3072 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

03 September 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 29. avgusta 2019. godine pod vođstvom Predsednika NKM-a g. Muja FERATI, održala deveti redovni sastanak za 2019. godinu. Na početku sastanka, Komisija je usvojila dnevni red sastanka i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, Komisija NKM-a je tretirala i nekoliko zahteva u slučaju licenciranja, odnosno zahteva za licencu za PAMU, zahtev za licencu za Operatere distribucije - OTT kao i preporuke za produženje roka licenci za 6 TV-a sa analognim prenosom. Razmatrani slučajevi su poređani kao u nastavku:  

Nakon razmatranja, Komisija je usvojila sve preporuke u slučajevima licenciranja. Što se tiče treće tačke, u cilju nastavka aktivnosti prenošenja Pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga licenciranih od strane NKM-a, kojima ističe rok licenci za analogno prenošenje, Nezavisna Komisija za Medije je odlučila da se privremeno produži rok licenci prenosa TV stanica sa analognim zemaljskim prenosom, kojima licenca ističe dana 28. avgust 2019. godine. TV stanice kojima ističe licenca NKM-a za prenos su: RTK 1, TV 21, KTV, TV Dukagjini, TV Mitrovica i TV Festina. NKM objašnjava stranama i javnosti da će korišćenje frekvencija koje koriste ovi licencirani biti povremeno, odnosno do završetka procesa prelaska sa analognog na digitalni prenos. Licencirani koji su deo ove odluke obavljaće njihovu delatnost prema Opštim uslovima i odredbama licence NKM-a, izdate 28. avgusta 2009. godine i iste ostaju nepromenjene, uključujući Tehničke uslove, Format programa kao i Zonu pokrivanja licenciranih.

Komisija je takođe razmatrala pitanje imenovanja Izvršnog Šefa. Komisija je nakon razmatranja donela odluku jednoglasnim glasanjem od strane svih članova, u skladu sa članom 18. Zakona br. 04/L-44, da imenuje g. Luan LATIFI za Izvršnog Šefa NKM-a. Odluka o imenovanju g. LATIFI za Izvršnog načelnika doneta je na osnovu rezultata dobijenih u javnom konkursu za poziciju Izvršni načelnik NKM-a, koji je organizovan od strane Ministarstva javne uprave (MJU). 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE