Të licencuarit
2512 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ODRŽALA SVOJ REDOVNI SASTANAK

04 March 2013

 

Komisija NKM je po usvajanju dnevnog reda i zapisnika prethodnog sastanka, na današnjem sastanku diskutovala o sastavljanju svih dokumenata uključujući paket, metodologiju, uslove i rokove, koji će se koristiti prilikom objavljivanja javnog oglasa o slobodnim frekvencija za zemaljsko emitovanje radio i TV signala.

NKM je na ovom sastanku odlučila da se nacrti uredbi:

  • Uredba o audiovizuelnoj komercijalnoj komunikaciji
  • Uredba o zaštiti dece i maloletnika od audiovizuelnih medijskih servisa
  • Uredba o autorskim pravima
  • Uredba NKM o izdavanju licence
  • Opšti uslovi i pravila licence NKM

pošalju svim vlasnicima licence NKM i ostalim interesnim stranama u cilju slanja dodatnih komentara pre konačnog usvajanja od strane NKM. Komisija NKM je takođe odlučila da se nacrt uredbe o kablovskim operatorima stavi na raspolaganje javnosti 20. marta 2013. godine, ispunjavajući tako obećanje dato na javnoj debati koju je NKM organizovala 19. februara 2013.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE