Të licencuarit
2502 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

12 April 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije je detaljno informisana o zabrinutošću predstavnika AMPEK-a u vezi sa ponašanjem kablovskog operatora IPKO, koji je juče na svojoj kablovskoj platformi izvršio promene i prebacio komercijalnu televiziju sa nacionalnim pokrićem KTV sa kanala 3 na kanal 83.

NKM zaključuje da je IPKO ovakvim činom izvršio kršenje, tako što nije ispoštovao Opšte Uslove i Pravila Licence NKM, odnosno Član 2. – Odredbe o delatnosti – stav 2.1.5, koji ga obavezuje da u vezi ove vrste promena obavesti Nezavisnu komisiju za medije 7 (sedam) dana unapred.  

Polazeći od ove činjenice i u skladu sa Članom 141. Ustava Republike Kosovo i Članom 9. Zakona o NKM br. 04/L-44, o nadležnostima NKM, Nezavisna komisija za medije od kablovskog operatora IPKO zahteva vraćanje televizije sa nacionalnim pokrićem KTV na redni broj tri (3) svoje kablovske platforme.

NKM zaključuje da politika emitovanja mora biti u skladu sa važećim zakonima Republike Kosovo, uključujući i najbolje evropske prakse,  i treba promovisati sprovođenje odredbi koje sprečavaju monopolizam emitovanja na Kosovu, promovišući poštenu konkurenciju u pružanju audiovizuelnih medijskih usluga.