Të licencuarit
3048 - Lajmi_i_plot | KPM

PRODUŽEN JE ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA LICENCE ZA RADIO U SEDAM (7) OPŠTINA REPUBLIKE KOSOVO

27 March 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je u skladu sa članovima 21, 22. i 23. Zakona o NKM-u br. 04/L-44, dana 15. februara 2019. godine, raspisao javni konkurs za izdavanje licenci za emitovanje na radiju za sedam lokacija Republike Kosovo. Konkurs je bio otvoren do 15. marta 2019. godine. NKM je primio zahteve koji su stigli do ovog roka, ali za neke lokacije nije uopšte bilo podnetih zahteva, dok za neke druge lokacije nije bilo zahteva za određene kategorije licenci ili jezik emitovanja, kao i da je na nekim lokacijama postojao samo jedan kandidat.

Na osnovu ove situacije, kao i zahteva zainteresovanih strana, na sastanku NKM-a održanom 21. marta 2019. godine, NKM je, u cilju stvaranja pravedne konkurencije na svim lokacijama na kojima su objavljene slobodne frekvencije za radio, donela odluku da produži rok za još 15 dana. Do sada podneti zahtevi ostaju važeći za ovaj proces.

Rok za podnošenje zahteva će biti otvoren od 27. marta 2019. do 12. aprila 2019. godine u 16.00 časova, a svi uslovi javnog konkursa za podnošenje zahteva za dobijanje licence za radio ostaju nepromenjeni.Opštine za koje će biti objavljene  raspoloživih frekvencija za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosovo , prikazane su u sledećoj tabeli:

 

Opština

Kategorije licence i broj frekvencije

Jezik emitovanja

1.

Peć

Regionalna – 1 frekvencija

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

2.

Istok

Lokalna - 2 frekvencije

1.    Albanski; 1 Bosanski

3.

Prizren

Regionalna – 1 frekvencija

Albanski

4.

Priština

Regionalna – 1 frekvencija

Albanski

5.

Orahovac

Lokalne - 2 frekvencije

1.    Srpski; 1 Albanski

6.

Obiliq

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

7.

Elez Han

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

Kategorija radio stanice sa regionalnom pokrivenošču – se odnosi na Pružaoce Audio Medijske Usluge, koje pokrivaju radio signalom, putem jedne frekvencije, od 30% do 60% teritorije Republike Kosovo.

Kategorija radio stanice sa lokalnom pokrivenošču – se odnosi na Pružaoce Audio Medijske Usluge, koja pruža pokrivanje  radio signalom, putem jedne frekvencije, do tri opštine ( do 30% teritorije Republike Kosovo).

PROCEDURE I KRITERIJUMI ZA APLICIRANJE

Procedura za apliciranja za licencencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na članu 22. Zakona i podzakonskih akata NKM .

Osnovni dokumenti i podzakonski akti neophodni za završetak i podnošenje prijave za dozvolu NKM-a, su navedeni kako sledi:

1.   Formular Aplikacije

2.  Uredba NKM-2017/02 o Pruzaocima Audio i Audioviz Medijskih Usluga

3.  Uredba  NKM-2017/06  o Godišnjoj Tarifi za Licencu

Svi priloženi dokumenti koji će biti dio aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Ocjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredba NKM-2014/02 o Proceni Aplikacije za Izdavanje Dozvole NKM-a.

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje iz Izvrsne Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije kod Nuredin Islami na nuredin.islami@kpm-ks.org.

Aplikacija  mora biti poslata  u 2 fizička kopija, na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 14, Pejton,10000, Priština

Za više informacije posetite veb stranicu NKM-a www.kpm-ks.org

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE