3382 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa sastanka Nezavisna Komisija za Medije

19 August 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 17. avgusta 2021. godine, pod predsedavanjem predsednika NKM -a, gospodina Xhevat LATIFI -a, održala je svoj deseti redovni sastanak za ovu godinu. U početku je Odbor odobrio dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Na ovom sastanku prema dnevnom redu, NKM je razmotrila pravne slučajeve u vezi sa kršenjima koja su identifikovana nadgledanjem pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) tokom nadgledanja koje je IMC sproveo od 22. do 28. maja 2021. godine.

Nezavisna Komisija za Medije u cilju procene usklađenosti medija sa Uredbom NKM-2013/01 o zaštiti dece i maloletnih lica u audiovizuelnim medijskim uslugama, Uredbom NKM-2017/07 o audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama i Etičkim kodeksom NKM-2016/03 o pružaocima medijskih usluga u Republici Kosovo, nadgledao je pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga od 22. do 28. maja 2021.

Prema nalazima procesa praćenja, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva koji se odnose na kršenje gore navedenih Zakonodavstvo NKM -a za sledeće medije: RTV21, TV Dukagjini, Klan Kosova i Kanal10.

Komisija je pregledala sve ove slučajeve kršenja zakona i nakon pregleda zaključila je da su u svim ovim slučajevima utvrđeni subjekti koji krše zakonodavstvo.

Nakon razmatranja pravnih slučajeva kršenja, Komisija je odlučila sledeće:

Da se ​​obavežu gore navedene OCD da u roku od deset (10) dana kategorizuju filmove i serije koje emituju, upozore ih pre nego što počnu verbalnim i zvučnim signalom i identifikuju ih sa odgovarajućim vizuelnim simbolom tokom celog njihovog trajanja prema kategorizaciji programa definisanih Uredbom NKM-2013/01.

Da obaveže gore navedene OCD, na osnovu člana 3 stav 5 Uredbe IMC-2013/01, da izdaju Kodeks prakse koji će postaviti samoregulatorne standarde za prenos programa koji mogu imati štetan uticaj na decu i maloletnike, i doneti ovaj odobreni Kodeks NKM-u u roku od trideset (30) dana;

Da sankcioniše gore navedene medije merom sankcionisanja Notes, u skladu sa članom 30, stav 1 Zakona o međuopštinskoj saradnji, za utvrđena kršenja.

Nezavisna Komisija za Medije