Të licencuarit
3291 - Lajmi_i_plot | KPM

Announcement from the meeting of the Independent Media Commission

03 February 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 28. januara 2021. godine, održala svoj prvi redovni sastanak za 2021 godinu kojim je predsedavao Predsednik NKM-a g.Xhevat LATIFI. Prvo je Komisija odobrila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Prema dnevnom redu, Komisija je na počtku razmatrala  nekoliko pravnih slučajeva koji uključuju kršenje zakonodavrstva NKM-a, odnosno kršenje Etičkog Kodeksa za Pružaoce Audiovizuelnih Medijskih Usluga i Uredbe NKM-2020/01 o Distribuciji Pružaoca Audiovizuelnih Medijskih Usluga.  Komisija NKM-a razmotrila je sledeće pravne slučajeve:

Kujtesa Net vs Klan Kosova – nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da PAMU Klan Kosova nije prekršio  član 10, paragraf . 1 i 2 Uredbe NKM-2020/01. Stoga je Komisija odlučila da se žalba operatora Kujtesa Net odbaci kao neosnovana.

Telkos vs Klan Kosova – nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da PAMU- Klan Kosova nije postupio protivno članu 10, paragrafu 1 i 2 Uredbe NKM-2020/01. Stoga je Komisija odlučila da se žalba operatora Telkos odbaci kao neosnovana.

Shell vs Radio Kosova1 i Glam Radio – nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da PAMU Radio Kosova1 i Glam Radio su postupili u skladu sa članom članu 10, paragrafom 5 Uredbe NKM-2020/01. Stoga je Komisija odlučila da se žalba Shell-a odbaci kao neosnovana.

Orange Net vs Klan Kosova - nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da Klan Kosova je postupio suprotno Etičkom Kodeksu KNKM-2016/03. Komisija je odlučila da sankcioniše PAMU Klan Kosova sa Opomenom u skladu sa članom 30, pargafom 1 Zakona NKM-a, zbog kršenja člana 6, paragrafa  1, Etičkog Kodeksa KNKM- 2016/03 za Pružaoce Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosovo.

Fiber Link vs Klan Kosova - nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da PAMU Klan Kosova nije postupio protivno članu 10, paragrafu 1 i 2  Uredbe  NKM-2020/01. Stoga je Komisija odlučila da se žalba operatora Fiberlink, odbaci kao neosnovana.

Kadria Net vs Klan Kosova - nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da PAMU Klan Kosova nije postupio protivno članu 10, paragrafu 1 i 2 Uredbe NKM-2020/01. Stoga je Komisija odlučila da se žalba operatora Kadria Net odbaci kao neosnovana.

Devolli Grup-a protiv RTK1 – nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je zaključila da  RTK 1 je postupio suprotno Etičkom kodeksu KNKM-2016/03. Komisija je odlučila da sankcioniše RTK 1 sa Opomenom u skladu sa članom 30, paragrafom 1 Zakona NKM-a.

U toku sastanka, Komisija je tretirala nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, koji su bili vezani sa licenciranjem pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa emitovanjem putem mreže OD-a, zahtev za izmenu vlasništva i imena, i jedan zahtev za prekid rešenja za licenciranje Operatera Distribucije.

Razmotreni slučajevi licencniranja navedeni su nastavku:

Klina TV – Odlluka za izdavanje licence za PAMU sa emitovanjem putem  mreže  OD-a;

Radio Drenica – Odlluka za izmenu vlasništva i imena;

Advan Tech Shpk – Odlluka za prekid rešenja za licenciranje Operatera Distribucije.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki od slučajeva licenciranja, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM-a,  i odlučila je da odobri sve preporuke.

Prema dnevnom redu, Komisija je razmatrala Kvartalni izveštaj o radu NKM-a, za period oktobar-decembar 2020.godine.Nakon razmatranja, Komisija je odobrila Kvartalni izveštaj koji je na osnovu zakonske obaveze koja proističe iz člana 15 Zakona Br. 04 / L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, prosleđena Skupštini Republike Kosovo.

Takođe, u vezi sa radom NKM-a na pripremama za monitoring vanrednih izbora za Skupštinu Republike Kosovo, koji će se održati 14 februara 2021, Komisija je razmotrila dopunu/izmenu Upustva NKM o ponašanju medija tokom izbora. Nakon razmatranja, Komisija je odobrila izmenjenu Uputstva. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE