Të licencuarit
2270 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM OBJAVLJA IZVEŠTAJ SA NALAZIMA SA MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE OPŠTIH IZBORA 2017

06 July 2017

 

Nezavisne Komisije za Medije  je monitorisala pružaoce audiovizuelnih medijksih usluga (PAMU) koji su pokrivali izbornu kampanju 2017.godine. Monitoring je imao za cilj ocenjivanje performansa PAMU-a  u saglasnosti sa Poglavljem VIII „Mediji tokom izborne kampanje“  Zakona Br.03/L-073 za Opšte Izbore.

Nalazi monitoringa za period od 31.maja do 11.juna 2017.godine predstavljeni su u izveštaju kojeg danas objavlja NKM.

Za tu svrhu, su monitorisani 23 pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa zemaljskim emitovanjem sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim pokrivanjem kao i PAMU sa opštim programom koji operišu preko operatera distribuiranja. Monitoring je urađen  za program emitovan od 16:00 do 24:00 časova.

Zbog tehničkih problema sa primanjem i arhiviranjem signala za ovaj period, u izveštaju nisu uključeni TV ZOOM i TV KISS, dok se TV TEMA samo se predstavlja delimično.

Tokom monitoringa su ocenjivani: nepristrasnost u izveštavanju, pruženi prostor za  Sertikovane Političke Subjekte  (SPS), korišćeni jezik kao i saglasnost sa obavezama koje proizilaze iz Poglavlja VIII Zakona Br.03/L-073 o Opštim Izborima.

Iako je izborna kampanja sa političkim spotovima i izbornim debatama na PAMU-ima je počela mnogo pre zvaničnog objavljivanja izborne kampanje od strane CIK-a, izveštaj sadrži podatke samo za period od 31.maja -11.juna 2017.godine.

IZVEŠTAJ MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE OPŠTIH IZBORA 2017