balkan Hot, Balkan Hot 2, Non Stop Shop – Direktno Kupujem, TV Tajna, Tele Bet i TV Gračanica.

NKM je takođe donela odluku o usvajanju ovih zahteva: usvaja se zahtev TV Travelista za promenu naziva od Travelista u Travelilngo, i usvaja se zahtev OK Orange Net o promeni formata poslovanja iz T.P u L.L.C.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE