Të licencuarit
3080 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02 October 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) poziva licencirane NKM-a da nastave svoj doprinos u profesionalnom  pokrivanju preostalog izbornog procesa, imajući u obzir važnost pravilnog i nepristrasnog izveštavanja i direktan uticaj na jačanje demokratije u našoj zemlji.

Do kraja izbornog procesa, NKM upućuje licencirane da: se angažuju u vaspitanju glasača za ostvarivanje svojih demokratskih prava; pružaju mogućnost javnosti da iznesu svoje brige, mišljenja i potrebe predstavnicima političkih partija i da imaju priliku za interakciju sa njima; pravedno i nepristrasno izveštavaju o dešavanjima u izbornom procesu; pružaju mogućnost za promociju političkih platformi političkih partija u trci kroz različite oblike programa; budu pažljivi što se tiče jezika koji se koristi u programskom sadržaju i da preduzmu potrebne postupke u cilju izbegavanja upotrebe neprimerenog, uvredljivog jezika i govora mržnje, posebno od strane učesnika tokom prenosa uživo.

NKM upućuje licencirane da osiguraju da emitovani sadržaj bude u skladu sa Etičkim Kodeksom Pružaoca Audio-vizuelnih Medijskih Usluga, poštujući etička načela, zaštitu dostojanstva i ljudska prava kao i da ne sadrže štetni, uvredljivi jezik, negodovanje i govor mržnje ili materijal koji mogu podstaći nasilje, diskriminiraju ili da kleveće određene pojedince ili grupe društva.

Što se tiče političkog reklamiranja, licencirani  moraju da postupe u skladu sa važećim zakonodavstvom, posebno u pogledu sadržaja, trajanja, njihovog identifikovanja (plaćeno ili besplatno), uključujući ovde i naziv organizacije ili odgovornog pojedinca za to. Takođe, PAMU-i bi trebalo pažljivo da se pridržavaju Etičkog Kodeksa, da ne uključuju decu u političke promotivne spotove.

Da bi se izbegao bilo koji negativan uticaj na izborni proces, neophodno je da licencirani  budu oprezni tokom izborne tišine, posebno tokom prenosa uživo programskog sadržaja, gde postoji mogućnost zloupotrebe datog prostora, bilo od strane kandidata političkih partija bilo od učesnika programa, da pozovu ili da promovišu neku političku partiju.

Prema tome, u ovom vanrednom izbornom procesu od licenciranih se zahteva da postupe u potpunom skladu sa Zakonom o Opštim Izborima, Upustvom NKM-a o Ponašanju Medija Tokom Izborne Kampanje, podzakonskih akata NKM-a i da ne budu pod uticajem određenih političkih partija ili pojedinaca koji bi naneli štetu izbornom procesu, procesu koji je veoma važan za sve građane Republike Kosovo.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE