Të licencuarit
2290 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM USVAJA NOVE PODZAKONSKE AKTE

25 January 2017

Na sastanku odrzanom dana 19 januara 2017. Nezavisna Komisija za Medije je usvojila ove uredbe:

-    Uredba za Operatora Miltipleksa na Državnom Nivou NKM-2017/01
-    Uredba o Pružaocima  Audio i Audivizuelnih Medijskih Usluga NKM-2017/02
-    Uredba za Godišnju Tarifu za Licencu NKM-2017/03
-    Uredba za Obavezno Prenošenje Pružaoca Medijskih Usluga kod Operatora Multipleksa NKM-2017/04
-    Uredba za Logički Raspored Kanala NKM-2017/05

Nezavisna Komisija za Medije obaveštava sve licecnirane, zainteresovane strane i javnost da od dana 25. januara 2017. stupaju na snagu gore spoemenute uredbe.

NKM bazirajući se na član 3, paragraf 2, tačka 11 Zakona za NKM kao i član 25 Zakona za Digitalizaciju Zemaljskog Radio Difuznog Emitovanja Zakon Br.05/L-027, je inicirao procuduru nacrtovanja ovih uredbi kao i amadamentiranje Uredbe za Nivo i Način Plaćanja Tarife za Licencu NKM 2014/03 koja zamenjuje Uredbu za Godišnju Tarifu za Licencu, NKM-2017/03.

Kao sto je predviđeno procedurama za izdavanje podzakonskih akata (clan 8 Zakona za NKM-a Zakon Br. 04/L-44), NKM u skladu sa Zakonom, je dala na javnu raspravu za 15 radnih dana nacrt uredbi, gde su sve zainteresovane strane imale mogućnost da daju njihove komentare/primedbe  u vezi ovih uredbi. 

Javna konsultacija je počela 16.avgusta 2016. i trajala je do 16.septembra 2016. za uredbe koje proizilaze iz procesa digitalizacije, dok od 5.oktobra 2016. do 25.oktobra 2016. je bila javna konsultacija za Urebu za Godisnju Tarifu za Licencu. 

Nakon primanja javnih komentara, NKM je razmotrio sve komentare  i one koje su bile argumentirane na osnovu zakona je uključio u finalni nacrt. 

U nastavku procesa NKM-a 5.decembra 2016. je održana i javna rasprava, gde je jos jednom pružena mogućnost svim zainteresovanim strankama da daju svoje komentare pre usvajanja nacrta uredbi.

Usvajanjem i stupanjem na snagu ovih uredbi, NKM je potpunila zakonsku osnovu za procesiranje digitalizacije zemaljskog emitovanja.