3224 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenja sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

03 November 2020

Nezavisna Komisija za Mdije (NKM) je 30. oktobra 2020. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM-a, g. Dževat LATIFI, održala svoj četvrti redovni sastanak za 2020. godinu.

Prvo je Komisija odobrila dnevni red sastanka, a zatim zapisnike sa poslednjeg sastanka. U nastavku sastanka, Komisija je razmotrila nekoliko pravnih slučajeva povezanih sa kršenjem zakonodavstva NKM, a to su kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i Uredbe NKM-2016/01 o distribuciji pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga. Komisija NKM pregledala je sledeće pravne slučajeve:

KTV - Žalba g. Faton Taći - nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da KTV nije preduzela neophodne korake da postupi u skladu sa članom 10. stav 2. Etičkog kodeksa KKPM-2016/03. Komisija je odlučila da KTV treba da bude sankcionisana opomenom u skladu sa članom 30, stav 1, zakona o NKM.

RTK 1 - Žalba Devolli Group - nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da je RTK 1 postupio kršeći Etički kodeks KKPM-2016/03. Komisija je odlučila da RTK 1 treba da bude sankcionisana opomenom u skladu sa članom 30, stav 1, zakona o NKM-a.

Kumanova Cable  –  nakon razmatranja ovog slučaja Komisija je zaključila da Kumanova Cable nije preduzela neophodne korake u skladu sa članom 4, stav 1 i članom 12, stav 1, Uredbe IMC-2016/01. Komisija je odlučila da se Kumanova Cable kažnjava u iznosu od dve hiljade (2.000) evra u skladu sa članom 30. stav 1.3, zbog kršenja člana 4. stav 1. člana 12. stav 1. Uredbe NKM-2016/01.

U nastavku sastanka, Komisija NKM uputila je nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja. Ovi zahtevi su se odnosili na preporuke za licenciranje pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa emitovanjem putem operatora distribucije (OD), preporukama za licenciranje operatora distribucije kao i zahtev za promenu vlasništva i promenu lokacije emitera. Pregledani slučajevi licenciranja navedeni su na sledeći način:

  • Kanal Rahoveci - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem OD-a;
  • Drini TV - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga putem OD-a;
  • Artsport 4 - Odluka o licenciranju PAMU putem OD-a;
  • Artsport 5 - Odluka o licenciranju PAMU putem OD-a;
  • Artsport 6 - Odluka o licenciranju PAMU putem OD-a-a;
  • Advan Tech LLC - Odluka o licenciranju OD;
  • Most TV - Odluka o promeni vlasništva;
  • Radio 7 - Odluka o promeni lokacije emitera;
  • 1 TV - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem DO-a;
  • TGTV - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem OD.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za svaki slučaj licenciranja, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM-a. Stoga je Komisija odlučila da odobri sve prijave za PAMU dozvolu putem distributivnih operatora, za OD licencu, kao i prijave za promenu lokacije predajnika i promenu vlasništva.

Što se tiče procesa izmene podzakonskih akata, NKM je na osnovu člana 3, stav 2, tačka 11 Zakona o NKM, pokrenuo postupak za izradu uredbe o distribuciji pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Kao što je predviđeno procedurama za izdavanje podzakonskih akata (član 8. Zakona o NKM, Zakon br. 04 / L-44), NKM je u skladu sa Zakonom, stavio na javnu raspravu nacrt propisa, započete su javne konsultacije 3. februara 2020. i trajale su do 30. aprila 2020. Sve zainteresovane strane imale su priliku da daju svoje pisane komentare/primedbe na predlog/izmene i dopune nacrta Uredbe o distribuciji pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Svi zasnovani komentari su ugrađeni u nacrt uredbe. Nakon razmatranja nacrta, na osnovu člana 8 stav 2, zakona o NKM br. 04/L-44, Komisija je odlučila da usvoji Uredbu o distribuciji pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Nezavisna Komisija za Mdije