Të licencuarit
3033 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM reaguje na oblik izveštavanja pojedinih medija o žrtvi seksualnog zlostavljanja u Drenas

07 February 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) reaguje na oblik izveštavanja od strane pojedinih pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga koji nisu u potpunosti poštovali pravila i etičke principe tokom izveštavanja o seksualnom zlostavljanju jedne maloletnice u Drenas od strane jednog nastavnika i jednog policijskog službenika.

NKM je neprekidno izražavala njenu zabrinutost u vezi sličnih pitanja, kao prilikom individualne sa licenciranim subjektima takođe i preko javnih obaveštenja, u cilju podsećanja svih medija na zakonske i etičke obaveze prema javnosti, a posebno prema deci i maloletnicima kao najosetljiva   društvena kategorija.

NKM upozorava licencirane subjekte da otkrivanje identiteta maloletnika koji su žrtve zlostavljanja, u suprotnosti je sa etičkim kodeksom etike za pružaoce medijskih usluga, odnosno sa individualnim pravima. Takvo predstavljanje identiteta dece i maloletnika u programima predstavlja kršenje zakonodavstva NKM-a koja štiti maloletnike, tačnije Etički Kodeks za Pružaoce  medijskih usluga u Republici Kosovo KNKM 2016/03 i Pravilnik NKM 2013/01 o zaštiti dece i maloletnike u audiovizuelnim medijskim uslugama.

Etički Kodeks za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KNKM 2016/03 uređuje pitanja koje se odnose na zaštitu dece i maloletnika što se tiče štetnog i uvredljivog sadržaja. Kao što je utvrđeno u članu 9. Etičkog kodeksa, tačka 1. „Pravo na privatnost dece se treba uvek poštovati. S obzirom na to da publicitet, nepotrebno ili javno označavanje mogu da im nanesu štetu, deca i maloletnici koja su žrtve zlostavljanja ili su u sukobu sa zakonom, ne smeju se direktno ili indirektno identifikovati. Ne sme se emitovati bilo koja informacija koja bi mogla da ih identifikuje“. Takođe u članu 9. Etičkog Kodeksa, u tački 8. navodi se da „PMU treba da vodi računa o fizičkoj, emocionalnoj dobrobiti i dostojanstvu maloletnika (ispod 18 godina) koji učestvuju ili su na drugi način uključeni u programe. Ovo važi nezavisno od bilo koje prethodne saglasnosti učesnika, roditelja ili odraslog lica koje je odgovorno za maloletnika“.

Dok Uredba NKM br. 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama, utvrđuje način kategorizacije, signalizacije i vremena emitovanja takvog sadržaja, kao i zaštitu i poštovanje identiteta dece i maloletnika u programima.

NKM podseća pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga da sa osobama koje su pogođene tragedijom ili patnjom treba postupati s osetljivošću, poštovanjem i diskrecijom, poštujući njihovo pravno na potpunu privatnost.

Nezavisna komisija za medije neprekidno prati izveštavanje licenciranih subjekata u vezi sa gore navedenim slučajem, kako bi osigurala potpunu usklađenost sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE