Të licencuarit
2276 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJU ZA JEDNOG ČLANA NKM-a

27 April 2017

Bazirajući se na Član 11, tačku 2.1, Zakona Br. 04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, i na odluci Skupštine Republike Kosova Br.  05-V-460, NKM objavljuje javni poziv za nominaciju za jednog člana NKM-a.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane na Republici Kosova.

Primanje nominacija ċe početi od 27 aprila do 16 maja 2017 godine, u 16:00 časova.

Dokumenta za nominaciju moraju se lično dostaviti kancelariji NKM-a.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi na web stranici: www.kpm-ks.org , PAKET ZANOMINACIJE
Takođe, informacije možete tražiti putem:

•     Email: info@kpm-ks.org ;  
•     Tel: 038 245 031

ili lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, Ulica Perandor Justinian Br. 124 Gradić, Pejton, 10000 Priština.