Të licencuarit
2369 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI KONKURS- ZA IZDAVANJE NOVIH DOZVOLA ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA U OSAM (8) OPŠTINA REPUBLIKE KOSOVO

26 December 2014

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

 

Bazirajuči se na članu 21, 22. i 23. Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (Zakon Br. 04/L-44), članovi NKM-a su na svom sastanku održanom 26. novembra 2014. godine, jednoglasno doneli odluku da proglase:

JAVNI KONKURS

za izdavanje novih dozvola za emitovanje radio programa u osam (8)

opština Republike Kosovo

NKM je uradila jednu procenu o potrebima i mogućnostima za frekvencije za javni konkursa za izdavanje novih dozvola na osnovu slobodni frekvencija, sa posebnim naglaskom, u onim opštinama Republike Kosova gde nedostaju radio medijske usluge sa lokalnom pokrivenosču, kao i u onim opštinama u kojima je potrebno, za stvaranje mogučnosti za medijski pluralizam.

Prvenstveno, NKM je identifikovala tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa planom frekvencija Republike Kosovo, i da iste se mogu objaviti na javnom konkursu za davanje na upotrebu kandidatima koji ispunjavaju najbolje postavljene kriterije.

Ova procena je izvršena na osnovu Zakona o NKM-a, odnosno članu 9. ovog zakona, koji definiše radiodifuzne politike u Republici Kosovo. Opštine za koje će biti objavljene  raspoloživih frekvencija za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosovo , prikazane su u sledećoj tabeli:

 

 

Opština

Kategorije licence

1.

Junik

Lokalna

2.

Hani i Elezit / Đeneral Jankovič

Lokalna

3.

Mamushë / Mamuša

Lokalna

4.

Obilič

Lokalna

5.

Istok, selo Osojan

Sa niskam snagom

6.

Ljipljan

Lokalna

7.

Gračanica

Lokalna

8.

Mitrovica

 

Konkurs će biti otvoren za apliciranje 30 dana, počevši od 26 decembra 2014. godine do 26 januara 2015. godine, u 16:00h.

Procedure i Kriterijumi za Apliciranje

Procedura za apliciranja za licencencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na članu 22. Zakona i podzakonskih akata NKM .

Osnovni dokumenti i podzakonski akti neophodni za završetak i podnošenje prijave za dozvolu  NKM-a, su navedeni kako sledi:

Formular Aplikacije;

Uredba za izdavanje Licence NKM-a;

Uredba o nivou i načinu plaćanja naknade za licencu.

Svi priloženi dokumenti koji će biti dio aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Ocjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe KPM-2014/02 " Uredba o Proceni Aplikacija

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije.

Aplikacija  mora biti poslata  u 7 fizička kopija, na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 14, Pejton,

10000, Priština

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE