Të licencuarit
2281 - Lajmi_i_plot | KPM

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

24 March 2017

 

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

24.03.2017 -

•    Digitalizacija (DVBT-2) na državnom nivou;

•    Pripreme;

•    Uredbe& Tenderska Dokumentacija

•    Digitalizacija na regionalnom nivou

•    Ilegalne operacije u Digitalno Zemaljsko Emitovanje;

  - Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u pripremnoj je  fazi pokretanja procedure za sprovođenje Zakona o Digitalizaciji Zemaljskog Radio Prenosa  kako bi stvorila uslove za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje (Zakon br 05 / L 027).

- Na početaku ove godine usvojeno je pet (5) novih Uredbi  koje omogućavaju rad na pripremi tenderskog materijala za dva MUX-a na državnom nivou.

- Naši mediji i dalje su važni akteri  u procesu digitalizacije, ali samo delujuci  unutar zakonskog okvira koji treba slediti za uspešan prelazak sa analognog na digitalno emitovanje.

Tako kako predviđa strategija NKM-a za prelazak na Digitalno Emitovanje u Republici Kosovo, podstičemo regionalne audiovizuelne medijske usluge (PAMU) da se organizuju u osnivanju konzorcijuma, pravnih entiteta u njihovom sadrzaju, tako da onu upravljaju sami MUX-ovima u njihovim regionima. Ovo je forma koja fukcioniše  u nekoliko evropksih mesta i ima pristupačne troškove troškovi  za investiranje regionalnih PAMU.

- Na Kosovu odavno su počela testiranja i digitalna emitovanja bez važeće dozvole i nastavak ilegalne operacije može da ošteti proces za koji se pripremamo. Stoga, kako bi osigurali fer i  pravni proces, NKM zahteva  od licenciranih koje rade u suprotnost sa Zakonom o Digitalizaciji da odmah zaustave ilegalno emitovanje digitalnog signala u Republici Kosovo.

- U članu 21. stav 1 (Kršenja i kazne) Zakona o Digitalizaciju br. 05/l-027, određene su  mere koje se treba preduzeti:

 1.Bilo koje pravno lice, jedini vlasnik ili samozaposleno lice za prekršaj ce se novnčano kazniti sa kaznom u iznosu od:( 50.000 do 500.000) Evra, ukoliko to lice:

 1.1.  stvara mrežu suprotno ovom Zakonu važi Odluka o dodeli radio-frekvencija; ".

1.4. koristi radio frekvenciju za multipleks bez važeće Odluke o dodeli radiofrekvencija”

 - NKM očekuje od pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga da rade u skladu sa zakonom kao što je i zakonski obavezan licencom NKM-a.

• Programski sadržaji pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga

• Monitoring;

• Žalbe;

• Zabrinutosti NKM-a  o sadržaju  suprotnom Etičkom Kodeksu i drugih pravnih akata;

Jedna od dužnosti i obaveza NKM-a je monitoring rada licenciranih u odnosu na Etički Kodeks i drugih pravnih akata. U ovom slučaju, obaveštavamo Vas da tokom monitorisanja za procenu usaglašenosti sa zakonodavstvom NKM-a, ali i brojnih žalbi  različitih stranaka, Odeljenje za Monitoring i Analizu identifikovao je različita kršenja uredbi NKM-a je koje je navela NKM, da  u ovoj konferenciju za novinare  podeli svoju zabrinutost zbog učestalih kršenja u emitovanim programima pružaoca medijskih usluga.

Najčešće kršenja identifikovana od strane Odeljenja za Monitoring i Analizu su: kršenje privatnosti; nedostaci u proveri autentičnosti vesti; jasne razlike izmedju vesti i mišljenja; i nejednak tretman učesnika u hronikama, itd. Podnete žalbe NKM-u su uglavnom o kršenju etičkih standarda predviđenim u Etičkom Kodeksu.

Drugi uznemirujući nalazi tokom monitorisanje su u vezi uvredljivih izraza elemenati klevete i vulgarnog jezika u pojedinim programima, koji ozbiljno negativno utiču na ljudsko dostojanstvo i u određenim prilikama može da promoviše nasilje.

Takođe, u sadržaju nekoliko komercijalnih komunikacija korišćeno je sujeverje, korišćen je strah u njihovom sadržaju, kao i das u promovisane paranormalne pojave. Emitovanje takvih sadržaja predstavlja kršenje Uredbe NKM-a za Audiovizualne Komercijalne Komunikacije.

Tokom monitoringom  vesti primećena je zloupotreba maloletnika tokom njihovog intervjuisanja,intervjuisanja u emisijama gde pre su predstavljane krajnje siromašne; dece na poslu gde  pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga nisu preuzeli mere da zaštite njihovog identiteta. Uprkos činjenici da za njihovo intervjuisanje novinari su mozda imali odobrenje roditelja ili staratelja smatramo da u nekoliko slučajeva nepotreban publicitet ili pogrešno etikitiranje može ugroziti njihovo dostojanstvo i privatnost, izaziva trauma i čak u nekim slučajevima  ugrožava okruženje gde žive.

Emitovanje nekoliko muzičkih spotova sa vulgarnim tekstovima i scenama nasilja bez ikakvog upozorenja  štetnih sadržaja, predstavlju  sledeću zabrinutost za nas. Identifikovani  su  muzički spotovi, tekstove koji veličaju pozitivne efekte narkotičkih supstanci, što može negativno da utiče na fizički, mentalni, emocionalni i moralni razvoj dece i maloletnika, ohrabrujući ih na takvo devijantno ponašanje.

U vezi ovih programskih sadrzaja i u cilju sprečavanje negativnih uticaja ovih spotova, NKM upućuje sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga da budu oprezniji u izboru muzičkih spotova i vreme njihovog emitovanja, da bi ih emitovali u vreme kada se smatra da deca nisu ispred malih ekrana. Da bi mediji doprineli poštovanju i promociji ljudskih i dečjih prava, NKM poziva i upućuje sve pružaoca medijskih usluga da budu pažljivi u zaštiti dostojanstva i privatnosti da se suzdrže od korišćena vulgarnog jezika, uvreda i kleveta i da osiguraju balansirano i korektno pokrivanje pitanja javnog interesa.

Što se tiče programa i hronika u kojima su uključena deca i maloletnici,  pružaoci audiovizuelnh medijskih usluga  trebaju biti  pažljiviji u tretiranju ovih tema, da izveštavaju pažljivije i prikazati ne povredjujući ih i na ispravan način. Takođe, treba voditi računa sa upotrebom imena, glasa, slike dece i njihove intervjue, upozorenja od nasilnih scena, neodgovarajućeg izbora vremena prenosa i pravilnu kategorizaciju programskih sadržaja, kao što je definisano u Uredbi o Zaštiti dece i maloletnika, Etičkim Kodeksom za pružaoce medijskih usluga i drugih uredbi NKM-a koje su snazi.

Na kraju ove komunikacije, obaveštavamo vas da NKM planira da uskoro organizuje sastanke sa svim pružaocima audiovizuelnim medijskim uslugama da  zajedno razmotrimo gore navedene  nalaze  kao bi se postovali standari novinarstva postovajući ljudska prava u saglasnosti sa Ustavom Republike Kosova i drugim medjunarodnim aktima koje se odnose na njih. Nas cilj je  da se osigura saglasnost i profesionalizam od strane pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga. Diskusja i zajednicko diskutovanje o ovim nalazima NKM smatra veoma neophodno i važno kako bi služila javnosti na ispravan i nepristrasan način. 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE