Të licencuarit
3127 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

09 December 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), odobrila je za javnu raspravu  nacrt uredbe:

NACRT UREDBA O ZAŠTITI DECE I MALOLETNIKA U AUDIO I AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA 

-  NACRT ETIČKI KODEKS ZA PRUŽAOCE AUDIO I AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA  NA REPUBLICI KOSOVA

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredbe.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 9 decembar 2019, do  30. decembar 2019 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko elektronske pošte: info@kpm-ks.org,

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE