Të licencuarit
3241 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenja sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

16 November 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 13. novembra 2020. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NMK-a g. Dževat LATIFI, održala svoj peti redovni sastanak za 2020. Odbor je odobrio dnevni red sastanka, a zatim i zapisnike sa prethodnog sastanka.

Prema dnevnom redu sastanka, Komisija je prvobitno pregledala nekoliko pravnih slučajeva povezanih sa kršenjem zakona NKM, odnosno kršenja člana 28. stav 2. Zakona o NKM, Godišnje finansijsko izveštavanje. Godišnje finansijsko izveštavanje je zakonska obaveza za vlasnike licenci, definisana Zakonom br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije, odnosno članu 28. stav 1., koji predviđa da:

“Licencirani medijski audiovizuelni prinosnici, treba da podnose godišnji izveštaj NKM, u kojem se obuhvata informacija u vezi programa i postupka, u skladu sa uslovima licence, zajedno sa detaljnim financijskim izveštajem i drugim informacijama predviđenim zakonom”.Dok član 28. stav 2. Zakona o NKM propisuje da:

“Godišnje izveštaje treba dostaviti NKM najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu. NKM može da zatraži dodatne informacije, ako smatra da informacije date u godišnjem izveštaju su nepotpune.”

Nakon razmatranja slučajeva, Komisija je utvrdila da su sledeći korisnici licence: Connect 3, Astra Net, Eagle, Radio Kllokot, Radio Urban FM - Prizren, Vision TV, IPTV Tech LLC i Radio Capital FM, prekršili član 28. stav 1. i 2 Zakona o NKM, odnosno nisu podneli godišnji finansijski izveštaj u skladu sa zakonskom obavezom. Stoga je Komisija odlučila da gore pomenuti subjekti budu sankcionisani merom Ukora i da u roku od deset (10) dana podnesu godišnji izveštaj za 2019. godinu, kao što je definisano u članu 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM.

 

Što se tiče sledećih korisnika licence: Radio Borzani, Radio Energji, Radio Kačanik, Radio Shkip FM, Radio Urban FM, Priština, Radio Antena, Kent FM-Priština, Radio Helik, Radio Kent FM 2 - Mamusha i Tribuna Channel, nakon pregleda, Komisija je utvrdila da su ovi subjekti neprekidno kršili član 28. stav 1. i 2. zakona o NKM, pa je Komisija odlučila da se navedena lica sankcionišu novčanom kaznom i u roku od deset (10) dana za podnošenje godišnjeg izveštaja za 2019. godinu, kao što je definisano članom 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM.

Nakon sastanka, Komisija je razmatrala nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja.

Ovi zahtevi odnosili su se na preporuke za obnavljanje licence operatora distribucije (OD), za obnavljanje licence pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU), zahtev za promenu imena i vlasništva kao i preporuke za ukidanje odluka o licenci za PAMU.

Pregledani licencni slučajevi navedeni su na sledeći način:

  • Kumanova Cable LLC - Operator distribucije - Odluka o obnavljanju licence;
  • DSH Speed TV - Operator distribucije - Odluka o obnavljanju licence;
  • Link Produkcija - Operator distribucije - Odluka o obnavljanju licence;
  • PAMU ART - Odluka o obnavljanju licence;
  • PAMU Dasma TV - Odluka o obnavljanju licence;
  • Radio Kalabrija - Odluka o promeni vlasništva i imena;
  • Albatrade Music and Movie LLC - ukidanje odluka o licenciranju za dobavljače medijskih usluga.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki od slučajeva licenciranja, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM i stoga odlučila da usvoji sve preporuke.

 

Nezavisna Komisija za Medije