Të licencuarit
3121 - Lajmi_i_plot | KPM

PRODUŽEN JE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA LICENCE ZA RADIO U PET (5) OPŠTINA REPUBLIKE KOSOVO

25 October 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je u skladu sa članovima 21, 22. i 23. Zakona o NKM-u Br. 04/L-44, dana 27. septembra 2019. godine, raspisala javni konkurs za izdavanje licenci za emitovanje na radiju za sedam lokacija u Republici Kosovo. Konkurs je otvoren do 27. oktobra 2019.godine. NKM je primio zahteve koje su stigle do ovog roka, ali za većinu lokacija nije uopšte bilo podnetih zahteva.

Na osnovu ove situacije, NKM je u cilju stvaranja pravedne konkurencije na svim lokacijama na kojima su objavljene slobodne frekvencije za radio, doneo odluku da produži rok do 8. novembra 2019. godine u 16.00 časova, a svi uslovi javnog konkursa za podnošenje zahteva za dobijanje licence za radio ostaju nepromenjeni.

Do sada podneti zahtevi ostaju važeći za ovaj proces.

Opštine za koje će biti objavljene raspoložive frekvencije za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosovo, prikazane su u sledećoj :

 

Br.

Opština

Kategorija licence i broj frekvencije

Jezik Emitovanja

1.

Priština

Regionalna – 3 Frekvencije

Albanski

2.

Peć

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

3.

Đakovica

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

4.

Istok

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

5.

Elez Han

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

Konkurs će biti otvoren za apliciranje do 8 novembra oktobra  2019. godine, u 16:00h.

Procedure i Kriterijumi za Apliciranje

Procedura za apliciranja za licencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i učestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na član 22. Zakona i podzakonskih akata NKM-a.

Prema Zakonu NKM-a, odnosno Članu 22, paragrafa 4, tačaka 1,2,3,4 i 5 kriterijume koja  NKM će uzeti u obzir za procenjivanje podnešenih aplikacija za licencu emitovanja su, kao u nastavku:

·        kapacitet za održavanje sopstvenog programa;

·        poreklo i stepen finansijskih izvora podnosioca;

·        finansijska održivost predloga podnosioca;

·        tehnički kapacitet podnosioca, za pružanje kvalitetnog prenosa;

·        potreba za obezbeđivanje raznovrsnog programa za sve građane Kosova.

Dok, detaljni kriterjumi kao i drugi uslovi koji su neophodni za ispunjavanje i podnošenje zahteva za licencu NKM-a, mogu se naći u osnovnim dokumentacijama za apliciranje kao i u podzakonskim aktina  navedenim u daljem tekstu:

1.      Formular Aplikacije

2.      Uredba NKM-2017/02 o Pruzaocima Audio i Audioviz Medijskih Usluga

3.      Uredba  NKM-2017/06  o Godišnjoj Tarifi za Licencu

Takođe, Formular Aplikacije za licencu može se preuzeti lično u Izvršnoj Kancelariji NKM-a, a istovremeno kandidati mogu da se infomišu u vezi procedure apliciranja.

Svi priloženi dokumenti koji će biti deo aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane kod notera (tamo gde je moguće);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i prateći materijal će biti prihvaćen samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Procjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe NKM-2014/02 o Proceni Aplikacije za Izdavanje Dozvole NKM-a.

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije. Aplikacija  mora biti poslata  u 2  kopije lično, na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 14, Pejton,10000, Priština.

Za vise informacije posetite  web stranicu NKM-a: www.kpm-ks.org                                

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE