Të licencuarit
2702 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

12 September 2018

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 6. septembra 2018. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg g. Muja FERATI, održala je redovni sastanak. Komisija je usvojila dnevni red i zapisnike sa prethodnog sastanka.

Komisija je zatim  nastavila sa tretiranjem tačaka navedenih u nastavku.

Što se tiče rada u postupku sprovođenja Zakona o digitalizaciji zemaljskog radio prenosa od strane Nadzorne komisije, koja je po prestanku mandata bivšeg predsedavajućeg NKM-a, ostala sa jednim slobodnim mestom za predstavnika NKM, odnosno poziciju predsedavajućeg Nadzorne komisije. Komisija NKM-a je odlučila da popuni ovu poziciju imenovanjem člana NKM-a. Na ovoj poziciji imenovan je predsedavajući NKM-a, g. Muja FERATI.

Tokom sastanka, NKM je razmatrao pravni slučaj koji se odnosi na povredu Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga NKM-2016/03.

TE 7 - Žalba g. Hetem Terllabuqi, naređeno je TE 7 da u roku od sedam (7) dana emituje reagovanje podnosioca žalbe, onako kako je definisano članom 10, stav 1 Etičkog kodeksa KNKM-2016/03. Kao i da se TE7 sankcioniše Upozorenjem, u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM, zbog povrede člana 6. stav 7. i člana 10. stav 1. Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KNKM-2016/03.

Takođe, na ovom sastanku, NKM je razmotrio dva slučaja licenciranja i doneo je sledeće odluke o:

- Usvajanju zahteva pružaoca medijskih audiovizuelnih usluga (PMAU) K Music za odustajanje od licence;

- Usvajanju zahteva za licenciranje Kumanova Cable  da deluje kao distributivni operator.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE