Të licencuarit
2325 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE ODRŽALA JAVNU RASPRAVU PRE USVAJANJA UREDBE O DISTRIBUCIIJI AUDIO I AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

28 January 2016

Nezavisna komisija za medije (NKM) u skladu sa članom 8 Zakona br. 04/L-44 o NKM, na dan 25. januar 2016.godine, organizovala je javnu raspravu u cilju postavljanja još jednom na raspolaganje javnosti i zaiteresovanim stranama nacrt Uredbu o Distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Ovaj nacrt predstavlja izmenu i dopunu Uredbe NKM-a iz 2007 godine za kablovsku distribuciju radio i televizijskih programa na Kosovu.

Otvaranje je vršeno od strane  predsednika za NKM g. Adnan Merovci, koji je istakao značaj izmene i dopune Uredbe o Distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga, kao podzakonski akt koji je namenjen da uređuje funkcionisanje operatora distribucije programskih sadržaja i audio i audio-vizuelnih medijskih usluga. Ovaj proces je ranije prošao kroz nekoliko faza i obavljani su niz sastanaka i razgovora sa zainteresovanim stranama. Nacrt ove Uredbe je stavljen na javnu raspravu, gde poziv za javne komantare bio je otvoren od 27. oktobra 2015 do 20. novembra 2015. godine, a zainteresovane strane su poslali svoje komentare u NKM.  

NKM je razmatrala sve komentare i oni koji su bili argumentovani zakonskim osnovom, postavljani su u ovom nacrtu. Sada NKM je odlučila da još jednom pozove zainteresovane strane na ovu raspravu, kako bi slušala njihove komentare pre nego što ga finalizira i usvoji u jednom od sledećih redovnih sastanka Komisije. Na javnoj raspravi učesnici su bili predstavnici nacionalnih, regionalnih i lokalnih televizija i radija, predstavnici različitih operatora distribucije i pružaoci programa, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija Kosova, Misije OEBS-a na Kosovu, Pošte i Telekoma Kosova, itd.

Od prisutnih su bili dobijani komentari i primedbe uglavnom oko nacrt Uredbe o Distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga: kod pitanja "obaveznog prenošenja" i redosled kanala arumentiranjem potrebe da se zaštite mali regionalni/ lokalni mediji. Tokom rasprave bilo je i reči i o utvrđenim kriterijumima zasnivanim na opštem programu, sporazumima o autorskim pravima i distribucije, odnosa između operatera distribucije i televizija kao i utvrđivanje  televizijskih paketa.

Nakon rasprave od učesnika na kraju sastanka, u okviru opštih zaključaka podignuto je i pitanje redosleda kanala, koje prema razmatranoj Uredbi će se ostaviti mogućnost gledalaca da uradi i da operater ima obavezu da obezbedi tehničku mogućnost kao i uspostavljanje statusa "obaveznog prenošenja" koje će se vršiti prema ispunjavanja kriterijuma od 50% opšteg televizijskog programa. 

Predsednik g.Merovci na kraju razgovora obavestio prisutne stranke da za nastavak rada u popunjavanu nacrt Uredbe, NKM će razmotriti sve komentare i mišljenja javnosti i zainteresovanih strana predstavljena tokom rasprave i uključiti sve razumne i argumentirane komentare.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

26. decembar 2016