Të licencuarit
3269 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

21 December 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 15 decembra 2020 godine, pod predsedavanjem Predsedavajućeg NKM-a, g. Xhevat LATIFI, održala svoj šesti redovni sastanak za 2020 godinu. Prvo je Komisija odobrila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Prema dnevnom redu, Komisija je razmatrala Polugodišnji Izveštaj o radu NKM-a. Nakon razmatranja, Komisija je odobrila Polugodišnji Izveštaj, koji se zasniva na zakonskoj obavezi koja proizlazi iz člana 15 Zakona Br. 04 / L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, prosleđena Skupštini Republike Kosovo.

Nakon sastanka, Komisija obratila je nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja.

Razmatreni slučajevi odnosili su se na zahteve za licenciranje distributivnog operatora - OTD platforme, zahtev za promenu imena i programske šeme, zahtev za promenu vlasništva kao i preporuku za ukidanje licence PAMU-T.

Razmatreni licencni slučajevi navedeni su kao na sledećem:

  • PAMU-T Rrokum TV- Preporuka za promenu vlasništva;
  • PAMU-T Art- Preporuka za promenu vlasništva;
  • PAMU-T Klan Kosova- Preporuka za promenu vlasništva;
  • TV IM- Preporuka za licenciranje Operatora Distribucije - platforma OTD;
  • TV Premium- Preporuka za ukidanje licence za PAMU-T;
  • Radio Classic FM- Preporuka za promenu imena i programske šeme;

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki od gore navedenih slučajeva, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM-a, i odlučila je da odobrava sve preporuke.

 

                                                                                                Nezavisna Komisija za Medije