2304 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

16 August 2016

 

Na sastanku održanom 28. jul. 2016. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu  ovi nacrt uredbe:

-    NACRT UREDBA O NUMERIČKOM RASPOREDU LICENCIRANIH TELEVIZIJSKIH KANALA 

-    NACRT UREDBA ZA OBAVEZNO PRENOŠENJE PRUŽAOCA MEDIJSKIH USLUGA KOD OPERATORA MULTIPLEKSA

-    NACRT UREDBA ZA OPERATORA MULTIPLEKSA

-    NACRT UREDBA O PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA 

-    NACRT UREDBA ZA PROCENU PODNETIH ZAHTEVA ZA MULTIPLEKS LICENCIRANJE 

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentara u vezi sa ovom Uredbom. 

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 16 avgust 2016, do 16 septembar 2016 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org, 

Molimo vas nađite u prilogu Nacrt Uredbe!
                                                                                                 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE