Të licencuarit
2446 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNA KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE KODEKS PONAŠANJA I UREDBU ZA TAKSE ZA LICENCU

06 December 2013

 

JAVNA KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE  KODEKS PONAŠANJA O TAKSE ZA LICENCU 
 
Na sastanku održanom 4 decembar 2013. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je usvojila za javne komentare podzakonske akte:
 
  • KODEKS PONAŠANJA AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH SERVISA U REPUBLICI KOSOVO
  • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA GODIŠNJE TAKSE ZA LICENCU NKM-a  i MEMO OBJAŠNJENJA
            
Bazirajuci na clanu 46 stav 3 i članu 8 stav 2, Zakona o NKM-a Br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim zainteresovanim strankama za davanje pismenih komentara u vezi sa izmenom i dopunom ovih podzakonskih akata.
 
NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane stranke da svoje pismene komentare proslede u zakonskom roku od 15 radnih dana od 9 do 27 decembra 2013 u 16:00 sati. 
 
Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Perandori Justinian Br. 14, Qyteza Pejton,10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 
• elektronske pošte:info@kpm-ks.org ,fikrete.cocaj@kpm-ks.org
• faksa: 038 245 034.
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE