Të licencuarit
2317 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI KONKURS- ZA IZDAVANJE NOVIH DOZVOLA ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA U TRI (3) OPŠTINE REPUBLIKE KOSOVA

14 April 2016

 

Bazirajući se na član 21, 22. i 23. Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (Zakon Br. 04/L-44), na sastanku održanom 31.  marta 2016. godine, Nezavisna Komisija za Medije donela je odluku da objavi:

JAVNI KONKURS

za izdavanje novih dozvola za emitovanje radio programa u tri (3) opštine Republike Kosova

NKM je uradila  procenu potreba i mogućnosti frekvencija za objavu javnog konkursa za izdavanje novih dozvola na osnovu slobodnih frekvencija, sa posebnim naglaskom, u onim opštinama Republike Kosova gde nedostaju radio medijske usluge sa lokalnom pokrivenosću, kao i u onim opštinama u kojima je potrebno, za stvaranje mogućnosti za medijski pluralizam.

Prvenstveno, NKM je identifikovala tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa planom frekvencija Republike Kosova, i da iste se mogu objaviti na javnom konkursu za davanje na upotrebu kandidatima koji  najbolje ispunjavaju kriterijume konkursa.  

Ova procena je izvršena na osnovu Zakona o NKM-a, odnosno člana 9. ovog zakona, koji definiše radiodifuzne politike u Republici Kosova. Opštine za koje će biti objavljene  raspoložive frekvencije za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosova , prikazane su u sledećoj tabeli:

 

 

Opština

Kategorije licence

1.

Priština – 2 frekvencije

Regionalna

2.

Hani i Elezit / Đeneral Jankovič – 1 frekvencije

Lokalna

3.

Gnjilane – 1 frekvencije

Lokalna

 

Konkurs za apliciranje ce biti otvoren 30 dana, od 16 aprila do 16  maja 2016. godine, do 16:00h.

Procedure i Kriterijumi za Apliciranje

Procedura za apliciranja za licencencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na članu 22. Zakona i podzakonskih akata NKM .

Osnovni dokumenti i podzakonski akti neophodni za završetak i podnošenje prijave za dozvolu  NKM-a, su navedeni kako sledi:

Svi priloženi dokumenti koji će biti dio aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Ocjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe KPM-2014/02 " Uredba o Proceni Aplikacija

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije.

 

Aplikacija  mora biti poslata  u 7 kopija na papiru, na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 124, Pejton,

10000, Priština

Za više informacije posetite portal NKM-a: http://www.kpm-ks.org ; i e-mail info@kpm-ks.org

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE