Të licencuarit
3069 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ODRŽALA REDOVNI SASTANAK

29 July 2019

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 24. jula 2019. godine, predvođena od strane predsednika NKM-a,  g. Muja FERATI, održala osmi redovni sastanak za 2019. godinu.

Na početku, Komisija je usvojila dnevni red sastanka i zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je razmotrila Tromesečni izveštaj april-jun 2019. godine o radu NKM-a. Nakon razmatranja, Komisija je usvojila izveštaj koji će se dostaviti Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa postupkom na osnovu zakonske obaveze koja proizilazi iz člana 15. Zakona br. 04/L-44 o nezavisnoj komisiji za medije. 

U vezi sa nadgledanjem medija o njihovoj usklađenosti sa zakonodavstvom NKM-a, Komisija je usvojila i „Izveštaj o monitoringa centralnih vesti PMU tokom perioda april-maj 2019“.

NKM je na osnovu člana 3. stav 2. tačka 11. Zakona o NKM-u, pokrenula proceduru za izradu Uredbe o podržavanju pružaoca audio i audiovizuelnih medijskih usluga sa lokalnom i regionalnom zemaljskom pokrivenošću. Kao što je predviđeno procedurama za izdavanje sekundarnog zakonodavstva (član 8. Zakona o NKM-u, Zakon Br. 04/L-44), NKM je u skladu sa Zakonom, stavio na javnu raspravu nacrt pravilnika, gde su sve zainteresovane strane imale priliku da dostave svoje pismene komentare/primedbe u vezi sa nacrtom Uredbe o podržavanju pružaoca audio i vizuelnih medijskih usluga sa lokalnom i regionalnom zemaljskom pokrivenošću. Javna konsultacija je započela 26. decembra 2018. godine i trajala je do 31. maja 2019. godine. Nakon razmatranja Komisija je usvojila Uredbe o podršci pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga sa lokalnim i regionalnim zemaljskim pokrivanjem.

Komisija je takođe raspravljala o žalbama PU-a na Odluku Komisije – „Obavezan Prenos“. Nakon diskusije, Komisija je odlučila da ukine Odluku br. 1906/783/NKM/mf kojom su isključeni iz spiska obaveznog prenosa Pružaoci medijskih usluga koji prenose izvan zemaljske prenosne mreže (izvan frekvencijskog opsega). Takođe, u cilju adresiranja zahteva Pružaoca medijskih usluga za izuzeće od obaveznog prenosa, osniva se Radna Grupa za pokretanje izmene Pravilnika o distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2016/01.

Komisija je razmotrila nekoliko pravnih slučajeva koji se odnose na kršenje zakonodavstva NKM-a odnosno kršenje Etičkog kodeksa za Pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga i Poglavlje VIII Zakona o opštim izborima. U vezi sa kršenjem Etičkog kodeksa razmatrani su sledeći slučajevi: 

KTV  – Žalba g. Lulzim Kadriu – nakon razmatranja ovog slučaja Komisija je odlučila da je KTV postupio u skladu sa Etičkim kodeksom KKPM-2016/03 za Pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo i žalba kojom se tvrdi da je KTV kršio pojedinačna prava u cilju degradacije njegove ličnosti, odbacuje se kao neosnovana.

Što se tiče kršenja Etičkog kodeksa NKM-a tokom izveštavanja policijske akcije na severu zemlje, razmatrani su sledeći slučajevi: Klan Kosova, KTV, RTK1, RTK2, TE7, TV21, TV Dukagjini.  Dok su tokom izveštavanja slučaja poznatog kao „Romska žena“ razmatrani sledeći slučajevi: Klan Kosova, KTVTE7, TV Dukagjini.

NKM je na osnovu praćenja utvrdio da su svi gore navedeni PAMU-i tokom izveštavanja slučaja policijske akcije na severu zemlje, tokom izveštavanja ovog događaja prenosili snimke kojima su bili otkriveni i identifikovani uhapšeni osumnjičeni.  

Nakon razmatranja slučajeva Komisija je utvrdila da su svi gore navedeni PAMU-i prekršili član 7. stav 2. i 3. Etičkog kodeksa KKPM-2016/03. Komisija je odlučila da se odgovorne strane sankcionišu Napomenom u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 7. stava 2. Etičkog kodeksa KKPM-2016/03. Takođe, odgovorne strane su obavezne da u budućnosti posvete dužnu pažnju zaštiti identiteta i integriteta osumnjičenih osoba kako bi postupale u skladu sa Etičkim kodeksom KKPM-2016/03. 

Kršenje Zakona za izbore i Etičkog kodeksa tokom kampanje i na dan izbora na severu zemlje razmatrano je 2 slučaja: TV Most   i TV Puls.

Nakon razmatranja ovih slučajeva Komisija je odlučila da sankcioniše gore navedene PAMU-e Opomenom u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 5. stav 6. Etičkog kodeksa KKPM 2016/03 za Pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo. Obavezuju se gore navedeni PAMU-i da u budućnosti posvete dužnu pažnju jeziku koji se koristi tokom prenosa, kako bi postupale u skladu sa Etičkim kodeksom KKPM-2016/03.

U nastavku sastanka Komisija NKM-a je tretirala i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno zahteva za promenu imena od strane Radio Drenasi, kao i zahtev za licenciranje PAMU sa prenosom putem PU-a za 8 kanala od Albatrade Music&Movie LLC.

Nakon razmatranja slučajeva Komisija je odlučila da usvoji zahtev za promenu imena od Radio Drenasi, kao i da odbije zahtev za licenciranje PAMU sa prenosom putem PU-a za 8 kanala od Albatrade Music&Movie LLC, jer je podneo nepotpuni zahtev i nije ispunio zakonske kriterijume prema Zakonu i podzakonskim aktima NKM-a. Kandidat je obavešten da ima pravo da ponovo aplicira za licencu pružaoca audio i audiovizuelnih medijskih usluga, nakon ispunjavanja utvrđenih zakonskih kriterijuma prema Zakonu NKM-a.  

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE