Të licencuarit
2309 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA JEDAN ČLAN NKM-a

06 July 2016

 

Bazirajuči se na Član 11, tačku 2.1, Zakona Br. 04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, NKM objavljuje javni poziv za nominacije za jedan člana NKM-a.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane na Kosovu.

Primanje nominacija ċe početi od 4 jula. 2016 do 18 jula. 2016, do 16:00 časova.

Dokumenta za nominaciju moraju se lično dostaviti kancelariji NKM-a.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi na web stranici: www.kpm-ks.org , Paket za Nominacije

Takođe, informacije možete tražiti putem:

•     info@kpm-ks.org;  arsim.dreshaj@kpm-ks.org
•     telefon 038 245 031 
 

ili lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, Ulica Perandor Justinian Br. 124 Gradić, Pejton, 10000 Priština.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE