Të licencuarit
3366 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

04 June 2021

Nezavisne Komisije za Medije (NKM) je 2. juna 2021. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg IMC-a, g. Kshevat LATIFI, održala šesti redovni sastanak za ovu godinu. Komisija je prvo odobrila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnike sa prethodnog sastanka.

Na ovom sastanku prema dnevnom redu, NKM je razmotrio nekoliko pravnih slučajeva, odnosno žalbe strana u vezi sa Uredbom IMC-2020/01 o distribuciji dobavljača audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Pravno pregledani slučajevi navedeni su na sledeći način:

Telekova žalba na dobavljača audiovizuelnih medijskih usluga Klan Kosova - nakon razmatranja slučaja, Komisija je zaključila da navodne povrede nisu identifikovane, pa je odlučila da se Žalba operatora TELKOS, preko koje se navodi da je OSHMA Klan Kosova postupila suprotno članu 10, stav 2, Uredbe IMC-2020/01, odbiti kao neosnovanu.

Žalba kompanije Telko na dobavljača audiovizuelnih medijskih usluga TV Dukagjini - nakon razmatranja slučaja, Komisija je zaključila da navodne povrede nisu identifikovane, stoga je odlučila da je Žalba operatora TELKOS-a, putem koje se navodi da je OSHMA TV Dukagjini postupila suprotno članu 10, stav 2, Uredbe IMC-2020/01, odbiti kao neosnovan.

Telekova žalba na dobavljača audiovizuelnih medijskih usluga TE 7 - nakon razmatranja slučaja, Komisija je zaključila da navodne povrede nisu identifikovane, pa je odlučila da se Žalba operatora TELKOS, putem koje se navodi da je OSHMA TE 7 postupila suprotno članu 10, stav 2, Uredbe IMC-2020/01, odbiti kao neosnovanu.

 

Nezavisne Komisije za Medije