Të licencuarit
2699 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE SA SEDMOG SASTANKA NKM-e

06 August 2018

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 1. avgusta 2018. godine, pod predsedavanjem  predsednika NKM-a, g. Musa FERATI, održala sedmi redovni sastanak za 2018. godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka.

U nastavku  sastanka, NKM je razmotrio i Tromesečni izvještaj januar-mart 2018. godine i Kvartalni izvještaj april-juni 2018. godine o radu NKM-a. Nakon razmatranja, Komisija je usvojila izvještaje koji će biti dostavljeni Skupštini Republike Kosovo, prema postupku zasnovanom na zakonskoj obavezi iz člana 15 Zakona br. 04 / L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.

Komisija je takođe razmotrila pravni slučaj u vezi sa žalbom International Maarif Schools of Kosova protiv KTV-a zbog kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga KNKM 2016/03.

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je zaključila da žalbu International Maarif Schools of Kosova, kojom se tvrdi da je KTV oštetio reputaciju i imidž škole, odbaci kao neosnovanu, a da je KTV postupio u skladu sa Etičkim kodeksom pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga KNKM-2016/03. Odlluka KTV

Imajući u vidu da se  sada Komisija NKM-a sastoji od novih članova, odnosno ima predsednika i zamenika predsednika sa novim mandatom, prema zakonskoj proceduri odlučeno je da se pokrenu izmene i dopune  Poslovnika o radu NKM-a.

Takođe, na ovom sastanku NKM je razmotrio i nekoliko slučajeva licenciranja sledećih distributivnih operatera:

  • Ipko -  zahtev za obnovu licence
  • Kujtesa - zahtev za obnovu licence
  • Eagle - zahtev za obnovu licence
  • TV Eho- zahtev za obnovu licence
  • Elektra – zahtev za obnovu licence i zahtev za promenu naziva

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je usvojila sve zahteve za obnovu licence i promenu naziva za gorenavedene operatere.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE